Tải bản đầy đủ
3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ

69

NM
s

cònnên

cho ổ

Ns

N

ót
5.3.2


NGK không ga.

ướ g g ê cứ t ếp t
Mở
s ấ s

ó

tính

sm t t c ươ g


TÀITHAM

Danh mục tài liệu tiếng Việt
2013. K uy

1.

ư ng sử dụ g ư c giải khát hiện

nay là quay về v i thiên nhiên, giúp giải khát, thanh nhiệt cơ t , [online]. Tạ
website:
that-trai-cay-that-20131217030331548.chn> [N

2014

STINFO số 7/2013. Xu ư ng sử

2.

ư c giải khát ở Việt Nam, [online]. Tạ w s

dụng các loạ

< http://www.cesti.gov.vn/the-gioi-du-lieu/xu-huong-su-dung-cac-loai-nuoc-giaikhat-o-viet-nam/content/view/6363/391/157/1.html> [N
ị Thanh, 2012. Các yếu t chính ả

3.
t ươ g

4

2014

ưở g đến quyết định lựa chọn

ệu sữa cho em bé - Nghiên cứu tại thị trường TP.HCM.TP.HCM.
N

4.
m t trườ g

2013. N ữ g
c a tr

a

đ

t tác đ

g c a.

g đế

đị

ạ smua

g

TP.HCM.


5.2003. Hành vi gườ tiêu dùng.NhàKê.
6.

SPSS. TP. ồ
7.

M

Nhà

N

doa
8.

và Chu N

Hoàng

ết kế v t ực
N

2014. Ng

sả
S

TP.HCM.

2008. Phân tích dữ l ệu vệ . TP. HCM: N

Vinaresearch, 2013.

Nam,[pdf]N

2012. P ươ g

Nam, [pdf].
9.

M

á

g ê cứu k oa ọc tro g k


u t ư c g ả k át k
4

g c

V ệt

2014.

que sử dụ g ư c gọt c ga c a gườ V ệt
10

2013.website:

0using%20habit_2013.pdf> N
10.

Vinaresearch, 2013.

c ứa

sữa

2
que t êu d

đ g

c a,

2014 .
g ư c é trá c y v
[pdf].

Tạ

ư c trá c y
w s

ng_nuoc_ep.pdf.> N

2

2014

Danh mục tài liệu tiếng Anh
11.

Boksberger, Philipp E., Melsen, Lisa, 2011. Perceived value: a critical

examination of definitions, concepts and measures for RCE the service industry.
Journal of services marketing - Bradford: Emerald, ISSN 0887-6045, ZDB-ID
10271405. - Vol. 25, 3 (24.5.), pp 229-241.
12.

Dodds et al, 1991. Effect of r ce, bra d a d store

roduct evaluat o s”.

format o o buyers’

Journal of marketing research, 28(3), pp 307-309.

Available

at:<

http://student.bus.olemiss.edu/files/conlon/others/Others/Camera/Product%20Eva
luation/Dodds%20et%20al.%201991.pdf> [ Accessed 22 June 2014].
13.

Engel, Blackwell & Miniard, 1990. Consumer Behavior, 6th Ed. Chicago:

Dryden Press.
14.

Green, S.B, 1991. How many subjects does it take to do a regression

analysis? Multivariate Behavioral Research, 26, pp499-510. Available at: <
https://www.academia.edu/4250284/How_Many_SubjectsDoes_It_Take>
[Accessed 3 August 2014].
15.

Hair et al, 1998. Multivariate data Analysis, 5th Ed. Upper Saddle River

Prentince-Hall.

16.

Jairo Kirwa Mise et al, 2013. Factors influencing Brand Loyalty of soft

drink consumers in Kenya and India. Int.J.Buss.Mgt.Eco.Res. Vol 4(2), pp 706713.

Available

at:


[Accessed 3 August 2014].
17.

Jay Dickieson & Arkus, 2009. Factors that influence the purchase of

organic food: A study of consumer behavior in the UK. Available at:

bio.org/sites/default/files/downloads/DickiesonJ__ArkusV.pdf. > [Accessed 3
August 2014].
18.

Kotler & Keller, 2013. Marketing Management, 14th Ed. Available at :

ion)/Cover%20&%20Table%20of%20Contens%20%20Marketing%20Managem
ent%20(14th%20Edition).pdf> [Accessed 3 June 2014].
19.

Koutroulou & Tsourgiannis, 2011. Factors affect g co sumers’

purchasing behavior towards local foods in Greece: The case of the Prefecture of
Xanthi. Scientific Bullentin – Economic Sciences, Vol.10 (16)/Issue 2. Available
at :< http://economic.upit.ro/repec/pdf/2011_2_4.pdf > [Accessed 22 June 2014].
20.

Manish Saran, 2009. A detailed study of consumer attitude &

behavior towards carbonated drinks. Sikkim Manipal University. Available at:
[Accessed 23 August 2014].
21.

