Tải bản đầy đủ
III. Hoạt động dạy học: (37 phút )

III. Hoạt động dạy học: (37 phút )

Tải bản đầy đủ

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. ổn định:
2. Bài cũ: Gọi HS nêu phần ghi nhớ bài trước
3. Bài mới:
Giới thiệu bài.
* Hoạt động 1: Làm việc theo cả lớp.
- GV dùng ảnh tư liệu để dẫn dắt đến sự kiện
lịch sử trọng đại của dân tộc.
- GVnêu nhiệm vụ học tập cho HS.
+ Biết tường thuật lại diễn biến buổi lễ tuyên
bố độc lập.
+ Trình bày những nội dung của tuyên ngôn
Độc lập trích trong SGK.
+ Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 2/ 9/ 1945
* Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.
- GV tổ chức cho HS tường thuật lại diễn biến
của buổi lễ.
- Tổ chức cho HS thuật lại đoạn đầu của buổi lễ
tuyên bố độc lập.
- GV Y/c cần HS tìm hiểu hai nội dung chính
của đoạn trích tuyên ngôn Độc Lập trong SGK
- GV kết luận: Bản TNĐL đã:
+ Khẳng định quyền ĐL tự do…
+ Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền
tự do, độc lập ấy.
* Hoạt động 3: Làm việc cả lớp.
- GV tổ chức cho HS tìm hiểu ý nghĩa của sự
kiện 2/ 9/ 1945.

- GV nhận xét.
4.củng cố ,dặn dò
- Chốt lại toàn bài.
* Dặn: Về nhà xem lại bài.

- HS hát.
- 1,2 HS nêu

- Xem ảnh và lắng nghe.
- Lắng nghe.

- HS đọc SGK đoạn “ngày 2/ 9/ 1945…
tuyên ngôn Độc lập”
- HS thuật lại.
+ HS đọc SGK và gho kết quả vào
phiếu học tập.
+ HS báo cáo kết quả thảo luận.
- Lắng nghe.

- HS tìm hiểu và nêu được:
Khẳng định quyền độc lập dân tộc khai
sinh chế độ mới.
- HS nêu cảm nghỉ của mình về hình
ảnh Bác Hồ trong lễ tuyên bố đọc lập.
- 1,2 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.
- Lắng nghe

=====================================
Ngày soạn :23/10/2015
17

Ngày dạy :Thứ năm ngày 29/10/2015
Tiết 1 : Toán
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
Giúp HS:biết
- Cộng các số thập phân
- Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân
- giải bài toán có nội dung hình học.
II.Các hoạt động dạy học: (40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1-Bài cũ
-2 hs lên bảng làm bài tập 1a,b/50

2-Bài mới

58,2
+24,3

19,36
+ 4,08

82,5

23,44

-Cả lớp nhận xét , sửa bài .

a)Giới thiệu bài
Hs lắng nghe
-Chúng ta sẽ luyện tập về phép cộng các số
thập phân và nhận biết tính chất giao hoán
của chúng .
b)Hướng dẫn luyện tập
Bài 1 :SGK trang 50
-Yêu cầu Hs đọc đề bài .
14,9 + 4,36 = 19,26 ; 4,36 + 14,9 = 19,26
0,53 + 3,09 = 3,62 ; 3,09 + 0,53 = 3,62
-GV treo bảng phụ cho HS chơi trò chơi +Hai tổng này có giá trị bằng nhau .
“Tiếp sức” .
-Em có nhận xét gì về giá trị , vị trí của các +Khi đổi chỗ các số hạng của tổng thì
số hạng của hai tổng a+ b và b + a ?
tổng không thay đổi .
-Gv: Đó chính là tính chất giao hoán của -HS nhắc lại tính chất giao hoán của phép
phép cộng các số thập phân .
cộng các số thập phân .
Bài 2 :SGK trang 50
-Hs làm bài vào vở.
- Yêu cầu Hs đọc đề , làm bài .
a) 9,46 + 3,8 = 13,26
-Thực hiện phép cộng bằng toán dọc rồi thử
3,8 + 9,46 = 13,26
lại bằng tính chất giao hoán của phép cộng
b) 45,08 + 24,97 = 70,05
các số thập phân.

24,97 + 45,08 = 70,05
c) 0,07 + 0,09 = 0,16
0,09 + 0,07 = 0,16
Tổng số mét vải bán được trong hai tuần

Bài 4 : SGK trang 50
18

- Yêu cầu Hs đọc đề và làm bài.

lễ:
314,78 +525,22 = 840 (m)
Số ngày bán hàng trong hai tuần lễ
7 x 2 = 14 (ngày)
Trung bình mỗi ngày bán được:
840 : 14 = 60 (m)
Đáp số : 60 m

