Tải bản đầy đủ
III.Các hoạt động dạy- học : ( thời gian: 40 phút)

III.Các hoạt động dạy- học : ( thời gian: 40 phút)

Tải bản đầy đủ

Buổi sáng
Tiết 1: Anh văn
Giáo viên chuyên dạy
------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: Tập đọc
HỘI THỔI CƠM Ở ĐỒNG VÂN
I.Mục tiêu:
- Biết đọc diễn cảm bài văn phù hợp với nội dung miêu tả.
- Hiểu nội dung và ý nghĩa : Lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là nét đẹp văn hóa
của dân tộc.
- Giáo dục HS giữ gìn nết đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc.
II.Đồ dùng dạy- học:
-Tranh minh hoạ bài đọc ở SGK . Tranh ảnh các hội thổi cơm thi
III.Các hoạt động dạy- học: (40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ: Nghĩa thầy trò
- HS đọc nối tiếp bài và trả lời câu
- Gọi 3 HS đọc diễn cảm bài, trả lời câu hỏi, nêu nội dung bài
hỏi
- Nhận xét, bổ sung
2.Dạy bài mới:
*Giới thiệu bài:
- Quan sát tranh minh hoạ bài đọc
- Giới thiệu nội dung, tranh ở SGK.
SGK/ trang 84; nói về nội dung
- GV ghi tên bài học.
tranh
*Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu
bài:
Hđ1) Luyện đọc:
- 1 em giỏi đọc
- Gọi HS đọc toàn bài
- Chia đoạn và luyện đọc nối tiếp
- Cho HS chia đoạn và đọc nối tiếp đoạn + HS 1: Từ đầu ... "bờ sông Đáy
+ Lần 1 kết hợp luyện từ khó: Trẩy
xưa"
quân, thoăn thoắt, bôi mỡ bóng nhẫy,
+ HS 2: Tiếp ... đến "bắt đầu thổi
đũa bông, giã thóc, cổ vũ và ngắt nghỉ
cơm"
đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ
+ HS 3: Tiếp ...đến "bắt đầu thổi
( Đ/V HS đọc chậm)
cơm"
+ Lần 2 kết hợp giải nghĩa từ: Làng
+ HS 4: Đoạn còn lại
Đồng Vân, sông Đáy, đình, trình…và
đọc chú giải
+ Lần 3 đọc trơn
- Yêu cầu HS luyện đọc cặp đôi
- HS 2 em ngồi cùng bàn luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài, chú ý cách đọc
- Theo dõi và tìm cách đọc
Hđ2) Tìm hiểu bài:
* Đoạn 1 :
-1HS đọc đoạn
H:Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt -Từ các cuộc trẩy quân đánh giặc
nguồn từ đâu ?
của người Việt cổ …
* Đoạn 2 :
- HS đọc thầm
H : Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm - Một việc làm khó khăn, thử thách
19

sự khéo léo của người thi.
-1HS đọc đoạn
- Mỗi người mỗi việc, vừa nấu cơm,
vừa đan xen uốn lượn trên sân đình.
-1HS đọc đoạn
-Đó là bằng chứng cho thấy đội thi
rất tài giỏi, khéo léo, phối hợp tài
tình …

