Tải bản đầy đủ
1 Giới thiệu về Công ty TNHH Đồng Tâm

1 Giới thiệu về Công ty TNHH Đồng Tâm

Tải bản đầy đủ

27

-

Kinh doanh và dịch vụ nhà đất.

-

Thiết kế và tư vấn sử dụng sản phẩm gạch, ngói, sơn, thiết bị vệ sinh trong

các công trình xây dựng.
-

Tham mưu cho Hội đồng thành viên các chiến lược, giải pháp giúp nâng cao

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đồng Tâm nói riêng
và của hệ thống Đồng Tâm Group nói chung.
2.1.3 Nhiệm vụ
-

Tổ chức hệ thống kênh phân phối sản phẩm mở rộng trên toàn quốc

-

Phát triển hệ thống nhà cung ứng vật tư trong và ngoài nước, ký kết các hợp

đồng mua bán vật tư đầu vào phục vụ các hoạt động sản xuất và kinh doanh.
-

Phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước, ký kết các

hợp đồng mua bán hàng hóa phục vụ các nhu cầu kinh doanh.
-

Tổ chức nhân lực, vật lực, tài lực phục vụ nhu cầu sản xuất và hoạt động

kinh doanh các sản phẩm.
-

Liên kết hợp đồng mua bán các sản phẩm vật liệu xây dựng, gạch, ngói màu,

sơn, thiết bị vệ sinh, cửa nhựa với các công ty thành viên khác trong hệ thống Công
ty Cổ Phần Đồng Tâm.
-

Thiết kế và tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm gạch, ngói Đồng Tâm.

-

Thực hiện các nhiệm vụ đối với người lao động theo đúng nội quy lao động

và quy định của Công ty và pháp luật Việt Nam.
-

Thực hiện các nghĩa vụ đối với các cơ quan nhà nước theo đúng quy định

của pháp luật Việt Nam.
-

Xây dựng kế hoạch mục tiêu sản lượng, chất lượng, tài chính công ty hàng

năm.
-

Hoạch định các chính sách, chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất

kinh doanh và phương án đầu tư mới cho Công ty trong từng thời kỳ và thực hiện
phù hợp với các chính sách, chủ trương, quyết định và nghị quyết của Hội đồng
thành viên, hệ thống Công ty Cổ Phần Đồng Tâm và tình hình thị trường.

28

2.1.4 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tổ
chất
lượng

Bộ
phận
sản
xuất

Tổ
kế
hoạch

Phòng
kế
toán

Phòng
HC-NS

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Đồng Tâm
Nguồn: Công ty TNHH Đồng Tâm

2.1.4.2 Cơ cấu điều hành
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Tổ
trưởng
kế
hoạch

Quản
đốc
xưởng
sản xuất

Tổ
Trưởng
chất
lượng

Kế
toán
trưởng

Trưởng
phòng
HC-NS

Sơ đồ 2.2: Cơ chế điều hành Công ty TNHH Đồng Tâm
Nguồn: Công ty TNHH Đồng Tâm

29

2.1.4.3 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
 Giám đốc điều hành Công ty
-

Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động của Công ty, thực hiện các chức

năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Công ty đã được Hội đồng thành viên
phê duyệt.
 Phó Giám đốc điều hành Công ty
-

Quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty theo phân cấp phân quyền

của Giám đốc Công ty và thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo quy
chế hoạt động của Công ty đã được Hội đồng thành viên phê duyệt.
-

Thay mặt Giám đốc xử lý, điều hành mọi hoạt động trong toàn Công ty khi

Giám đốc vắng mặt.
-

Quản lý nhân sự cấp quản lý các Trưởng phòng HC-NS, Kế toán trưởng, Tổ

trưởng Chất lượng, Tổ trưởng Kế hoạch, Quản đốc Phân xưởng sản xuất.
-

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực hoạt động sản xuất và kinh

doanh; công tác xử lý kỷ luật, khen thưởng, đánh giá CB-CNV trong công ty; chính
sách học tập, huấn luyện đào tạo nhân sự đáp ứng theo nhu cầu phát triển của công
ty.
 Các Trưởng phòng HC-NS, Kế toán trưởng, Tổ trưởng và Quản đốc Phân
xưởng sản xuất:
-

Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động của bộ phận trực tiếp quản lý

theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong bảng mô tả công
việc và theo quy chế hoạt động của Công ty đã được Hội đồng thành viên phê
duyệt.
-

Quản lý nhân sự trực thuộc bộ phận phụ trách.

-

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn; công

tác xử lý kỷ luật, khen thưởng, đánh giá cán bộ, công nhân viên trực tiếp quản lý;
chính sách học tập, huấn luyện đào tạo nhân sự đáp ứng theo nhu cầu phát triển của
công ty.

