Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

Tải bản đầy đủ

5

ò

ba
p
M

M


-

ì

ì

.
HÌ H MUNDELL – FLEMING

1.1
1.1.1

-Fleming tr

1.1.1.1 TĐ ờ

IS

IS
p

p

pp

s = Y): ổ
é

A

p


ạ;

giao

ạ (T).
p


g lai.
Y = A + T,
A=C+I+G
S

C = C0 + c1Y:
Consumption)
I = I0 - i 1 r : Đ

S

G=G:
A

p


p
:A

Ai{Y, r

A1> 0, A2 < 0, A3>0

T=X–Z
X = X {q,Y* :I

p

s)

6

p

Z = Z {q,Y}:p

: ỷSp

p

ì
T
ìT = Ti{q,Y*,Y}

1>0,

T2>0, T3<0

IS

Y = Ai {Y, r; G} + Ti {q, Y*, Y}
Y = Fi {Y, r, q; G}
Y = fi {r, q, G} f1 <0, f2> 0, f3> 0
ISp ẳ

H

r
p

IS

p1.1)

r

Y

H

1 1:

7

1.1.1.2 TĐ ờLM
Mp

p

p

p

Đ

S


ìM: MS/P = LDi {r, Y}

LD1 <0, LD2 >0

MS:
:
Đ ờ


M

p ẳ
MS Hì

p1.2)

r

Y

H

1 2:

8

q ố

1.1.1.3BPg
ò

p
T

.

B=T+K
B = Ti (q, Y) + k (r - r*)

T1 >0, T2 <0;

B=0
:0
:-

ũ
pạ;


0p

0-

Đ

r=

+∞

ò


ò

<(
ể ù ắp

hay


ìT + K = 0.


p ẳ

ạ r*.

ò
ìr

p


ò
:

S


1.3)

.

9

r

o

r*
r

Y

H
1.1.1.4

1 3:

BP r

b

pp


ì:

- Y = fi {r, q, G}

f1 <0, f2> 0, f3> 0

- Ms/P = LDi {r, Y}

LD1 <0, LD2 >0

- r = r*

(IS)
(LM)
(BP)

ắ ạ

ổ Hì

1.4)

10

r
IS

LM

r*

BP

Y

H
1.1.1.5 H ệ q

1 :
s

bk

p


ISp
òé

ạ T
(Hì
Q

pIS1.5)
ì

T ù
é
Đ
IS

S
p
aA

11r
IS

LM

r*

BP

Y

H

1 :

1.1.1.6 Hiệ q

s
s

k

ởrp


M<


Ms
p

p

ò

p

ũ
IS
p

Q

ì
M

ò


é

IS H
1.6)

12

r

LM
IS

r*

BP

Y0

H

Y1

1 :

Y

s– Fleming trong

1.1.2

ởr

ố ị

ệp

1.1.2.1


pì

p

M

p

H


M = mH
H
(international reserves: IR)
(domestic credit: DC).

p

13

p

H = IR + DC


H


(1)

H:
(OMO):
p

p

),
ạ)

H Đp

(2) C

:Mỹ
p

MỹI

ũ

H

ng. H

p

p


pểổd


ì+

BO

+ [∆I ]

∆I


0

pp

M

:+ <0


+0

US

I
p

US

H14

I

H

M

p

BP r

1.1.2.2

ố ị
ù

0

ì

p
T=Ti

0
p


p ẳ

.

p

<0p


0Đ ờ
ò

r*,


ò

M

I

M


I
p
1.7).

2

15

T

r

,K

r*ố k

Y

H
1.1.2.3 K ể

1 :

BP

s

ppĐể ù
p

p

Đ
p

b

rừ


ù
pT = 0,

ù

I
0

p

ì ì
I
ù


ạ.

x
IR.

ì


IS

pM

Đ

MS
MS