*Đoạn 3:
H:Tìm những chi tiết cho hấy những
người tham gia phối hợp rất nhịp nhàng,
khéo, léo.
*Đoạn 4 :
H: Tại sao nói việc giật giải trong cuộc
thi là " niềm tự hào khó có gì sánh nổi
đối với dân làng ?
* Câu hỏi dành cho HS giỏi:
- Qua bài văn, tác giả thể hiện tình cảm
- Tác giả thể hiện tình cảm trân trọng
gì đối với một nét đẹp cổ truyền trong
và tự hào với một nét đẹp cổ truyền
văn hoá của dân tộc?
trong văn hóa dân tộc
- GV giáo dục và liên hệ.
Hđ3) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:
- Gọi HS đoạn 3 của bài.
- Hướng dẫn HS đọc phù hợp
- Lớp theo dõi và tìm giọng đọc
- Tổ chức cho HS luyện đọc
- Thi đọc trước lớp.
- Luyện đọc cá nhân
- Nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhất. - Thi đua đọc diễn cảm đoạn, bài; trả
- H: Qua tìm hiểu em hãy cho biết bài
lời câu hỏi
văn nói điều gì?
- GV chốt ý ghi bảng.
- HS khá giỏi trả lời( Như yêu cầu )
- Liên hệ :Thể hiện tình cảm yêu mến và
niềm tự hào đối với một nét đẹp cổ
- Nhắc lại ý nghĩa bài về nét đẹp cổ
truyền trong sinh hoạt văn hoá của dân
truyền trong sinh hoạt văn hoá của
tộc
dân tộc
- Kể các cuộc thi của địa phương thể
- HS nối tiếp nhau kể.
hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Cả lớp ghi nội dung bài học.
- Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc
------------------------------------------------------------------------------Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- Biết cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.
- Vận dụng để giải các bài toán có nội dung liên quan thực tế.
- Giáo dục ý thức học toán về số đo thời gian, quý trọng thời gian
II.Đồ dùng dạy học:
- GV: chuẩn bị bảng phụ
- HS: - Bảng nhóm, vở bài tập
III.Các hoạt động dạy- học : (40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
20

1.Bài cũ: Luyện tập
- Gọi 2 HS lên bảng giải bài 3,4 / VBT
2.Bài mới:
/ giới thiệu:
/Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:Gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu
- GV yêu cầu HS nêu cách cộng, trừ,
nhân chia số đo thời gian
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS nêu KQ
- GV chữa bài của HS trên bảng.

- HS lên bảng giải
- Cả lớp theo dõi - Nhận xét
- HS lắng nghe yêu cầu tiết học
- Làm bài theo yêu cầu của GV
- 2 em đọc và nêu
- 1 số em nêu

- 4 HS lên bảng thực hiện, lớp làm
vở
- Nối tiếp nêu kết quả.
Bài 2- Gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu
* Đáp án :
- Yêu cầu HS tự làm bài, giúp đỡ HS
a) 22 giờ 8 phút
yếu
- 2 em nêu
- Cả lớp thống nhất kết quả
- 2 em làm bảng, lớp làm vở
- GV đánh giá bài làm của HS
- 1 số em nêu KQ
- Nhận xét bài bạn
* Đáp án: a)17 giờ 15 phút ; 12 giờ
Bài 3: Gọi HS đọc đề
15 phút
- Gọi HS nêu các dữ kiện, yêu cầu của
b)6 giờ 30 phút; 9 giờ 10 phút
bài tập
- 1 em đọc
- Yêu cầu HS tự làm, giúp đỡ HS yếu
- 1 số em nêu
- Gọi một số HS nêu kết quả.
- 1 em làm bảng, lớp làm bài vào vở
- 1 số em nêu KQ
* Đáp án: B . 35 phút
Bài 4:
- 1 em đọc
- Gọi HS đọc đề
- 1 số em nêu
- Gọi HS nêu các dữ kiện và yêu cầu của - 2 em làm bảng(mỗi em 2 dòng),
BT.
lớp làm vở
- Yêu cầu HS tự làm bài, giúp đỡ HS
* Đáp án :
yếu.
- Hà Nội - Hải Phòng : 2 giờ 5
phút
- GV chữa bài, sau đó nhận xét.
- Hà nội - Lào Cai
: 8 giờ
- Nối tiếp nhau trả lời.
3.Củng cố- Dặn dò:
- Lắng nghe và ghi nội dung giao
* Yêu cầu HS nhắc lại cách cộng, trừ,
việc của GV.
nhân và chia số đo thời gian
- Nhận xét tiết học
- Về nhà: Ôn lại các nội dung đã học
- Về làm bài 4 trang 138 / SGK
------------------------------------------------------------------------------------21