30

2.2 Mục tiêu, phương pháp, đối tượng và phương pháp khảo sát tại công ty
TNHH Đồng Tâm
2.2.1 Mục tiêu khảo sát
Nhằm đánh giá thực trạng hệ thống KSNB của Công ty Đồng Tâm, từ đó
nhận diện những thuận lợi, khó khăn trong công tác tổ chức và duy trì hệ thống
kiểm soát nội bộ hiệu quả. Dựa trên cơ sở này, tác giả sẽ phân tích và tìm hiểu
nguyên nhân từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện Hệ thống KSNB tại Công ty
Đồng Tâm.
Mục tiêu khảo sát nhằm tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:
-

Thực trạng tổ chức và vận hành hệ thống KSNB tại công ty như thế nào?

-

Giải pháp nào giúp Công ty tháo gỡ khó khăn và triển khai hệ thống KSNB

có hiệu quả?
2.2.2 Phương pháp khảo sát
Dựa trên các nghiên cứu trước về việc tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ,
tác giả sẽ vận dụng công cụ đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống KSNB theo COSO
2013 dựa trên các thành phần chính của báo cáo COSO.
Để hiểu được thực trạng kiểm soát KSNB tại Công ty, tác giả tiến hành khảo
sát để tìm hiểu thực trạng bằng hai phương pháp:
-

Thu thập các quy định liên quan đến các yếu tố thuộc hệ thống KSNB như

chính sách đạo đức, bảng mô tả công việc từng vị trí, các quy định của công ty liên
quan đến kiểm soát nội bộ.
-

Gửi bảng câu hỏi và phỏng vấn các cá nhân có trách nhiệm liên quan. Bảng

câu hỏi được xây dựng dựa trên công cụ đánh giá KSNB (evaluation tools) của báo
cáo COSO nhằm thu thập thông tin về nhận thức của các lãnh đạo và nhân viên về
cách tổ chức và vận hành hệ thống KSNB. Ngoài các câu hỏi chung theo năm bộ
phận cấu thành KSNB, bảng câu hỏi còn đặt ra các thủ tục kiểm soát trong một số
chu trình chính của công ty (Bảng câu hỏi được trình bày ở Phụ lục 1)

31

Dựa trên kết quả khảo sát (trình bày ở phụ luc 2, phụ lục 3), tác giả sử dụng
phương pháp thống kê mô tả để đánh giá chung về hệ thống KSNB tại công ty Đồng
Tâm.
2.2.3 Đối tượng khảo sát
Việc khảo sát được tiến hành tại Tổng công ty và hai chi nhánh dưới hình
thức điều tra thông qua bảng câu hỏi như đã trình bày ở phần trên. Số lượng phiếu
khảo sát được gởi đi là 50, trong đó cho 20 phiếu gởi cho các cá nhân tại tổng công
ty, 20 phiếu khảo sát cho các cá nhân tại chi nhánh cửa hàng số 5 và 10 phiếu khảo
sát cho các cá nhân tại chi nhánh cửa hàng số 6. Đối tượng được khảo sát chủ yếu là
giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng hoặc phó phòng của các phòng ban,
nhân viên của các phòng ban.Trong đó, có 1 phó giám đốc, 2 trưởng của hàng, 2
trưởng phòng và 45 nhân viên của công ty. (Danh sách người được khảo sát trình
bày ở phục lục 4)
2.2.4 Phạm vi khảo sát
Do hạn chế về mặt thời gian, kinh phí và điều kiện khảo sát, tác giả chỉ dừng
lại ở việc nghiên cứu hệ thống KSNB tại Tổng công ty Đồng Tâm và hai chi nhánh
tại thành phố HCM
Thời gian thực hiện khảo sát: Bắt đầu tiến hành khảo sát từ ngày 03/08/2014,
kết thúc khảo sát với đầy đủ các thông tin cụ thể vào ngày 15/08/2014.
2.3 Thực trạng về KSNB tại Công ty TNHH Đồng Tâm
Tác giả gởi 50 phiếu khảo sát, số phiếu nhận lại là 50, dựa trên số phiếu trả
lời nhận được tác giả thống kê kết quả (Kết quả khảo sát được trình bày ở phụ lục
2, phụ lục 3) và từ đó đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty như sau:
2.3.1 Môi trường kiểm soát
Dựa trên các nguyên tắc theo báo cáo COSO 2013, tác giả đã khảo sát các
nhân tố như: Tính chính trực và giá trị đạo đức, cam kết về năng lực và chính sách
nhân sự, sự độc lập của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cơ cấu tổ chức, việc
phân định quyền hạn và trách nhiệm của công ty, kết quả khảo sát chi tiết như sau:
+ Tính chính trực và giá trị đạo đức