Tải bản đầy đủ
4 MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO

4 MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI KDL CÔN ĐẢO

Tải bản đầy đủ

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

bi n Côn Ð o có nhi u loài h i s n quý, có giá tr kinh t cao nh tôm hùm, cá
hàng, cá gióng, cá m p, cá heo, cá nhám, h i sâm,
sinh h c bi n cao, v
khu v c

n qu c gia Côn

o ã

i m i, vích… V i tính a d ng
c li t kê vào danh sách “Nh ng

c u tiên cao nh t” trong h th ng khu b o t n bi n toàn c u.

KDL Côn
xanh d

o

c xem nh thiên

ng

h gi i. Bi n Côn

ng, không xanh l c ng c nh H Long. Ngày n ng, bi n tr i dài ra tr

t khách lãng du m t b ng màu h p d n, xanh d
nb ,

ng

ây

ng c m giác c a nh ng du khách sang tr ng nh t, vì m i ngày

m

m t bãi t m khác nhau, bãi nào c ng tuy t

môi tr

ng trong lành và h u nh không có ng

p, mang nhi u nét hoang s v i
i:

m Tr u, An H i, Vông,

c, Lò Vôi, Bãi Nh t… Ngay c bãi t m không có tên ngay tr
mu ng bi n n hoa tím bi c, c ng
ph ng lì, n

c

ngoài kh i, nh t h n phía

n b cát thì trong su t nh pha lê, nh ng con sóng tung b t tr ng.

ai c ng có th t n h

ir

p nh m t b c tranh. Nh ng bãi cát s ch bong,

i, nh ng con

i ch t phá. T t c t o nên m t Côn

t rung rinh

ng và v a hè nh xinh và yên bình,

ng r ng mênh mông bao ph g n nh toàn b hòn

ng mà n u du khách

t

c th tr n, n i hoa

c bi n trong v t, xanh th m, hàng cây bàng bi n xanh m

trong làn gió bi n mát r

ng

o có gam

o, nguyên v n ch a b con

o trong lành và

p nh ch n thiên

n th m m t l n ch c ch n s không bao gi quên.

Tài nguyên nhân v n:
Côn

o

c bi t

n nh m t

a danh tàn kh c, n i giam gi và ày

nh ng chi n s cách m ng Vi t Nam, nh ng nh ng ng
ây thành tr

Sài Gòn c ,

n ngày th ng l i cu i cùng gi i phóng quê h
th ng 9 nhà tù

o t ng là

c

a cách m ng Vi t Nam

ng. n t

ng nh t

c xây d ng t th i Th c dân Pháp và ch

i h n 110 n m, n i
Côn

i tù c ng s n ã bi n n i

ng h c nung úc tinh th n vô s n, ào t o nh ng chi n s yêu n

ch ng l i ch ngh a th c dân Pháp và ch

a

Côn

o là h

M - Ng y, ã t n

c xem là “bàn th c a T qu c”…
a ng c tr n gian kh ng khi p nh t mà khi nh c

ph i rùng mình. T gi a th k 19

n n m 1975, Côn

n ai c ng

o b bi n thành m t nhà tù

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

22
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

kh ng l , giam gi hàng tr m nghìn ng
ng

i con u tú c a

tn

i yêu n

c Vi t Nam. T i ây, h n 22.000

c ã ngã xu ng vì n n

c l p t do c a T qu c. Các

khu lao, chu ng c p, chu ng bò, h m xay lúa, C u Tàu 914, ngh a trang Hàng
ng... mãi mãi còn ó, th hi n tinh th n anh d ng, ý chí kiên c
ng

ng c a con

i Vi t Nam. Tham quan và tìm hi u m t th i quá kh c a dân t c t th i k

kháng chi n ch ng Pháp

n th i k

qu c M t i

nh ng tr i nghi m sâu s c v nh ng m t mát au th
ra t i hòn

o xinh

a ng c tr n gian Côn S n là
ng và s dã man ã t ng di n

p này.