Tiết 4: Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
I.Mục tiêu:
- Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.
- Có ý thức tìm hiểu đời sống thực vật xung quanh
II.Đồ dùng dạy- học :
- Thông tin và hình trang 106, 107 SGK
- Sưu tầm hoa thật hoặc tranh ảnh những hoa thụ phấn nhờ côn trùng và nhờ gió
- Sơ đồ thụ phấn của hoa lưỡng tính ( hình 2) và các thẻ từ ghi sẵn chú thích
III.Các hoạt động dạy- học : ( 37 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ: Cơ quan sinh sản của thực
- 2 HS nêu nội dung bài học
vật...
- Cả lớp theo dõi - nhận xét
- Gọi 2 HS trả lời các câu hỏi ôn tập
2. Bài mới:
/ Mở bài: Giới thiệu nội dung bài
/ Nội dung bài học:
- HS đọc thông tin và chỉ vào hình
Hoạt động 1: Thực hành làm bài tập xử lí 1 để nói về: Sự thụ phấn, sự thụ
thông tin trong SGK
tinh, sự hình thành hạt và quả
- HS nói được sự thụ phấn, sự thụ tinh,
sự hình thành hạt và quả
- HS thực hiện bài tập:
- Yêu cầu HS đọc thông tin trang 106
*Đáp án : 1 - a ; 2 - b ; 3 - b ; 4 SGK- Chỉ vào hình 1 để phân biệt
a; 5-b
. Yêu cầu HS làm các bài tập trang 106
SGK
- Kết luận: Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự
hình thành hạt và quả
Hoạt động 2: Trò chơi Ghép chữ vào
- HS các nhóm thi đua gắn các chú
hình
thích vào hình cho phù hợp. Nhóm
- Củng cố cho HS kiến thức về sự thụ
nào làm xong thì gắn bài của mình
phấn, thụ tinh của thực vật có hoa
lên bảng
- GV phát cho các nhóm sơ đồ sự thụ
- Từng nhóm giới thiệu sơ đồ gắn
phấn của hoa lưỡng tính
chú thích của nhóm mình
- Kết luận: Sự thụ phấn, sự thụ tinh
Hoạt động 3: Thảo luận
- HS phân biệt hoa thụ phấn nhờ côn
- HS thực hiện bài tập:
trùng và hoa thụ phấn nhờ gió
Đặc điểm:
- GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi trang + Thụ phấn nhờ côn trùng: Hoa có
107
màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật
SGK
ngọt, hấp dẫn như buởi, cam,
mướp, bầu, bí,...
+Hoa thụ phấn nhờ gió: Không có
màu sắc đẹp, cánh dài, đài hoa nhỏ
- Kết luận: Thụ phấn nhờ gió hoặc côn
hoặc không có như: các loại cây cỏ,
22