3. Củng cố – dặn dò
-Gv tổng kết tiết học .
-Dặn hs về nhà làm BT3/51
------------------------------------------------Tiết 2: Tập làm văn
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I (TIẾT 6)
I/ Mơc tiêu :
-Kiểm tra đọc – hiểu và kiểm tra kiến thức kĩ năng về từ và câu. Yêu cầu HS làm
bài nghiêm túc.
II/ Các hoạt động dạy học : (37 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ:.
2. Bài mới:
a)Giới thiệu bài mới:Trực tiếp
b) Nội dung:
Bài1: sgk trang 97
Câu
Từ dùng không
Lí do
Thay bằng từ
chính xác
( giải thích miệng )
đồng nghĩa
Hoàng bê chén nước Bê (chén nước)
Chén nước nhẹ, không
Bưng, mời
bảo ông uống .
Bảo (ông)
cần bê.
Cháu bảo ông là thiếu
là thiếu lễ phép
Ông

đầu Vò (đầu)
Vo là chà đi xát lại , Xoa
Hoàng .
làm cho rối, nhàu nát
hoặc làm cho sạch;
không thể hiện đúng
hành động của ông
vuốt tay nhẹ nhàng
trên tóc cháu.
Bài tập 2 :SGK trang 97
- Lời giải : no, chết, bại, đậu, đẹp.
+Quyển truyện này giá bao nhiêu tiền ?
Bài tập 3:SGK trang 98
+Trên giá sách của bạn Lan có rất nhiều truyện
hay.
19

+Chị Hồng hỏi giá tiền chiếc áo treo trên giá.
Bài tập 4 :SGK trang 98
a)Làm đau bằng cách dùng tay hoặc -Bố em không bao giờ đánh con
dùng roi, gậy . . . đập vào thân -Đánh bạn là không tốt .
người.
b)Dùng tay làm cho phát ra tiếng -Lan đánh đàn rất hay.
nhạc hoặc âm thanh.
-Hùng đánh trống rất cừ.
c)Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra Mẹ đánh xoong, nồi sạch bong.
bằng cách xoá, xoa.
-Em thường đánh ấm, chén giúp me
3.. Củng cố- dăn dò:
GV hệ thống nội dung bài – liên hệ
---------------------------------------------------------Tiết 3: Luyện từ và câu
OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ I ( tieát 7)
I.Mục tiêu : : - Đọc trôi chảy ,lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/ phút;
biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung
chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
-Tìm và ghi lại được các chi tiết mà học sinh thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học
( BT2) .
II.Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên bài tập đọc
III. Các hoạt động dạy học: (38 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ:
2. Bài mới:
a)Giới thiệu bài mới:Trực tiếp
b) Nội dung:
2.1 Kiểm tra tập đọc - HTL
GV đưa phiếu có ghi tên bài TĐ-HTL HS bốc thăm bài đọc
GV nhận xét, tuyên dương.
2.2. Bài tập 2 (SGK trang 96)
Gv ghi lên bảng tên 4 bài văn : Quang - Mỗi em chọn một bài văn, ghi lại chi tiết mình
cảnh làng mạc ngày mùa, Một chuyên thích nhất trong bài, suy nghĩ để giải thích lí do
gia máy xúc, Kì diệu rừng xanh , Vườn vì sao mình thích nhất chi tiết đó .
quả cù lao sông.
GV khuyến khích HS nói nhiều hơn - HS nối tiếp nhau nói chi tiết mình thích nhất
một chi tiết, đọc nhiều hơn một bài.
Ví dụ: Bài quang cảnh làng mạc ngày mùa. Thích nhất chi tiết chùm quả xoan vàng lịm
không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Vì từ vàng lịm
20

vừa tả màu sắc vừa gợi cảm giác ngọt của quả xoan chín mọng, hình ảnh quả xoan so
sánh với chuỗi hạt bồ đề treo lơ lửng thật bất ngờ và chính xác
HS khác theo dõi và nhận xet cho bạn
Gv nhận xét cho từng em
3. Củng cố- dăn dò:
-----------------------------------------------------Tiết 4 Thể dục
Giáo viên bộ môn dạy
------------------------------------------------------Tiết 5 Ê đê – Việt
Giáo viên bộ môn dạy
------------------------------------------------------BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Âm nhạc
Giáo viên bộ môn dạy
------------------------------------------------------Tiết 2: ÔN TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Giúp HS:biết
- Cộng các số thập phân
- Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân
- giải bài toán có nội dung hình học.
II.Các hoạt động dạy học chủ yếu: (39 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.ổn định :
2.Bài ôn:
a)Giới thiệu bài -Chúng ta sẽ luyện tập về -Hs lắng nghe
phép cộng các số thập phân và nhận biết tính
chất giao hoán của chúng .
b)Hướng dẫn luyện tập
Bài 1 -Yêu cầu Hs đọc đề bài .
-GV treo bảng phụ cho HS chơi trò chơi
“Tiếp sức” .
-Em có nhận xét gì về giá trị , vị trí của các số
hạng của hai tổng a+ b và b + a ?
-Gv: Đó chính là tính chất giao hoán của phép
cộng các số thập phân .
Bài 2 - Yêu cầu Hs đọc đề , làm bài .
-Thực hiện phép cộng bằng toán dọc rồi thử
lại bằng tính chất giao hoán của phép cộng
21

