Tải bản đầy đủ
3 Thiết kế nghiên cứu chính thức

3 Thiết kế nghiên cứu chính thức

Tải bản đầy đủ

38

120 sại di n và d phòng cho nh

mb

không tr l i ho c tr l

, tác gi

a ch n quy mô m u n=180

s

(>120
ết ế

3.3.2


g câ

à

át

t
t

1

sở

s

ổ sung thêm ph n gi i thi u về b n thân,
c ph ng vấ
s

b ng câu h
55 ”

cách tr l i câu h

s

pd

:

i

tk


1

5

1 ”

2

c ph ng vấn th

v

15

s

NGK không ga nh

ấp

ồng th i hi u chỉnh lại m t số t ng cho phù h p và

thông tin c
d hi


3 s

ph ng vấn th , tác gi hi u chỉnh thành

b ng câu h i chính th c s d


thu th p thông tin m u nghiên c u.


ó

s


s

15

39

s

Kh

c ti n hành b

ng vấn các khách hàng b ng b ng

câu h i chi ti t. B ng câu h
1

th

cg
2

c ti p b ng câu h i giấ


(1)
s
N

i hai hình

s- google docs.

0s

c kh
ạ sM

NS

N

nhân).
s

(2)
s

ó

100

ng


ươ g p áp p â t c d

3.3.3ss


sạ

s

S SS

20 0

s
ss(EFA).
- ồPhân tích

NGK
ởng c a các bi n nhân kh u h

n

i tiêu dùng.

m t t c ươ g 3
3s

s


ó


N
s

40s

41

ƯƠ G 4:
4.1

Â

Í

ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.

Thống kê mô t m u kh o sát.

S

s11

ó1 3

sạ3015 1
41

23

45

2

ố.

25 40

12 35
52

ạ 1

s

ệgớ t

,đ t ổ,ts


B

g 4 1:

đ

ọc ấ , t

Đ cđ m

p

ố ượ g

củ mđáp

êNam

72

41

N

104

59

421 -29

137

78

30-35

39

22

56

32

111

639

5

3

28

16

71

40

62

35

15

9

29

17

52

29

70

40

25

143- 10
10s

N

s

viên
s

ó

5

41

s

,

.
s
30-3522M

s
s1 -2ó số

nh
s

40%,

s

1 %

…)

14


sN

29%,