trùng
lúa, ngô,...
3. Củng cố : Nhắc lại nội dung bài
* HS nhắc lại nội dung
- Liên hệ thực tế
-------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 5: Lịch sử
CHIẾN THẮNG "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG"
I. Mục tiêu :
- Biết cuối năm 1972, Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng hủy diệt Hà Nội và
các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta.
- Quân và dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt "Điện Biên Phủ trên không".
- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, căm ghét chiến tranh.
II .Đồ dùng dạy - học :
- Tranh, ảnh SGK
III. Hoạt động dạy - học : ( 40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ:
H: Nêu ý nghĩa cuộc tổng tiến công
- 2 em nêu
và nổi dậy Xuân MT 1968
- Nhận xét
2. Bài mới:
* Giới thiệu bài
*HĐ1 : Nguyên nhân Mĩ ném bom
Hà Nội
- Cả lớp đọc thầm, 1 em đọc to
- HS đọc thông tin SGK
- Trả lời cá nhân
H; Tại sao Mĩ ném bom Hà Nội ?
- GV tóm ý : Mĩ hi vọng bom đạn sẽ
làm cho Chính phủ ta run sợ và phải
kí Hiệp định Pa-ri theo ý chúng
*HĐ2 : Cuộc chiến đấu của quân dân -Thảo luận nhóm , ghi vào phiếu to dán
Hà Nội
bảng lớp
- GV chia nhóm thảo luận câu hỏi :
Quân dân HN đã chiến đấu chống lại
cuộc không kích của Mĩ thế nào ?
- Nhóm trình bày
-Nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét
-GV tóm ý
- 2 em nêu
-Yêu cầu HS kề tóm tắt diễn biến
cuộc chiến ngày 26/12/1972
*HĐ3 : Ý nghĩa của chiến thắng
- GV nêu câu hỏi : Tại sao gọi chiến
thắng này là chiến thắng Điện Biên
- Trao đổi nhóm đôi
Phủ trên không ?
- Đại diện nhiều nhóm cho ý kiến
- HS trao đổi nhóm đôi
- Nhóm trình bày ý kiến
- GV tóm ý : Đây là chiến dịch phòng
23

không đạt mức tiêu diệt cao nhất,
oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu
bảo vệ miền Bắc. Đây cũng là thất bại
nặng nề nhất trong lịch sử của không
quân Mĩ. Do tầm vóc vĩ đại của chiến
thắng oanh liệt náy mà quân dân ta và - 3 em đọc ghi nhớ, lớp đọc thầm sgk
dư luận thế giới gọi đây là Chiến
thắng Điện Biên Phủ trên không
- nghe và thực hiện
- Gọi HS đọc ghi nhớ
3. Củng cố - dặn dò :
- Liên hệ giáo dục
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị Lễ kí kết Hiệp định Pa-ri
==================================================
Ngày soạn: 06/3/2016
Ngày dạy: thứ năm 10/3/2016
Buổi sáng
Tiết 1: Toán
VẬN TỐC
I.Mục tiêu:
- Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.
- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
- Giáo dục ý thức tiết kiệm thời gian
II.Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm, vở bài tập
III.Các hoạt động dạy- học (40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Bài cũ:
- Gọi 2 HS lên bảng giải bài 3,4 trang 138 - HS lên bảng giải
- Gv nhận xét.
- Cả lớp theo dõi - Nhận xét
2.Bài mới:
/ Giới thiệu:
Hđ1/ Giới thiệu khái niệm vân tốc
- Lắng nghe và xác định nhiệm
- GV nêu bài toán:
vụ.
Ô tô : mỗi giờ 50 km
- HS nghe và nhắc lại đề toán.
Xe máy: mỗi giờ 40 km
Ô tô và xe máy, xe nào đi nhanh hơn?
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để tìm
câu trả lời.
- HS nêu trước lớp.
Bài toán 1:
- Gọi HS đọc nội dung bài tập.
- GV cho HS suy nghĩ, tìm cách giải
- 1 HS đọc trước lớp.
- GV nói mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km. Ta - HS suy nghĩ và tìm kết quả
nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận
- HS nói cách làm và tìm kết quả
tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki170 : 4 = 42,5 ( km )
24

lô- mét, viết tắt là 42,5 km/ giờ
- GV nêu ý nghĩa của khái niệm vận tốc là
để chỉ rõ sự nhanh hay chậm của một
chuyển động
Bài toán 2:
- GV hỏi HS về đơn vị của vận tốc trong
bài toán và nhấn mạnh đơn vị của vận tốc
là m/ giây
Hđ2/ Thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc đề
- Gọi HS nêu các dữ kiện và yêu cầu của
BT
- Yêu cầu HS tự giải, giúp đỡ HS yếu
- Cùng HS nhận xét, chốt đúng.
Bài 2:
Tiến hành tương tự BT1

