Tải bản đầy đủ
4 Đề xuất mô hình nghiên cứu

4 Đề xuất mô hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

27ó
s

ó

ả t uyết 2

t lưgc ả

Nưở g đế

v t êu d

s s

s

ó


gN Kk

g ga.
s

200

2012Nả t uyết

2013
ố ó

á cả c ả

N

v t êu d

ó

s


s

2013

ả t uyết 4 Sự s

ó

ó

s


ó

c c a sả

N

ó

NGK

g ga.
s

gN Kk

s 200
s

s

sưở g đế

s

s

s

mc ả

N
ưở g đế

v t êu d

gN K

không ga.

ó

ó


N

d

ó

Sự qua t m về a to

gN Kk

ó


ó

c o sức k

ec ả

sưở g đế

v t êu

g ga.

N

ó
s

2013

N


N

ả t uyết


s

s

N
s 200N
ss28s

s
ả t uyết

N ềm t

c ả

ưở g đế
ố ấ

v t êu d

gN Kk

g ga.sắ
ả t uyết 7:
N Kk

sự k ác b ệt về các yếu t ả

g ga t eo đ c đ m cá

.

ưở g đế

v t êu d

g

29

các g

t

ết, m

g ê cứ đề

ất

ưs

:

Đ c đ m cá â

H7
Ý

ềs

H1H2
H3
S s

ó
ph

S

s

H4

H5


s

H6
Nề

2 :

g ê cứ đề
t ê dù g NGKất ề các ế tố

g g củ

ác

ưở g đế

à g tạ

HCM.

m t t c ươ g 2
2

sở
NM
s

à

30

ƯƠ G 3:
3.1

ẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Qui trình nghiên cứu
M
sở
ó

M

g ê cứ đ
ó
07

t

sát t ử


s

15

s
N = 180


s
- ồ3 1:

tg ê cứ

31

Thiết kế nghiên cứ sơ

3.2
N1

ấ ; 2s
ết ế g ê cứ đ

3.2.1Nghiên cnh m v

khám phá, v

t

c ti n hành thông qua k thu t th o lu n nhóm t p trungkhẳ

ều chỉnh, bổ s

ố cấ


NGK

TP. HCM.
Nghiên cc ti

N

S

ấ N

351

s

s

2014

NGK

N

s


u tiên tác gi th o lu n v

h i mở có tính chấ

xem h phát hi

nh viên b ng m t số câu
ố nàon

NGK không ga.


S

ó

gi i thi u các y u tố
s

NGK không ga
viên th o lu

thành.n
ố ó

các thành

n.
Cuối cùng, tác gi tổng h p các ý ki

c 2/3 số thành viên tán

32

ết

3.2.2

g ê cứ đ

tsNó


ó

s

s
só

ố “Ý

ềs
” ị

s
s


ốs

ố “N ó

ó

ềs

Ns ssNGK

qu

ó

s

ổs
óss

Ss

skhông, (2) ó
không, (4) ó

s


s

4
ố s

ó1

ó ó

không 3

ó ấsố ề