Tải bản đầy đủ
2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU

2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

hóa b n

a c a du khách, s h p d n và t o n t

quan, khi n h c m th y vi c tham quan

ng t t cho du khách khi

n tham

a

m du l ch này là có ý ngh a, và l n

m ph c v

n u ng s ch s , h p v sinh và giao

sau s còn mu n quay l i.
s l u trú

m b o, các

thông thu n ti n là nh ng

u ki n t i thi u mang l i s tho i mái cho du khách

trong th i gian i du l ch. Vì v y, vi c quan tâm

u t , làm cho c s h t ng KDL

ngày m t khang trang, v sinh s ch s , l ch s là vi c các nhà qu n lý KDL nên làm.
Nhà hàng c n thi t k có không gian thoáng mát, s ch s , l ch s . Khách s n n i
khách

c xây d ng khang trang, nâng c p v i ti n nghi hi n

tr ng s khi n du khách th y mình

i, bài trí sang

c ph c v tr n v n, và c m th y hoàn toàn

hài lòng.
Khi i du l ch
an ninh.

nm t

u này

a

m m i thì du khách r t chú tr ng

n

u ki n

m b o m t chuy n i vui v . Du khách luôn mu n c m th y

yên tâm, không ph i phi n não, không lo s có nh ng m i nguy hi m, r i ro, s c
y ra cho mình ( m b o an toàn v c tính m nh, tài s n). Vì v y,
ninh c n ph i luôn

c

m b o, tuy t

i không

u ki n an

x y ra nh ng vi c gây m t an

ninh, tr t t , gây phi n phúc cho du khách. Các thông tin c nh báo nh ng nguy
hi m có th x y ra cho du khách t i các
y

a

m tham quan c n ph i

. K t qu ph ng v n cho th y a s các du khách

an ninh t i KDL Côn

u khá hài lòng v v n

o.

Ngoài ra, y u t an toàn v sinh th c ph m c ng c n ph i
tr ng. Ph i

c trang b

c

c bi t chú

m b o y u t v sinh, s ch s c a nhà hàng, n i n u ng c a du khách,

s ch s trong cách th c ch bi n món n nh m
khách . C n th

ng xuyên ki m tra các c s

m b o gi gìn s c kh e cho du

n u ng,

m b o v sinh an toàn th c

ph m.
Theo k t qu nghiên c u, m c dù thang o d ch v vi n thông,
ng b lo i ( b
t tv n

ng truy n

c ch y Cronbach alpha), nh ng n u khu du l ch v n có th ph c

này thì ây c ng là m t

u nên duy trì. Vì

n i bi n

o xa xôi,

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

68
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

cách xa

t li n nh ng d ch v vi n thông, internet v n áp ng

c nhu c u c a

du khách, c ng s khi n du khách hài lòng vì mình v n có th c p nh t
và gi liên l c v i ng
nv n

i thân

trong

t li n. Trên c s

b o trì d ch v vi n thông và

c tin t c

ó, KDL c ng c n l u ý

ng truy n m ng th

ng xuyên,

tránh

tr c tr c do th i ti t gây ra.
5.2.2 H u c n
m th c: Ngoài nhu c u vui ch i gi i trí, ngh d

ng thì n u ng là nhu c u

thi t y u và không kém ph n quan tr ng. Có r t nhi u du khách i du l ch
hi u và th

ng th c v ph

khác mu n

ng th c m th c t i

a ph

ng mà h

c ph c v nh ng món n ngon c a quê nhà,

nh ng món n

cs nc a

a ph

c th

ng, mong mu n s th

n có các món n mà h yêu thích. Khi nhu c u này

tìm

n. M t s
ng th c h

ng

ng xuyên ph c v và

c áp ng, ch c ch n du

khách s hài lòng.
Theo nh n xét c a du khách thì th c
nc a
th

ng, ch y u là nh ng món n mang tính thông d ng mà h

ng th c t i n i mình . Vì th , các nhà hàng c n xây d ng th c
n,

ý

a ph

n c a các nhà hàng quá ít nh ng

c bi t chú tr ng vào nh ng món n mang tính

n cách ch bi n món n sao cho ngon mi ng,
cs cc a

a ph

c tr ng c a
p m t,

c

n a d ng

a ph

ng, chú

t o nên nét m th c

ng mình.

h th ng thông tin, h

ng d n: Vi c các h

ng d n viên du l ch cung c p

cho du khách nh ng ki n th c l ch s sâu r ng, chính xác v Côn
có th hi u rõ h n v l ch s c a n i ã t ng m t th i
gian” s là

ã

c

o

du khách

oc coi là “ a ng c tr n

u khi n cho du khách c m th y hài lòng.