Vận tốc của ô tô là:
170 : 4 = 42,5 ( km / giờ)
- HS nhắc lại quy tắc tính vận tốc
và công thức tính vân tốc
v=s:t
- HS nói cách tính và trình bày:
Vận tốc chạy của người đó là:
60 : 10 = 6 ( m/ giây)
- Lớp thực hiện theo yêu cầu của
GV
- 1 em đọc
- 1 số em nêu
- 1 em làm bảng, lớp làm vở.
* Đáp số : 35 km / giờ
- 1 số em nêu

3.Củng cố- Dặn dò:
- Gọi HS nhắc lại quy tắc và công thức tính
vận tốc
- Lắng nghe và ghi phần giao việc.
- Nhận xét tiết học. Về: Ôn lại các nội
dung đã học
-----------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: Tập làm văn
TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI
I.Mục tiêu:
- Dựa theo truyện Thái sư Trần Thủ Độ và gợi ý của giáo viên, viết tiếp được các
lời đối thoại trong màn kịch đúng nội dung văn bản.
- Rèn luyện kỹ năng tập viết đoạn đối thoại
* GD kĩ năng sống :
- Thể hiện sự tự tin (đối thoại tựnhiên, hoạt bát, đúng mục đích, đúng đối tượng
và hoàn cảnh giao tiếp).
- Kĩ năng hợp tác (hợp tác để hoàn chỉnh màn kịch).
II.Đồ dùng dạy- học:
-Tranh minh hoạ phần sau truyện Thái sư Trần Thủ Độ ứng với trích đoạn kịch
Giữ nghiêm phép nước
- Một số tờ giấy khổ A4 để các nhóm viết tiếp lời đối thoại cho màn kịch
III.Các hoạt động dạy- học: ( 37 phút)
Hoạt động học
Hoạt động học
1.Kiểm tra bài cũ: Tập viết đoạn đối
- HS diễn lại đoạn kịch đã viết ở tiết
thoại
trước
- Gọi 4 HS phân vai, đọc đoạn kịch viết
ở tiết trước
25

2. Dạy bài mới:
/ Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học - HS nghe và xác định nhiệm vụ tiết
/ Hướng dẫn học sinh luyện tập:
học.
Bài1:
- Yêu cầu HS đọc đoạn trích và nội dung
bài tập.
- Một HS đọc nội dung bài tập
- H: Các nhân vật trong đoạn trích là ai?
- Thái Sư Trần Thủ Độ, cháu của
- H: Nội dung đoạn trích là gì?
Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông.
- H: Dáng điệu, vẻ mặt, thái độ của họ
- HS nối tiếp trả lời.
lúc ấy như thế nào?
- Nghiêm nghị, giọng nói sang sảng,
Bài 2:
….
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài
- GV nêu nhiệm vụ của các em là viết
tiếp các lời đối thoại ( dựa theo 6 gợi ý ) - Tiếp nối nhau đọc yêu cầu của bài
để hoàn chỉnh màn kịch
tập:
- Khi viết, chú ý thể hiện tính cách của
+ HS 1 đọc yêu cầu của bài tập, tên
các nhân vật: thái sư Trần Thủ Độ và
màn kịch (Giữ nghiêm phép nước)
phu nhân và người quân hiệu
và gợi ý về nhân vật, cảnh trí, thời
gian
- GV phát giấy A4 cho các nhóm làm bài + HS 2 đọc gợi ý về lời đối thoại
+ HS 3 đọc đoạn đối thoại
- Gọi đại diện các nhóm đọc lời đối
- Cả lớp đọc thầm nội dung bài tập
thoại.
- Một HS đọc lại 6 gợi ý về lời đối
- GV hướng dẫn HS cả lớp bổ sung,
thoại
nhận xét những nhóm viết đạt yêu cầu.
- Các nhóm trao đổi, viết tiếp các lời
Bài 3:- GV tổ chức HS hoạt động trong đối thoại, hoàn chỉnh màn kịch
nhóm.
- Đại diện các nhóm tiếp nối nhau
-Tổ chức các nhóm phân vai, diễn kịch
đọc lời thoại của nhóm mình
- Hướng dẫn người dẫn chuyện cách giới - HS hoàn chỉnh đoạn viết hay nhất.
thiệu
- Nhận xét, khen ngợi HS diễn kịch sinh - Các nhóm tự phân vai, diễn kịch
động, tự nhiên
3.Củng cố, dặn dò:
- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm
* GD kĩ năng sống :
đọc lại và diễn màn kịch sinh động,
- Thể hiện sự tự tin (đối thoại tựnhiên,
hấp dẫn nhất
hoạt bát, đúng mục đích, đúng đối tượng
và hoàn cảnh giao tiếp).
- Kĩ năng hợp tác (hợp tác để hoàn chỉnh
màn kịch).
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về viết lại cho hay hơn (HS
viết chưa đạt).
* HS nhắc lại nội dung bài
26