Parasuraman, A. & Grewal. D, 2000. The impact of technology on the

quality-value-loyalty chain: A research agenda. Journal of Academy of

Marketing

Science,

28,

(1),

pp.168-174.

Available

at:<

http://www.researchgate.net/publication/225952698_The_impact_of_technology_
on_the_quality-value-loyalty_chain_A_research_agenda> [ Accessed 3 June
2014]
22.

Peter D.Bennet, 1995. Dictionary of Marketing Terms, 2nd Ed. Chicago,

IL.: NTC Business Books.
23.

Peter Drucker, 1973. Management: Tasks, Responsibilities, Practices,

pp64-65. Available at: [Accessed 12 June 2014].
24.

Petrick, James F., 2002. Development of a Multi-Dimensional Scale for

Measuring the Perceived Value of a Service. Journal of Leisure Research, Vol. 34
Issue 2, pp119-134.
25.

Sheth, Nemman & Gross, 1991. Why we buy what we buy: a theory of

consumption value. Journal of business research, vol.22, pp159-170.
26.

Sweeney, J.C., Soutar, G.N. 2001. Consumer Perceived Value: the

development of a multiple item scale. Journal of retailing, 77, pp 203-220.
27.

Ubeja & Patel, 2014. Consumer preference towards soft drinks: A

perceptual Study. Pacific Business Review International, Volume 6, issue 9.
Available at: < http://www.pbr.co.in/march2014/13.pdf> [ Accessed 10 June
2014].
28.

Zeithaml, 1988. Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A

means – End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing Vol. 52, pp
2-22.

Available

at:


flagler.unc.edu/Marketing/FacultyStaff/zeithaml/Selected%20Publications/Consu
mer%20Perceptions%20of%20Price,%20Quality,%20and%20Value%20A%20Means-End%20Model%20and%20Snthesis%20of%20Evidence.pdf >
[ Accessed 3 June 2014].

Ụ Ụ
ụ ục 1:

Bgớ t ệ

I.

Xin chào Anh/Chị,
ề tài:” Nghiên cứ

c hi
ng nư

gả

h

h ng g

tố ảnh hưởng đ n h nh

a khách hàng tạ TP.HCM”.
s

ất có

ós thành công c

ó


c u.
d

II.

gt

Anh/Chị vui lòng cho bi

m c a mình về các n i dung theo các câu h i

sau
ị ó

1.

s

N

?

1

?


2.

s

ạ N

2

-

N

-

N

-

N

ổs

s

?Vitamin.3.
?ó
ốs

4.
-

1 Ý

-

2

ềs


N
ị?

s ?

-

3

-

4 S s

-

5 S

-

(6) N ề

ó

s


.


N

s

? ạ s ?

sắ


5.

i tính chất là các khía cạnh

ố mà Anh/Chị

(bi
ý ki

ịnh ở trên và mong Anh/Chị cho
s

a mình theo các yêu c
ị ó

-

?


-

? ạ s ?-

ó
?-

ổs? ạ s ?

S
Ý

(1)

ềs
ố ắ

-


s

-s

s

-

s

.
s(2)
-

N

ó

-

N

ó

-

N

ó(3)
-

NGK không ga tôi

-

N

-

N

(4)

S s

ó

s
N

ó

-

N

(5)

S

-

N

-

N

-

NN


ó

siêu


ó ó
s

ó

Nềs.

tin.


-

s

-ó

-

(6)

ó

s


(7)
-

s

N

-

s

N

-

s

N

-

s g

số
N.
Phụ lục 2:
ọ và tên

STT
12.

N

3.

5.

7.
.

g ề g ệp
N

MịM

Đ t ổ
32

N

29

N

22
s

4.

6.

Đ31

Công nhân

27

Sinh Viên

20

Công nhân

19

ụ ục 3: BẢ G Â
Chào Anh/Chị,


TP.HCM. Hi n


c hi
ng nư

gả

” Nghiên cứ

h

ố ảnh hưởng đ n h nh

h ng g c a khách hàng tạ TP.HCM”. Mong

Anh/Chị vui lòng dành m t ít th


tr l i nh ng câu h

ng

√) vào ô thích h p. Trong cu c kh o sát này không có quan
s

ị N

ỉ có câu tr l i phù h p nhất v i b

i th c hi n xin cam k

ị khi

mb

Anh/Chị tham gia vào nghiên c
m c a Anh/Chị ều có giá trị cho nghiên c u c a tôi. Rất

Tất c

c s c ng tác chân thành c a Anh/Chị. Xin chân thành c m
Anh/Chị rất nhiều!
ị ó

1.

s

N

?

N

- Không
- ó


2.1.

1

2.

1 -29

3.

30-35

4.s

N

T
N

Trên 35


3.

ós

ạ N

?
2

1.
2.

N

3.

N

4.

N

5.

ổsVitamin.
……………………………

?