Tải bản đầy đủ
2 2 1 Chính sách tiền tệ độc lập - chế độ tỷ giá ổn định - hạn chế hội nhập tài chính

2 2 1 Chính sách tiền tệ độc lập - chế độ tỷ giá ổn định - hạn chế hội nhập tài chính

Tải bản đầy đủ

51

p

H
p

p ù

p

p


ì

pW O


200 -200

:p,

p

ò


-

p


p.


pp
p épũ


dao

p

p ùp

p

ò
ù

200


é

2007-2011
2012òò

ng hai

ù


p
p p

p
pA
I1

p
-2010

p

trong

52

B

2 4: B
_

số ệ
x s_U

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

k


ịnh
T G
0.696567
1
1
1
0.431207
0.293883
1
1
0.731527
0.859726
0.863288
0.835316
1
1
1
0.466042
0.390403
0.460776

Chỉ T
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm

ỉ số B b b

Aizenman, Chinn, Ito )

cL p
Ti n Tệ

0.5
0.5
0.655369
0.765789
0.616308
0.460939
0.264861
0.414341
0.414341
0.458458
0.458458
0.537612
0.551203
0.551203
0.458074

H i Nh p
T
0.160967
0.160967
0.160967
0.222505
0.222505
0.222505
0.222505
0.222505
0.160967
0.160967
0.160967
0.160967
0.160967
0.160967
0.160967
0.404101
0.404101

K th p

p–p


p–


200 -200p


ì
2.2.3

õ

0-1.
ọ k

p

?
ì


1 Đ

p

p
- ỷ


p
-200I

200
1– Hạ
p

A


:

:53

2 H

p

–Đ

3 H

p

– ỷ

p

p
M

p

b

pp
1


ì

-200

ìppW O

p

ù200 -2006.
H

p

p

ũ

Hp

p


ể ẩ

ì

pp
ì

p

ppp
ỉ ò ba
p

Hp 2 3, 4.
p

–Đ


p


p-
ò

p

p
pĐ

54p

H

p

p,

– ỷ
p

W

p ổ
pp

U O

1

0p

p


,ĐÁ

1
ppp

200 -2011
p

ò

ỉ ò

p
ì

ũp ểp ép

p
ểpạ 200 -2011

.
ì

p
KẾT U
ì


HƯƠ G 2


1

2
ạ 200 – 2011


p

p
s

US

b55

s

ì

p

H M y

é

p


n


p
S

p ù

pp

p

p
ì

p

ò

p

pnp


p– ỷ

p

ì
ì
p

.–H

i

,
p


ể ,

pp
p


,

56

HƯƠ G 3:
KẾ
TH

GH

G Ả PHÁP

G QU


3.1.1

HK

H TẾ

HÌ H BỘ B BẤT KHẢ TH T

H HƯỚ G PHÁT TR Ể

3.1

UH

K

H TẾ

ỆTĂ

2 2

ỆT


p

rể k

ĩ

giai

2011 – 2020.
ì

p

10 NQ-

2

è

2012

p

p

12020
p
:H

ìp
p

Q

0 QĐ-TTg

2020


ì
p

p