Tải bản đầy đủ
2 Các mô hình nghiên cứ trước đây về những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng

2 Các mô hình nghiên cứ trước đây về những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ

21s


s

N ó

2 :

các ế tố c
t ươ g

ệ s

c

ưở g đế
m

củ

N

c ọ

gườ dâ

“N


ết đ, 2012, trang 37”ó
SÝ ị2 :

các

â tố tác đ
củ
“N

g đế
ácđ

m

t à

đ

gc

à g
N

, 2013, trang 17-21”

22

N
s


só

N
N

s
ạ 4ềs

s


ó5

ềs2

3 s
5

ó
5

ó

1

s


4
1-4

ó

23

Ý

ềsn

S

sắ

s


thông

2 :g ê cứ các ế tố
t

cp
“N

2.3

Đ c đ m củ t

m

ưở g đế

à

t ê dù g

cơ tạ


s

s, 2009, trang 40-41”

t ường NGK không ga tại Tp.HCM


NGK


M

ó

NGK

s
2.3.1àcg cấphiên c u c a công ty cổ ph n ch ng khoán ngân
t Nam (Vietinbanksc, 2014), trong

c gi i khát không cồn là 11,870 t
tri

;

ồng, s

200 -2013 là 19.35%.


s

ấ NGK

2013 ổng doanh
ng bán ra 2,083i k

n là Coca Cola,

24

Pepsi, Tribeco, Tân Hi p Phát, Vinamilk, UR
nay ở Vi

N

só

2012

NGK
NGK
22 5

N

s

25 5

10.5%.ố NGK

2


… Tuy nhiên, hi n

s

Nề ssố

ó

M


ềs

NGK

ề đ c đ m củ s

2.3.2
ấ s

p

m NGK không ga


NGK

ở ấ

NGKạ ó
s

Vitamin,..s
UR

s

2

ạ.

25ss

NGK
M ề

ó
ổ s

NGK
ó

ósó

ós

NGK


5 000- 10 000 ồ


2.3.3

ác

1

1

1

ó

à g1 -35

ạ NGK ởVinaresearch (2013)

s

ó

M

N

NGK

ổ N

ó

ố ổ

350

sNGK

s

M ó
sắ

p.

26M
ó

ạ –s
ósố

sắ

s

s

só s

HCM óó

250NGK

Đề xuất mô hình nghiên cứu

2.4

N2013

s 200


ó ấ

.

s
s


Ý

s

2012

óss

số


sM

s

s 200

s


N

s

ó
ả t uyết 1

t ức về sức k

ec ả

s

ưở g đế

v t êu d

gN Kk

g

ga.


N
s 200

2012

N


2013


s
ó

27ó
s

ó

ả t uyết 2

t lưgc ả

Nưở g đế

v t êu d

s s

s

ó


gN Kk

g ga.
s

200

2012Nả t uyết

2013
ố ó

á cả c ả

N

v t êu d

ó

s


s

2013

ả t uyết 4 Sự s

ó

ó

s


ó

c c a sả

N

ó

NGK

g ga.
s

gN Kk

s 200
s

s

sưở g đế

s

s

s

mc ả

N
ưở g đế

v t êu d

gN K

không ga.

ó

ó


N

d

ó

Sự qua t m về a to

gN Kk

ó


ó

c o sức k

ec ả

sưở g đế

v t êu

g ga.

N

ó
s

2013

N


N

ả t uyết


s

s

N
s 200N
ss