Tải bản đầy đủ
6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN DU KHÁCH

6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN DU KHÁCH

Tải bản đầy đủ

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

t qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:
-

b ng s li u ki m

cho bi t ki m

nh ph

nh k t qu ph

ng sai (Test of Homogeneity of Variances)

ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =

0.930, HC = 0.407, CSHT = 0.671

u l n h n 0.05 nên có th nói ph

giá t m quan tr ng c a y u t trình

ng sai ánh

h c v n không khác nhau m t cách có ý

ngh a th ng kê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.
-

t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFI

MK = 0.657, HC = 0.163, CSHT = 0.186
tìm th y s khác bi t v

u l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch a

tu i trong vi c ánh giá các y u t này tác

ng

ns

hài lòng c a du khách.
4.6.4 Ki m

nh s khác bi t c a các y u t tác

ki m
ng

ng theo

tu i c a du khách

nh s khác bi t theo ngh nghi p trong vi c ánh giá các y u t tác

n s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích ph

v i

ng sai m t y u

tin c y 95%.
t qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:

-

b ng s li u ki m

cho bi t ki m

nh k t qu ph

nh ph

ng sai (Test of Homogeneity of Variances)

ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =

0.650, HC = 0.204, CSHT = 0.246
giá t m quan tr ng c a y u t

u l n h n 0.05 nên có th nói ph

ng sai ánh

tu i không khác nhau m t cách có ý ngh a th ng

kê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.
-

t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFI

MK = 0.108, CSHT = 0.102
khác bi t v
ng tác

ng

u l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch a tìm th y s

tu i trong vi c ánh giá hai y u t Lòng m n khách và C s h
n s hài lòng c a du khách. Riêng bi n HC có h s sig. = 0.05 nên

ta có th k t lu n có s khác bi t có ý ngh a th ng kê v
n

tu i

iv iy ut H u

n s hài lòng c a du khách.

4.6.5 Ki m

nh s khác bi t c a các y u t tác

ng theo thu nh p c a du khách

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

64
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

ki m

nh s khác bi t theo thu nh p trong vi c ánh giá các y u t tác

n s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích ph

ng

ng sai m t y u t v i

tin c y 95%.
t qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:
-

b ng s li u ki m

cho bi t ki m

nh ph

nh k t qu ph

ng sai (Test of Homogeneity of Variances)

ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =

0.065, HC = 0.553, CSHT = 0.177

u l n h n 0.05 nên có th nói ph

ng sai ánh

giá t m quan tr ng c a y u t thu nh p không khác nhau m t cách có ý ngh a th ng
kê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.
-

t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFI

MK = 0.775, HC = 0.096, CSHT = 0.085

u l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch a

tìm th y s khác bi t v thu nh p trong vi c ánh giá các y u t tác

ng

n s hài

lòng c a du khách.
4.7 Tóm t t
Ch

ng 4 trình bày k t qu nghiên c u các nhân t và m c

hài lòng c a du khách
u t tác

ng

i v i KDL Côn

quan tr ng nh t

ng

n

o. K t qu nghiên c u cho th y có 3

n s hài lòng c a du khách

p theo trình t m c

nh h

i v i KDL Côn

n ít nh h

o và

cs p

ng nh t là: H u c n; C s

t ng và Lòng m n khách.
t qu ki m
ngh nghi p, trình
tác

ng

nh s khác bi t cho th y không có s khác bi t v gi i tính,
h c v n,

tu i và thu nh p trong vi c ánh giá các y u t

n s hài lòng c a du khách

i v i KDL Côn

o.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

65
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

CH

NG 5: TH O LU N K T QU NGHIÊN C U VÀ KI N NGH

Ch

ng 4 ã trình bày k t qu

ánh giá thang o, ph

bi n c a mô hình nghiên c u, k t qu ki m
trong mô hình.
u là xác

u này ã gi i quy t

nh và o l

i KDL Côn

ng trình h i quy a

nh mô hình và các gi thi t

t ra

c m c tiêu th nh t và th hai c a nghiên

ng các y u t tác

ng

n s hài lòng c a du khách

i

o.

c tiêu ti p theo c a nghiên c u là ph n th o lu n k t qu nghiên c u và t
ó

xu t m t s ki n ngh nh m nâng cao s hài lòng c a du khách.

gi i quy t

c tiêu trên, tác gi ti n hành theo trình t sau: (1) Th o lu n k t qu nghiên c u,
(2) Rút ra m t s ki n ngh nh m nâng cao s hài lòng c a du khách
Côn

i v i KDL

o.