Tuy nhiên, ban qu n lý KDL ch a làm t t hình th c qu ng bá hình nh c a
mình

n v i du khách. Hi n t i,

các

m tham quan, ch có bày bán m t s sách

i hình th c t truy n vi t v m t s nhân v t l ch s và quá trình
dân t c mà thi u i nh ng thông tin c th v
c thông tin tr c ti p t ng

ih

u tranh c a

m tham quan. Du khách ch có

ng d n viên du l ch. Hình th c nh ng quy n

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

69
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

sách nh , t p chí gi i thi u v giá tr l ch s v n hóa c a KDL s làm cho khách
hàng chú ý h n, l u gi lâu h n hình nh KDL.
bá, gi i thi u v du l ch

a ph

ng tuy

ây

c xem là hình th c qu ng

n gi n nh ng r t hi u qu .

thông tin d ch v : Toàn b các thông tin chi ti t v các d ch v hi n có
trong KDL c n

c chuy n t i, cung c p m t cách rõ ràng, rành m ch, th ng nh t

n cho du khách, giúp cho du khách d dàng bi t và s d ng, th h

ng

c tr n

n các d ch v hi n có trong KDL n u h mu n.
nhân s :
ng truy n

u h t các du khách ánh giá khá cao ki n th c c ng nh k

t ki n th c c a các h

khách cho r ng có m t s h
truy n

ng d n viên du l ch. Tuy nhiên, c ng có du

ng d n viên có gi ng nói thi u cu n hút, trong lúc

t còn nhi u va v p. Chính vì v y, ban qu n lý KDL c n chú tr ng tuy n

ch n, hu n luy n và s d ng

i ng thuy t minh viên, h

n ng chuyên nghi p, h p d n du khách,
hóa, các truy n thuy t l ch s dân t c b n

c ào t o bài b n và am t
a

trong n
Th

ng khó quên

c ã làm v khai thác,

i h

ng d n viên r t quan

u t lo i hình du l ch v n hóa – l ch s .
ng, h c t p kinh nghi m v

vi c qu n lý du l ch c a các t nh khác. T ch c các l p b i d
ngu n nhân l c du l ch c ng nh c ng

khi mua. Theo quy lu t, giá càng r thì ng

i mua d ch v ) ph i cân nh c

i ta càng mua (s n ph m, d ch v ) nhi u

m du l ch ph c v tham quan, gi i trí bán cho du

ng d ch v , theo nguyên t c du khách càng

ch v t i KDL v i giá c ph i ch ng thì h s ch n
nh ng KDL có giá c
quan, gi i trí h n. Tr

ng nghi p v cho

i i h c t p ào t o.

Giá c là y u t quan tr ng mà du khách (ng

khách s th h

ng

i v i du khách, ây là kinh nghi m nhi u t nh, thành

ng xuyên t ch c cho cán b qu n lý b i d

n. Các lo i hình d ch v ,

ng v n

t o s lôi cu n, h p d n khi h

n, thuy t minh cho du khách. B i vai trò c a ng
tr ng, t o n t

ng d n viên du l ch có

t hay cùng m c giá nh ng

c th h

ng nhi u

n KDL ó nhi u h n là
c th h

n

ng ít d ch v tham

c m t chuy n i du l ch, du khách ph i tính toán, d trù

c

chi phí c a chuy n i có phù h p v i kh n ng c a mình hay không, giá c t i n i

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

70
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

n có quá

t so v i m t b ng giá chung hay không, các chi phí n, , vui ch i gi i

trí và mua s m hàng hóa có h p lý và t

ng x ng v i ch t l

các tiêu chí trên

n s hài lòng c a khách du l ch.

u có tác

ng r t l n

t s du khách cho r ng giá c c a KDL Côn
i mua s m

ng hay không. T t c

o khá n

các ch h i s n và khi tham gia các ho t

nh, tuy nhiên khi

ng vui ch i trên bi n, du

khách ôi khi ph i tr m c giá khá cao so v i m t b ng giá chung. Vì v y, ban qu n
lý KDL c n có s

u ti t giá cho phù h p, không

x y ra tr

nhân hay t ch c nh l nâng giá b t h p lý, chèn ép giá

ng h p m t s cá

i v i khách du l ch,

khi n du khách c m th y khó ch u, và làm hình nh c a Côn

o trong tâm trí c a

du khách b x u i ít nhi u.
5.2.3 Lòng m n khách
Ngoài nh ng y u t s n có c a KDL nh c nh s c k thú c a bi n tr i,
núi, r ng cây, b cát … thì lòng m n khách c a
dân trên
Thái

o có s c hút m nh m

i ng nhân viên KDL và ng

i v i khách du l ch trong và ngoài n

và s chuyên nghi p c a nhân viên

c xem là y u t

lòng cho du khách. Vì v y, vi c quan tâm, xây d ng
môn, nghi p v , giàu kinh nghi m, có ý th c, thái
nhi t tình và s n sàng giúp

