Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3:KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ THÔNG QUA MÔ HÌNH BỘ BA BẤT KHẢ THI TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 3:KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ THÔNG QUA MÔ HÌNH BỘ BA BẤT KHẢ THI TẠI VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

57

số

3.1.2k2 11-2015

Q

Theo

: 10 2011 QH12011,

0

11

ạ 2011-201

- ổ

p ẩ

:

ì

%-7%.

- ỷ

%-35% GDP.
p2012p

201


p

10%

%

201

p
2 %

- ỷ

p ẩ
p ỷ
%
0%ạ 1 %
201

-

2 %- 2%

2010.
-p

22%-23%

201

-

%

0%
-

0%ù

3.2 Á G Ả PHÁP

%-7% v
KẾ

H


p ù

201

GH

2001


p

p
p
p–

58

ì

A

H

I

200

M


Q


200200

ò

ì

p


theo L
p p

,

p p ỗ


ì

p


s

3.2.1
Đ

kể

ì

s

pĐ
ì

p p

p ù

p
pé
p ỷ

huy

p

p theo


ppp

p

ì


p

ũ

.H
p


, ạ
C

p


pổ

p


pp

59

p

doanh

3.2.2 Ts

p,

H

H

p
H M ỷpù

p
p

pp

p


p

p


ể H
ì
3.2.3 T

kểs

ò

ố ,k

k

òk


p

ò


ò
p

ạ khi


200

ò

ì

p

p


.. T

p
2012p
ng

H
200

12p


,

ò

p
I60

ì

p

:

-T

ạ:M

p

é

.
- ỷp


p

p

-
p


ò

òI(ũ


òp
I ũ

Kiể
p

ìé

ì

ũ

p ẩp
I

pp

M(


)
p

61

p

Qppp
ìp

ò

pp ẩ

p ẩ


ũ
p
pò
3.2.4


ò

i

è

ì

p ù

p

ì

ù

p ỷ

pp

p

Đ

Á

1
p


p

p

p ép

Hì

i

H

p
ì

2007
p

pp

pp

p


ò

p

US

p ù

US

,p


2010

p

pp

62
khi tu

ạ,

ò

p

p


ũ

p
pỳ ạ

p

ì

p

ì

ũp
p

sin


ì

US

p
xu

p p

ể ỗ

p

p

.


3.2.5

r


òp òò
3.2.5 1 G

r
p

vay.
Hũ

n cho vay
p
,
vay

ì
63

Đểp

p

pp


p

p


pìc
p

,

A

,
p ẩ

ẩ .S

tranh
p ổ
p

p

p

ũ

p ẩ


ù

ũ

p

p ẩ

ể ạ

p

.

Để

,

pp

ũ

pp

p
r q ố

3.2.5.2
ì
ò

ì

Mỹ


1
Q

Mỹ

Đ


EUR
US
pUS ,

64

n
US

p

Mỹ
ì

Q

p


pp

(CNY)
p


ũ

p


ũ

Đ


é
S

p ep ù

p.


c


USpp


do
pgi
p

ù3.2.6 ử ụ

pòìp

HpH

,

ể mua/p

H M


,

p

p

p
.HOMO


ì

pp

ệp,

.

p

ể ù

p

US

US

Y
ũ

ì

p

p

ũ

,

,H

p

p

Q

p
p

H

ì
p
65p

ũ

pò

p

ì

p

p

Q

ò
Q

ì


M

ù

p

ì

p


p

.
ể ổp
H3 1:

(2)

(1)ò
(3)(4)(5)

ò

(6)

H

31 Q

r

sử ụ
-

ò

:ệp


H
H
66

ò

-

:

H
H3.2.7 T

ệ q
s

3.2.7.1

s

k

sk

ng

ì

pp
ì
p

.


ì

,


é

p

õ
p

ppp
p

ng

p

,
s

3.2.7.2

ẻ ể

ạ p

p


p

pp
p

p

H67
ổ ạ

pp

p

p


ìổ

p
ò


p


H

p pểp


H M M
p

,

p

:

py

< ã s

< ã s
12%
p

1

ì

é

ì

Hạp

òp ạ

70- 0% ổ
òH M


H Mp
òpp,
p

p

H M ạ

ò
p