Tải bản đầy đủ
5 PHÂN TÍCH HỒI QUY

5 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Tải bản đầy đủ

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

p các bi n

c l p không có m i liên h v i bi n ph thu c b bác b . Vì th , mô

hình h i qui trong tr
c

ng h p t t c các bi n thu

c t EFA (HC,

KDL, MK)

a vào mô hình h i qui là phù h p v i d li u nghiên c u.
ng 4.8: K t qu ki m
Mô hình

nh

phù h p c a mô hình h i qui

ng các
bình ph

l ch
ng

ct
do

Ph ng
sai

F


ngh a p

109.157

.000a

Bi n thiên do h i quy

56.979

3

18.993

Bi n thiên không do h i quy

46.109

265

0.174

103.088

268

ng c ng

(Ngu n: K t qu thu

c t phân tích d li u nghiên c u)

t qu tóm t t mô hình h i qui
= 0.553 > R2
các bi n

c th hi n trên b ng 4.8 cho th y tr s R2

u ch nh = 0.548. Ch ng t , mô hình h i qui

c l p: HC, CSHT, MK gi i thích

c xây d ng g m

c 54.8% bi n thiên c a bi n bi n

ph thu c là HL – S hài lòng c a du khách

i v i KDL Côn

o.

ng 4.9: Tóm t t mô hình h i qui
b

Model Summary


hình
1

R

.743

a

s
xác
nh
R2

R2
c
u ch nh

.553

.548

(Ngu n: K t qu thu

l ch
chu n c a
c l ng
.41713

Thông s th ng kê thay
Thay

R

i

Thay

2

.553

i

F
109.157

i

df1

df2

3

265

s
Thay

i

Durbin-

Sig. F

Watson

.000

1.897

c t phân tích d li u nghiên c u)

ng 4.10: Các thông s th ng kê c a mô hình h i qui

Mô hình

H s h i quy ch a H s h i quy
chu n hóa
chu n hóa

ol
t


ngh a p

1.481

0.140

ch p nh n
a bi n

s
VIF

B

Std.Error

0.301

0.204

MK-Lòng m n khách

0.202

0.062

0.188

3.247

0.001

0.502

1.991

HC-H u c n

0.309

CSHT – C s h t ng

0.343

0.067
0.083

0.326
0.305

4.591
4.139

0.000
0.000

0.334
0.312

2.991
3.208

ng s h i quy

(Ngu n: K t qu thu

Beta

ng a c ng
tuy n

c t phân tích d li u nghiên c u)

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

59
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

t qu xác
c

nh h s h i qui

a vào mô hình có tác

i v i KDL Côn

c th hi n trên b ng 4.9 cho th y, c ba bi n

ng (liên h tuy n tính)

o, bao g m Lòng m n khách có h s h i qui riêng ph n

0.202; H u c n có h s h i qui riêng ph n
qui riêng ph n
ng

n s hài lòng c a du khách
=

= 0.309 và C s h t ng có h s h i

= 0.343. B i v y, mô hình h i qui bi u th các y u t chính tác

n s hài lòng c a du khách

i v i KDL Côn

o

c xác

nh nh sau:

HL = 0.326HC + 0.305CSHT + 0.188MK
c
thu c

ng

tác

ng (t m quan tr ng) c a các bi n

n bi n ph

c so sánh thông qua h s Beta. Vì th , c n c vào k t qu trên b ng 4.9

cho chúng ta th y, C s h t ng có c
n s hài lòng c a du khách, k
tác

cl p

ng th p nh t

ng

tác

ng (t m quan tr ng) m nh nh t

n là H u c n và Lòng m n khách có c

n s hài lòng c a du khách.

Nh v y, v i k t qu này thì các gi thuy t nghiên c u
2 (m c 2.4.2) và
ng cùng chi u

ng

c hi u ch nh l n hai

ch

c

xu t

ch

ng

ng 4 (m c 4.4): H1 (H u c n có tác

n s hài lòng c a khách du l ch; H2 (C s h t ng có tác

ng

cùng chi u

n s hài lòng c a khách du l ch và H3 (Lòng m n khách có tác

ng

cùng chi u

n s hài lòng c a khách)

u

c ch p nh n.

Mô hình lý thuy t chính th c sau khi ki m
s hH tu ng
c n(CSHT)
(HC)

0.326

s h t ng (CSHT)

0.305

Lòng m n khách (MK)

0.188

Hình 4.2: M c

nh h

ng c a các nhân t

4.5.3 Ki m tra s vi ph m các gi

nh

c xác

nh nh sau:

hài lòng c a du khách
(HL)

n s hài lòng c a du khách

nh c a mô hình h i qui

t qu trên b ng 4.8 cho th y h s Durbin-Watson = 1.897, x p x b ng 2,
ch ng t không có t

ng quan gi a các ph n d .

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

60
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

t qu trên b ng 4.9 cho th y h s phóng

i ph

10 (l n nh t là 3.208). Vì th , cho chúng ta kh ng

ng sai (VIF)

u nh h n

nh không x y ra hi n t

ng a

ng tuy n.
t qu xây d ng bi u

t n s Histogram (Hình 4.3) cho th y, giá tr trung

bình c a các quan sát Mean = 0 và

l ch chu n = 0.994 (t c x p x b ng 1).