Tiết 3: Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU
I.Mục tiêu:
- Hiểu và nhận biết được những từ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương và
những từ dùng để thay thế trong BT1 ; thay thế được những từ ngữ lặp lại trong
hai đoạn văn theo yêu cầu của BT2 ; bước đầu viết được đoạn văn theo yêu cầu
của BT3.
- Giáo dục ý thức dùng đúng từ ngữ trong việc viết văn
II.Đồ dùng dạy- học:
- Một tờ giấy khổ to viết đoạn văn ở bài tập 1
- Một tờ giấy viết hai đoạn văn ở bài tập 2 và 2 tờ giấy, mỗi tờ viết 1 đoạn văn ở
bài tập 2
III.Các hoạt động dạy- học: (37 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ : MRVT :Truyền thống
- GV cho HS làm lại bài tập 2, 3
- HS làm bài tập ( phần Luyện tập)
(Luyện tập ).
- Cả lớp nhận xét
2. Dạy bài mới :
/ Giới thiệu bài:
- HS lắng nghe và xác định nhiệm vụ
- GV nêu mục đích, yêu cầu bài
tiết học
/Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập
- HS đọc yêu cầu của bài tập
- GV hướng dẫn HS gạch dưới những
từ ngữ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên
Vương; nêu tác dụng của việc dùng
những từ ngữ thay thế
- Làm bài cá nhân
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Trả lời
- Yêu cầu HS trả lời.
* Đáp án :
- Phù Đổng Thiên Vương, trang nam
nhi, tráng sĩ ấy, người trai làng Phù
Đổng
- H: Việc dùng các từ ngữ khác thay
. Tác dụng: Tránh việc lặp từ, giúp cho
thế cho nhau như vậy có tác dụng gì? diễn đạt sinh động hơn, rõ ý hơn mà
Bài 2:
vẫn đảm bảo sự liên kết
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài - 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.
tập.
- 1 HS làm bài vào giấy khổ to.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Cả lớp làm vào vở BT.
- GV dán 1 tờ phiếu lên bảng lớp; mời
1 HS lên bảng đánh số các câu văn;
* Đáp án :
gạch dưới các từ ngữ lặp lại bằng
1. Triệu Thị Trinh
27

phấn màu
+ Kết luận: Hai đoạn văn có 7 câu; từ
ngữ lặp lại là từ Triệu Thị Trinh
- GV nhận xét, kết luận
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV hướng dẫn viết đoạn văn ngắn
kể về tấm gương hiếu học, trong đó
có sử dụng phép thay thế từ ngữ để
liên kết câu .(HS yếu viết khoảng 2- 3
câu)
- Gọi HS đọc đoạn văn của mình.
- GV nhận xét cho điểm HS viết đoạn
văn đạt yêu cầu.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học

2. Người thiếu nữ họ Triệu
3. Nàng ; 4. nàng ; 5. Triệu Thị Trinh
6. người con gái vùng núi Quan Yên ;
7.Bà
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Một vài HS giới thiệu người hiếu học
là ai.
- HS viết đoạn văn vào vở bài tập
- HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn, nói rõ
những từ ngữ thay thế các em sử dụng
để liên kết câu
* HS nhắc lại nội dung bài
- HS ghi phần bài học.