, quan tâm

ng cho du khách trong su t th i gian du khách
ây là m t chi n l

c úng

quá trình xây d ng v n hóa ph c v , t ch c, t
xây d ng quy trình ph c v
c.

em

i

c.
n s hài

i ng nhân viên có chuyên
ph c v ân c n, chu áo, luôn

i v i du khách, c x l ch s , nhã nh n

i v i du khách, t o ra m t phong cách ph c v

lý du l ch nên làm.

i

c áo, chuyên nghi p và t o n
trong KDL là

u mà ban quan

n, c n làm, có liên quan
ào t o, hu n luy n con ng

nc
i

n

ng b , h th ng, c n có th i gian dài và ph i làm liên

ng th i, c n th c hi n các bi n pháp Marketing n i b (xem nhân viên là

nh ng khách hàng c a chính mình, vì nh ng nhân viên th a mãn, yêu thích công
vi c c a mình s là nh ng ng

i ph c v và th a mãn t t nh t khách hàng c a KDL

– d n theo TS. V Th D ng – “Ba lo i thi n c n trong ti p th ”).
Các du khách

u c m th y khá hài lòng v thái

ph c v c a nhân viên

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

71
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

KDL. Tuy nhiên,

i v i nh ng c dân

ti p xúc, tìm hi u v con ng

a ph

ng, có m t s ý ki n trái chi u. Khi

i n i ây, a s du khách ánh giá là h khá hi u

khách. S ni m n , nhi t tình ã em l i cho du khách nh ng n t
nhiên, v n còn m t s du khách ánh giá ng
ó, ngành du l ch Côn
ng c

a ph

i dân

a ph

ng hi u

p. Tuy

ng ch a thân thi n. Do

o c n quan tâm h n n a y u t c ng

ng tuyên truy n cho ng

tri n du l ch.

i dân

ng t t

ng trong du l ch,

c vai trò c a vi c phát

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

72
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

T LU N
c ích chính c a nghiên c u là xác
ut

n s hài lòng c a du khách

ki n ngh nh m nâng cao ch t l
Sau khi

nh và o l

i v i KDL Côn

o, qua ó

u ch nh và b sung các thành ph n c a thang o, k t qu

ng b ng 21 bi n quan sát

ng c a các
xu t m t s

ng ph c v giúp t ng s hài lòng c a du khách.

th y thang o s hài lòng c a du khách v n a h

ph

ng nh h

t

ol

ng cho

ng v i 3 thành ph n

c o

tin c y và phân bi t (phân tích nhân t cho

ng sai trích là 59.424 % và các h s Cronbach Alpha khá cao ( u > 0.8). Tuy

nhiên ã có s khác bi t v n i dung các bi n quan sát. Các thành ph n bao g m (1)
s h t ng th hi n qua các y u t c nh quan thiên nhiên, c s h t ng nhà
hàng, khách s n, các di tích l ch s – v n hóa, tài nguyên nhân v n và s

mb o

an toàn cho du khách, (2) H u c n th hi n qua các món n c a h th ng nhà hàng,
th ng thông tin h

ng d n,

i ng h

ng d n viên, và giá c h p lý, (3) Lòng

n khách th hi n qua thái

nhã nh n, s n sàng ph c v c a nhân viên KDL và

ni m n , hi u khách c a ng

i dân trên

Xét v m c
KDL có nh h

nh h

o.

ng c a các thành ph n thì thành ph n C s h t ng

ng m nh nh t

n s hài lòng c a du khách ( ß = 0.343) và ít tác

ng nh t là thành ph n Lòng m n khách ( ß = 0.202).
Nghiên c u c ng cho th y không có s khác bi t v gi i tính, ngh nghi p,
trình

h c v n,

tu i và thu nh p trong vi c ánh giá các y u t tác

hài lòng c a du khách

i v i KDL Côn

ng

ns

o.

óng góp c a nghiên c u
- Góp ph n xác
khách

nh và o l

i v i KDL Côn

ng các y u t

nh h

ng

o.