+Khi đổi chỗ các số hạng của tổng thì
tổng không thay đổi .
-HS nhắc lại tính chất giao hoán của
phép cộng các số thập phân .
-Hs làm bài vào vở.

các số thập phân.
Bài 4 :
-Hs làm bài vào vở.
- Yêu cầu Hs đọc đề và làm bài.
3. Củng cố – dặn dò
-Gv tổng kết tiết học .
-Dặn hs về nhà làm BT3/51
-----------------------------------------------------------------Tiết 3: Địa lí
NÔNG NGHIỆP
I. Mục tiêu:
- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố nông nghiệp ở
nước ta.
- Biết nước ta trồng nhiều loại cây, trong đó lúa gạo trồng nhiều nhất.
- Nhận biết trên bản đồ vùng phân bố của một số loại cây trồng, vật nuôi chính ở nước ta (
lúa gạo, cà phê, cao su,chè; trâu, bò, lợn ).
- Sử dụng lược đồ để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp: lúa gạo ở
đồng bằng; cây công nghiệp ở vùng núi, cao nguyên, ...
* HS khá, giỏi:
+ Giải thích vì sao số lượng gia súc, gia cầm ngày càng tăng : do đảm bảo nguồn thức ăn.
+ Giải thích vì sao cây trồng nước ta chủ yếu là cây xứ nóng : vì khí hậu nóng ẩm.
- Giáo dục HS yêu quý các sản phẩm do người nông dân làm ra.
II. Đồ dùng dạy- học:
- Bản đồ kinh tế Việt Nam. Tranh ảnh về các vùng trồng lúa, cây công nghiệp,…
III. Hoạt động dạy- học: ( 37 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ổn định: Cho HS hát tập thể
- HS hát.
2. Bài cũ: Gọi HS nêu phần ghi nhớ của
- 1, 2 HS nêu nội dung ghi nhớ của bài
bài trước.
trước.
3. Bài mới
Giới thiệu bài: Dùng lời
- HS nhắc lại.
a. Ngành trồng trọt:
* Hoạt động1: Làm việc cả lớp
- GV nêu câu hỏi: Dựa vào mục 1 trong
- HS làm bài và trả lời câu hỏi trước lớp.
SGK hãy cho biết ngành trồng trọt có vai
trò như thế nào trong SX NN ở nước ta?
- GV tóm tắt:
- Lắng nghe.
+ Trồng trọt là ngành SX chính trong NN.
+ ở nước ta, trông trọt phát triển mạnh
hơn chăn nuôi.
* Hoạt động 2: Làm việc theo cặp.
22

Bước 1:
- Yêu cầu HS quan sát tranh

- HS quan sát hình 1 và chuẩn bị trả lời câu
hỏi của mục 1 trong SGK.
- HS trình bày kết quả.

Bước 2:
- Giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
- Kết luận: Nước ta trồng nhiều loại cây…
- GV hỏi: Vì sao cây trồng nước ta chủ là
cây xứ nóng?
Hỏi 2: Nước ta đã đạt được thành tựu gì
trong việc trồng lúa gạo?
- GV tóm tắt: VN đã trở thành 1 trong
những nước xuất khẩu gạo hàng đầu nhất
thế giới…
* Hoạt động 3: Làm việc theo cặp.
Bước 1:Yêu cầu HS qua sát tranh

TL: Vì nước ta có khí hậu nhiệt đới.
TL: Đủ ăn, dư gạo xuất khẩu.
- Lắng nghe.
- HS quan sát hình 1 kết hợp với vốn hiểu
biết, chuẩn bị trả lời câuh hỏi cuối mục 1
trong SGK.
- HS trình bày kết quả, chỉ bản đồ về vùng
phân bố của 1 số cây trồng chủ yếu ở nước
ta.
- Lắng nghe.
- HS xem tranh.
- HS thi kể về các loại cây trồng ở địa
phương mình.

Bước 2:Trình bày ý kiến thảo luận
- Kết luận: Cây lúa gạo…
* GV HD HS xem tranh, ảnh về các vùng
trồng lúa…
b. Ngành chăn nuôi:
* Hoạt động 4: làm việc cả lớp.
GV hỏi: Vì sao số lượng gia súc, gia cầm
ngày càng tăng?.

TL: Do nguồn thức ăn chăn nuôi ngày càng
đảm bảo…
- HS trả lời câu hỏi của mục 2 trong SGK.
+ Trâu bò được nuôi nhiều ở vùng núi.
+ Lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở đồng
bằng.
- 1, 2 HS nêu phần ghi nhớ trong SGK.
- Lắng nghe.

4. Củng cố, dặn dò:
- GV chốt lại bài.
* Dặn: Về nhà học thuộc ghi nhớ.
Tiết 4: HĐNGLL
VỆ SINH RĂNG MIỆNG, CÁCH SÚC MIỆNG NGỪA SÂU RĂNG
23