---------------------------------------------------------------------------------Tiết 4 Thể dục
Giáo viên chuyên dạy
---------------------------------------------------------------------------------Tiết 5 Ê đê – Việt
Giáo viên chuyên dạy
----------------------------------------------------------------------------------Buổi chiều
Tiết 1: Âm nhạc
Giáo viên chuyên dạy
--------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: C/C K/T toán
VẬN TỐC
I.Mục tiêu:
- Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.
- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
- Giáo dục ý thức tiết kiệm thời gian
II.Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm, vở bài tập
III.Các hoạt động dạy- học (40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.ổn định:
2.Bài ôn:
/ Giới thiệu:
- Lắng nghe và xác định nhiệm
Hđ1/ Giới thiệu khái niệm vân tốc
vụ.
- GV nêu bài toán:
- HS nghe và nhắc lại đề toán.
Ô tô : mỗi giờ 50 km
Xe máy: mỗi giờ 40 km
Ô tô và xe máy, xe nào đi nhanh hơn?
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để tìm - HS nêu trước lớp.
28

câu trả lời.
Bài toán 1:
- Gọi HS đọc nội dung bài tập.
- 1 HS đọc trước lớp.
- GV cho HS suy nghĩ, tìm cách giải
- HS suy nghĩ và tìm kết quả
- GV nói mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km. Ta - HS nói cách làm và tìm kết quả
nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận
170 : 4 = 42,5 ( km )
tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm kiVận tốc của ô tô là:
lô- mét, viết tắt là 42,5 km/ giờ
170 : 4 = 42,5 ( km / giờ)
- GV nêu ý nghĩa của khái niệm vận tốc là - HS nhắc lại quy tắc tính vận tốc
để chỉ rõ sự nhanh hay chậm của một
và công thức tính vân tốc
chuyển động
v=s:t
Bài toán 2:
- GV hỏi HS về đơn vị của vận tốc trong
- HS nói cách tính và trình bày:
bài toán và nhấn mạnh đơn vị của vận tốc
Vận tốc chạy của người đó là:
là m/ giây
60 : 10 = 6 ( m/ giây)
Hđ2/ Thực hành:
Bài 1:
- 1 em đọc
- Gọi HS đọc đề
- 1 số em nêu
- Gọi HS nêu các dữ kiện và yêu cầu của
BT
- Lắng nghe và ghi phần giao việc.
Bài 2:
Tiến hành tương tự BT1
3.Củng cố- Dặn dò:
- Gọi HS nhắc lại quy tắc và công thức tính
vận tốc
- Nhận xét tiết học. Về: Ôn lại các nội
dung đã học
-----------------------------------------------------------------------------------------Tiết 3: Địa Lí
CHÂU PHI ( TT )
I. Mục tiêu:
- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân
châu Phi :
+ Châu lục có dân cư chủ yếu là người da đen.
+ Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản.
- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập : nền văn minh cổ đại, nổi tiếng
về các công trình kiến trúc cổ.
- Chỉ và đọc trên bản đồ tên nước, tên thủ đô của Ai Cập.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bản đồ Kinh tế châu Phi
- Một số tranh ảnh về dân cư, hoạt động sản xuất của người dân châu Phi
III. Các hoạt động dạy học : ( 37 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1/ Bài cũ: Châu Phi
- HS nhắc lại đặc điểm tự nhiên của
29