Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ

31

Thiết kế nghiên cứ sơ

3.2
N1

ấ ; 2s
ết ế g ê cứ đ

3.2.1Nghiên cnh m v

khám phá, v

t

c ti n hành thông qua k thu t th o lu n nhóm t p trungkhẳ

ều chỉnh, bổ s

ố cấ


NGK

TP. HCM.
Nghiên cc ti

N

S

ấ N

351

s

s

2014

NGK

N

s


u tiên tác gi th o lu n v

h i mở có tính chấ

xem h phát hi

nh viên b ng m t số câu
ố nàon

NGK không ga.


S

ó

gi i thi u các y u tố
s

NGK không ga
viên th o lu

thành.n
ố ó

các thành

n.
Cuối cùng, tác gi tổng h p các ý ki

c 2/3 số thành viên tán

32

ết

3.2.2

g ê cứ đ

tsNó


ó

s

s
só

ố “Ý

ềs
” ị

s
s


ốs

ố “N ó

ó

ềs

Ns ssNGK

qu

ó

s

ổs
óss

Ss

skhông, (2) ó
không, (4) ó

s


s

4
ố s

ó1

ó ó

không 3

ó ấsố ề


33N

ó 5S só

s

N


ó

10

ó

s11ó11

ó

ố N

s

óNề

15 s
s1

s

120 s

21 s

H
số24

(23) s
.

N
ấ ở

2
ì

g ê cứus
22 s

s

N ó
112

13
14

1

ga.


ó
N

s

N

ó

34

Đ c đ m cá â

H7
N ó

H1


H2
H3

S s

ó
ph

H4

s

SH5

s

H6
Nề

3 2:

g ê cứ các ế tố

G


g g củ

ác

à g tạ

ưở g đế

à


t ê dù g
1

ác g ả t uyết g ê cứu

H1: N ó

óNGK không

ga.
2
3ó
ó
NGK không ga.
NGK không ga.

35

4 S s

ó

s

óNGK

không ga.
5 Ss

óNGK không ga.
Nề

óós


h

NGK không ga.
Nn

C
tâm ề

t à c

AT1

N

AT2

N

AT3

N

ó

AT4

N

ó

h
sức
ó ó
S


ất ượ g
CL1

N

ó

CL2

N

ó

CL3

N

ó
s

SC1

c củ s

p
Nm


s36

ó

SC2

N


SC3

N

SC4

N

ó


ó


Gác
GC1

N

GC2

N

GC3

N

óó
ềm tin


NT1

s

NT2
s

NT3
mt
m

TK1


TK2
s

TK3
t ê dù g củ


HV1

s

HV2

s

ác

à g

N
N

số37

HV3

s

HV4

s

N
N

ết ế g ê cứ c

3.3

ết ế m

3.3.1


t ức
g ê cứ

Nghiên c

ấy

c th c hi n tại TP.HCM v
s ấ

m u thu n ti n (phi xác xuấ
ó

óN

2012
M

ng kh

s

s

1 -35

ổ ạ

N
5

số
N

4

5

M

số

120


1


s
N

200

1
số

N24

s
s


1
N 50


số
ó
N

2012

12038

120 sại di n và d phòng cho nh

mb

không tr l i ho c tr l

, tác gi

a ch n quy mô m u n=180

s

(>120
ết ế

3.3.2


g câ

à

át

t
t

1

sở

s

ổ sung thêm ph n gi i thi u về b n thân,
c ph ng vấ
s

b ng câu h
55 ”

cách tr l i câu h

s

pd

:

i

tk


1

5

1 ”

2

c ph ng vấn th

v

15

s

NGK không ga nh

ấp

ồng th i hi u chỉnh lại m t số t ng cho phù h p và

thông tin c
d hi


3 s

ph ng vấn th , tác gi hi u chỉnh thành

b ng câu h i chính th c s d


thu th p thông tin m u nghiên c u.


ó

s


s

15

39

s

Kh

c ti n hành b

ng vấn các khách hàng b ng b ng

câu h i chi ti t. B ng câu h
1

th

cg
2

c ti p b ng câu h i giấ


(1)
s
N

i hai hình

s- google docs.

0s

c kh
ạ sM

NS

N

nhân).
s

(2)
s

ó

100

ng


ươ g p áp p â t c d

3.3.3ss


sạ

s

S SS

20 0

s
ss(EFA).
- ồPhân tích

NGK
ởng c a các bi n nhân kh u h

n

i tiêu dùng.

m t t c ươ g 3
3s

s


ó


N
s

40s