- Qua k t qu kh o sát và phân tích, nghiên c u ã

chính nh m nâng cao ch t l

n s hài lòng c a du

ng ph c v c a KDL Côn

xu t m t s ki n ngh
o

i v i du khách, ó là

ki n ngh v c i thi n c s h t ng KDL (c nh quan, nhà hàng, khách s n), chính
sách

u ti t giá c trong khu v c, t ng c

ng vi c qu ng bá hình nh du l ch

a

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

73
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

ph

ng

n v i du khách, nâng cao trình

c a

i ng h

ng d n viên du l ch nói

riêng và nhân viên trong ngành du l ch nói chung, quan tâm

n y u t c ng

trong du l ch, t ng c

ng hi u

ng tuyên truy n cho ng

i dân

a ph

ng

c vai trò

a vi c phát tri n du l ch.
n ch c a nghiên c u
- Tr
ã t ng

c tiên, nghiên c u ch s d ng k t qu kh o sát
n KDL Côn

i v i nh ng du khách

o ang sinh s ng t i khu v c TPHCM. H n ch này khi n

cho kh n ng t ng quát hóa c a nghiên c u là không cao. Do ó, các nghiên c u l p
i trong t
ph

ng lai v i c m u l n h n

ng khác nhau trong c n

c th c hi n

i v i du khách

các

a

c là c n thi t nh m t ng kh n ng t ng quát hóa c a

t qu .
- Vi c l y m u theo ph
ng nh tính

ng pháp thu n ti n ng u nhiên nên tính khách quan

i di n c a k t qu s không cao.

- Nghiên c u ch t p trung trên
n

it

it

ng khách du l ch theo nhóm.

ng khách du l ch cá nhân, ch a

c p

có cái nhìn t ng quát h n v s hài lòng

a du khách, c n kh o sát trên m u t ng quát h n bao g m khách du l ch theo
nhóm.
- Nghiên c u ch
ph

ánh giá thang o b ng ph

ng pháp h s Cronbach Alpha,

ng pháp phân tích nhân t khám phá EFA và ki m

phân tích h i quy tuy n tính b i.
thuy t t t h n, các ph

ol

nh mô hình lý thuy t b ng

ng thang do và ki m

ng pháp phân tích hi n

ic n

nh mô hình lý

c s d ng nh

ng d ng

mô hình c u trúc tuy n tính SEM.
t c nh ng h n ch trên là c s cho nh ng nghiên c u ti p theo trong t

ng lai.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

74
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

TÀI LI U THAM KH O
Tài li u ti ng Vi t
Ti n Hòa. Nghiên c u s hài lòng c a khách hàng doanh nghi p

1.

iv is n

ph m, d ch v Ngân hàng HSBC, Chi nhánh TPHCM. Lu n v n th c s , Tr

ng

i h c Kinh t TPHCM.
2.

inh Công Thành, Ph m Lê H ng Nhung và Tr

ng Qu c D ng. Bài nghiên

u: “ ánh giá m c

a

hài lòng c a khách n i

Tr ng”. T p chí Khoa h c 2011: 20a 199-209 Tr
3.

ng

inh Th H ng Thúy. Nghiên c u các nhân t tác
cung c p d ch v
Tr

ng

n tho i di

ng

n vi c l a ch n nhà

ng c a sinh viên TPHCM. Lu n v n th c s ,

ng Lam. Các y u t

nh h

i c s v t ch t, trang thi t b t i tr
ng

i h c C n Th

i h c Kinh t TPHCM.

4. Ma C m T

Tr

i v i du l ch t nh Sóc

ng
ng

n s hài lòng c a sinh viên
iH c

i

à L t. Lu n v n th c s ,

ih c àL t

5. Nguy n Qu c Nghi, Nguy n Th B o Châu, Ph m Ng c Giao. Bài nghiên c u:

“Các nhân t

nh h

ng

nm c

ào t o ngành du l ch c a các tr

hài lòng c a sinh viên
ng

ih c

Long”. T p chí Khoa h c 2012: 22b 265-272 Tr
6. Nguy n Th Ph

khu v c
ng

i v i ch t l

ng

ng b ng sông C u

i h c C n Th .

ng Lan, (2011). Nghiên c u các y u t ch t l

ng d ch v , s

hài lòng và lòng trung thành c a ngành d ch v khách s n Vi t Nam. Lu n v n
th c s , Tr

ng

i h c Bách Khoa TPHCM.

c Th Bình (2008).

7.

c

m c a s n ph m d ch v , tính không

nói lên tính cá nhân hoá c a nó. Ti u lu n, Tr
nhân v n,

Tr

ng

i h c Khoa h c xã h i và

i h c Qu c gia Hà N i.