Ch ng t gi thi t ph n d có phân ph i chu n không b vi ph m. Chúng ta xem xét
th c a ph n d chu n hóa theo giá tr d báo c a bi n ph thu c S hài lòng c a
du khách

ki m tra có hi n t

phân tán

hình 4.4, ta th y ph n d phân tán ng u nhiên theo

không. Nh v y, ph

Hình 4.3:

ng ph

ng sai thay

i hay không. Quan sát

ng sai c a mô hình h i quy không

th Histogram ki m tra gi

ng hoành

i.

nh ph n d có phân ph i chu n

th

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

61
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

Hình 4.4:
(ki m tra gi

th giá tr d

nh liên h tuy n tính gi a các bi n

(Ngu n: K t qu thu
t qu ki m
t

oán và ph n d

nh t

c l p v i bi n ph thu c)

c t phân tích d li u nghiên c u)

ng quan h ng Spearman’s Rho (b ng 4.10) cho th y h

ng quan gi a tr tuy t

i c a ph n d v i các bi n

cl p

u không có ý

ngh a th ng kê (giá tr Sig th p nh t b ng 0.705 > 0.05). Vì th , gi thuy t H0: h s
ng quan t ng = 0 không b bác b và do ó, cho phép chúng ta k t lu n ph
sai c a sai s không
ng 4.11: T

ABScuare

i.

ng quan gi a tr tuy t

ng

khách

cl p

MK

CSHT

Correlation

0.014

0.009

0.023

Sig. (2-tailed)

0.819

0.879

0.705

nh s khác bi t v s

n s hài lòng

4.6.1 Ki m

i c a ph n d và các bi n

HC

(Ngu n: K t qu thu
4.6 Ki m

ng

c t phân tích d li u nghiên c u)
ánh giá c a du khách

i v i KDL Côn

o theo các

nh s khác bi t c a các y u t tác

c

i v i các y u t tác
m cá nhân du khách

ng theo ngh nghi p c a du

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

62
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

ki m
ng

nh s khác bi t theo ngh nghi p trong vi c ánh giá các y u t tác

n s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích ph

v i

ng sai m t y u

tin c y 95%.
t qu phân tích s khác bi t (xem ph l c 10) nh sau:

-

b ng s li u ki m

nh ph

ng sai cho bi t, k t qu ki m

nh ph

ng sai

i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK = 0.395, HC = 0.216, CSHT = 0.489
n h n 0.05 nên có th k t lu n ph

u

ng sai ánh giá t m quan tr ng c a y u t

ngh nghi p không khác nhau m t cách có ý ngh a th ng kê. Nh v y, k t qu phân
tích ANOVA có th s d ng t t.
- K t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MK =
0.963, HC = 0.681, CSHT = 0.752

u l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch a tìm

th y s khác bi t v ngh nghi p trong vi c ánh giá các y u t này tác
hài lòng c a du khách
4.6.2 Ki m

nh s

i v i KDL Côn

ng

ns

o.

khác bi t c a các y u t tác

ng theo gi i tính c a du

khách
Công c s d ng là phép ki m
th c th c hi n là ki m
ng th - m u

nh Independent – Sample T-Test; ph

ng

nh có hay không s khác bi t v giá tr trung bình c a hai

c l p là hai nhóm du khách nam và n .

t qu th hi n trên ph l c 10 cho th y các bi n MK, HC và CSHT

u có

s Sig > 0.05 nên có th k t lu n r ng, ch a tìm th y s khác bi t có ý ngh a
th ng kê v gi i tính

i v i 3 nhóm y u t trên tác

ng

n s hài lòng c a du

khách.
4.6.3 Ki m

nh s khác bi t c a các y u t tác

ng theo trình

h cv nc a

du khách
ki m
tác

ng

ut v i

nh s khác bi t theo trình

h c v n trong vi c ánh giá các y u t

n s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích ph
tin c y 95%.

ng sai m t

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

63
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

t qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:
-

b ng s li u ki m

cho bi t ki m

nh ph

nh k t qu ph

ng sai (Test of Homogeneity of Variances)

ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =

0.930, HC = 0.407, CSHT = 0.671

u l n h n 0.05 nên có th nói ph

giá t m quan tr ng c a y u t trình

ng sai ánh

h c v n không khác nhau m t cách có ý

ngh a th ng kê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.
-

t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFI

MK = 0.657, HC = 0.163, CSHT = 0.186
tìm th y s khác bi t v

u l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch a

tu i trong vi c ánh giá các y u t này tác

ng

ns

hài lòng c a du khách.
4.6.4 Ki m

nh s khác bi t c a các y u t tác

ki m
ng

ng theo

tu i c a du khách

nh s khác bi t theo ngh nghi p trong vi c ánh giá các y u t tác

n s hài lòng c a du khách, tác gi ti n hành phân tích ph

v i

ng sai m t y u

tin c y 95%.
t qu phân tích (xem ph l c 10) nh sau:

-

b ng s li u ki m

cho bi t ki m

nh k t qu ph

nh ph

ng sai (Test of Homogeneity of Variances)

ng sai v i m c ý ngh a sig. c a các y u t MK =

0.650, HC = 0.204, CSHT = 0.246
giá t m quan tr ng c a y u t

u l n h n 0.05 nên có th nói ph

ng sai ánh

tu i không khác nhau m t cách có ý ngh a th ng

kê. Nh v y, k t qu phân tích ANOVA có th s d ng t t.
-

t qu phân tích t b ng ANOVA cho th y, v i m c ý ngh a sig. c a MWFI

MK = 0.108, CSHT = 0.102
khác bi t v
ng tác

ng

u l n h n 0.05 nên có th k t lu n, ch a tìm th y s

tu i trong vi c ánh giá hai y u t Lòng m n khách và C s h
n s hài lòng c a du khách. Riêng bi n HC có h s sig. = 0.05 nên

ta có th k t lu n có s khác bi t có ý ngh a th ng kê v
n

tu i

iv iy ut H u

n s hài lòng c a du khách.

4.6.5 Ki m

nh s khác bi t c a các y u t tác

ng theo thu nh p c a du khách

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

64
w

w

w

c u -tr a c k

.c