5.1 Th o lu n k t qu nghiên c u
t qu nghiên c u cho th y các thành ph n c a thang o s hài lòng c a du
khách

u

t

c

tin c y và giá tr cho phép, bao g m (1) H u c n, (2) C s

t ng và (3) Lòng m n khách.
t qu ki m
có giá tr d

ng,

nh h i quy cho th y h s beta trong ph
u này ch ng t các thành ph n trên

n s hài lòng c a du khách

0.343), ti p

u có nh h

ng d

u
ng

ng th i giá tr c a h s h i quy còn cho bi t m c

quan tr ng c a các thành ph n
ph n C s h t ng có nh h

ng trình h i quy

n s hài lòng c a du khách. Trong ó, thành

ng nhi u nh t

n s hài lòng c a du khách (ß =

n là thành ph n H u c n (ß = 0.326), và thành ph n có nh h

ng

th p nh t là Lòng m n khách (ß = 0.188).
Nghiên c u c ng cho th y không có s khác bi t v gi i tính, ngh nghi p,
trình

h c v n,

tu i và thu nh p trong vi c ánh giá các y u t tác

hài lòng c a du khách

i v i KDL Côn

ng

ns

o.

5.2 M t s ki n ngh rút ra t nghiên c u
Qua vi c phân tích ánh giá m c

nh h

ng c a các thành ph n nh h

ng

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

66
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

n s hài lòng c a du khách, c ng nh ph n h i c a các du khách
tr c ti p, tác gi
khi

xu t m t s ki n ngh nh m nâng cao s hài lòng c a du khách

n KDL Côn

o.

s h t ng c a KDL là y u t

nh h

khách (ß = 0.343) nên ây s là y u t c n

ng l n nh t
c c i thi n

Ti p theo là nhân t H u c n c ng ph i
ng c a nó

c ph ng v n

n s hài lòng c a du khách

n s hài lòng c a du

u tiên.

c u tiên c i thi n do m c

nh

ng th hai sau y u t C s h t ng (ß

= 0.309). Và cu i cùng là y u t Lòng m n khách có m c

nh h

ng

n s hài

lòng th p nh t (ß = 0.202).
5.2.1 C s h t ng c a KDL
Hi n nay, nhu c u du l ch v n hóa – l ch s , tìm v c i ngu n k t h p v i gi i
trí ngh d

ng ang có xu h

ng phát tri n, th nh hành. Trên c s

khai thác y u t l ch s – v n hóa c a

a ph

tích c a cu c chi n tranh gi i phóng dân t c.
t các du khách ó là

ó, Côn

ng mình, v i du l ch l ch s nh ng di
n v i Côn

o, mong mu n c a h u

c t n m t ch ng ki n nh ng di ch ng l ch s hào hùng và

tìm hi u m t th i quá kh c a dân t c t th i k kháng chi n ch ng Pháp
qu c M t i
th

o ã

n th i

a ng c tr n gian Côn S n – n i ã in h n nh ng m t mát au

ng và s dã man c a b n c

pn

c. Vì v y, các di tích l ch s (các h ng m c,

di v t, các công trình xây d ng, các hàng m ...) c n ph i

c b o t n nguyên v n

hi n tr ng, vì ây chính là nh ng d u tích xác th c nh t v s tàn ác, cu c s ng c
c trong tù c a nh ng ng
tr m n m trên hòn

i tù cách m ng Vi t Nam yêu n

o xinh

p này. Nhà tù Côn

c p qu c gia

c bi t nên c n

mai sau hi u

c cái giá c a

Du khách
th c v

c ãt nt ih nm t

o ã tr thành Khu di tích l ch

c b o t n và phát huy

giáo d c cho các th

c l p t do.

n KDL nh m m c m c ích ngh ng i, gi i trí, tham quan, th

p c a c nh quan thiên nhiên. Do v y s quan tâm nghiên c u,

o c nh quan KDL, t o nên s
a KDL phong phú, m i l ,

a d ng nh ng ti u c nh,

ng

u t tôn

v a làm cho c nh quan

c áo v a áp ng nhu c u tìm hi u v l ch s - v n

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

67
w

w

w

c u -tr a c k

.c