8. Ph m Ng c Hà. Ch t l

t s

ng

ng nh t ã

a

ng d ch v và lòng trung thành c a khách hàng

m du l ch c a công ty du l ch Lâm

i h c Bách Khoa TPHCM.

iv i

ng. Lu n v n th c s ,

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

9. Ti n s Tr n Th Mai, tr

và Du l ch c ng

ng –

ng THNV Du l ch Hu . Bài gi ng: Du l ch sinh thái
nh ngh a,

c tr ng và các quan

10. Tr nh Minh Giang. Các y u t chính nh h

TPHCM

i v i tour du l ch trong n

ng

m phát tri n.

n s th a mãn c a du khách

c. Lu n v n th c s , Tr

ng

i h c Bách

Khoa TPHCM.
11. Lu t Du l ch s 44/2005/QH11

c Qu c h i n

c C ng hòa Xã h i Ch

ngh a Vi t Nam thông qua k h p th 7, khóa 11.
12. Philip kotler (2001). Nh ng nguyên lý ti p th , NXB Th ng kê.
13. Tr n V n Thông - Sách T ng quan du l ch
14. Quy t

nh s 97/2002/Q -TTg

c Th t

ng Chính ph phê duy t “Chi n

c phát tri n du l ch Vi t Nam 2001 – 2010” (Hà N i, ngày 22 tháng 7 n m
2002).
Tài li u ti ng Anh
1. Bindu Narayan, Chandrasekharan Rajendran, L. Prakash Sai, (2008) "Scales to
measure and benchmark service quality in tourism industry: A second-order
factor approach", Benchmarking: An International Journal, Vol. 15 Iss: 4,
pp.469 - 493
2. Poon, W., & Low, K. L. (2005). Are travelers satisfied with Malaysian hotels?
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17 (3), 217227).
3. Tahir Albayrak1, Meltem Caber and afak Aksoy. Relationships of the Tangible
and Intangible Elements of Tourism Products with Overall Customer
Satisfaction”, 141).

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Trang web
1. http://culaochammpa.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id

=216%3Acac-khai-nim-v-du-lch-sinh-thai&catid=38%3Atai-liu-vnbn&Itemid=37&lang=vi
2. www.dulichcondao.asia
3. www.dulichcondao.net
4. http://www.dulichninhbinh.com.vn/ninhbinh-news/Con-Dao-Do-thi-di-san-du-

lich-tren-bien-dao.html
5. http://www.dulichtrungquoc.net/tin-tuc/id140
6. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1735000&show=abstrac

t
7. http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/208852/page/2
8. http://tailieudulich.wordpress.com/2009/12/17/tai-nguyen-du-

l%E1%BB%8Bch-nhan-van/
9. www.vinaremon.com.vn/.../337-cong-c-quc-t-v-du-lch-vn-hoa.html

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

PH L C 1: DÀN BÀI TH O LU N NHÓM T P TRUNG
Ph n 1: GI I THI U
Xin chào Anh/Ch .
Tôi tên

ng Thanh Th o, h c viên cao h c ngành qu n tr kinh doanh thu c tr

ng

i h c Kinh t TP.HCM. Hi n tôi ang ti n hành th c hi n lu n v n t t nghi p v i
tài là “Nghiên c u nh ng y u t
Khu du l ch Côn

nh h

ng

n s hài lòng c a du khách

iv i

o”.

t mong Anh/Ch dành chút th i gian tham gia cu c ph ng v n c a tôi. Ý ki n c a
Anh/Ch s là nh ng óng góp vô cùng h u ích cho nghiên c u c a tôi. Tôi xin
o m i ý ki n c a Anh/Ch ch
o

m bí m t tuy t

c s d ng cho m c ích nghiên c u và s

các Anh/Ch làm

c khi chúng ta ti n hành th o lu n.

ti p, Chúng tôi xin trình bày ch
Ch

c

i.

Sau ây, chúng tôi xin gi i thi u nh ng thành viên trong nhóm
quen v i nhau tr

m

và n i dung c a bu i th o lu n hôm nay.

th o lu n hôm nay là:

“Các y u t

nh h

ng

ns

hài lòng c a du khách

i v i khu du l ch Côn

o”

Sau khi phân tích v lý thuy t c ng nh liên h th c ti n t i khu du l ch Côn
tôi xin

c tóm l

c các y u t chính tác

ng

o,

n s hài lòng c a du khách nh

sau:
- Lòng m n khách;
- Giá c h p lý;
- H u c n;
- C s h t ng;
- An toàn;
- Tài nguyên du l ch;
- Các

c

m cá nhân khác c a khách hàng nh : gi i tính,

trình

h c v n, thu nh p.

i

tu i, ngh nghi p,

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

i
w

w

w

c u -tr a c k

.c