Du khách có d p quan sát th c t , c m nh n b ng giác quan v s kh c nghi t
a nhà tù n m gi a vùng bi n kh i xa v ng này. Th m ngh a trang Hàng D
ngh a trang l n nh t
yêu n

Côn

ng -

o, n i chôn c t hàng v n chi n s cách m ng và ng

c Vi t Nam qua nhi u th h b tù ày, kéo dài t n m 1862

i

n n m 1975,

trong ó có nhi u chi n s C ng s n u tú nh T ng Bí th Lê H ng Phong, nhà
chí s yêu n

c Võ An Ninh...

c bi t, ây c ng là n i chôn c t ch Võ Th Sáu,

ph n m g n li n v i nh ng câu chuy n có th t v s linh thiêng. Ngh a trang Hàng
ng là n i ta l ng ng
nh t m t ngôi sao

i vì s vô danh c a cái ch t. M i ngôi m v i ch duy

là m i con ng

i vô danh ã n m xu ng ây,

Côn

o này,

1900 ngôi m ch có kho ng 700 có danh tính. Các ngôi m quay v các h

ng

khác nhau theo nh v trí khi b vùi l p nh ng các bát nhang v n

ng,

các anh không l nh l o n i này. Nh ng g c d

y chân h

ng già che ch các ph n m và

thiên nhiên t nh m ch ru các anh trong cõi v nh h ng.
Các h ng m c, di v t

c b o t n, l u gi ; các công trình xây d ng; các hàng

chính là nh ng d u tích v s tàn ác, cu c s ng c c c trong tù ã t n t i h n
t tr m n m. Du khách s càng th y quý tr ng, ng
anh ã s ng và chi n

u

ng m , bi t n bao th h cha

n i này.

Ngày nay, h th ng nhà tù Côn
ch s cách m ng, thu hút ông

o ã

c trùng tu

tr thành m t di tích

o khách tham quan. Mô hình các tù nhân chính

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

23
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

tr trong tr i giam c ng ã
a n i ã t ng m t th i

c d ng l i

du khách có th hi u rõ h n v l ch s

oc coi là “ a ng c tr n gian”.

Bên c nh giá tr v l ch s cách m ng, tài nguyên thiên nhiên, Côn

o còn là

a danh ghi d u n nh ng giá tr l ch s - v n hóa c x a. K t qu khai qu t kh o
h c cho th y có d u v t sinh s ng c a ng

i ti n s t i ây.

s h t ng:
Côn Ð o c ng ang phát huy th m nh du l ch bi n c a mình. Trên
n có sân bay C

ng là c u n i qu n

ov i

t li n, r t thích h p cho vi c

ón khách du l ch. Ngoài ra, các chuy n bay ã
Nh ng khách s n, khu ngh d
c ã và ang ti p t c hình thành
khu ngh d

c t ng c

ng cao c p c a các nhà
Côn

o Côn

o,

a

ng.
u t trong và ngoài

n hình nh Resort Six Senses,

ng 5 sao có 50 villa b ng g n m trên bãi bi n dài 1,6 km thi t k theo

phong cách

n gi n nh ng sang tr ng. Các villa

riêng. Ngoài n i th t sang tr ng, nh ng bi t th này

u h

ng bi n và có b b i

u có t l nh v i nhi u lo i

u n i ti ng.
i Côn

o, bên c nh các di tích, th ng c nh, h th ng nhà ngh còn có nhi u

m vui ch i, gi i trí, nhi u môn th thao d

in

c h p d n nh l n bi n khám

phá nh ng r n san hô tr i dài, nhi u màu t i Hòn Tre; t n m t ch ng ki n nh ng
con rùa bi n làmtr ng bên b bi n t i hòn B y C nh; tìm hi u nh ng àn

cá l n hay các loài sinh v t bi n s c s b i l i trong làn n
t nhi u

m câu cá t nhiên tuy t

p trên

hình này. V i phong c nh thiên nhiên tuy t
nh ng

c bi n trong xanh. Có

o dành cho du khách a thích lo i
p c a nh ng khu r ng nguyên sinh và

nh núi cao n i ti p nhau, du khách có th th c hi n nh ng chuy n leo núi,

i b xuyên r ng
Con ng

tìm c m giác m i l và h p d n.

i Côn

o

Chi c kh n choàng th i gian ã ph chút rêu phong lên au th


ng ngày c ,

n ây, du khách s th y ôi ph n thèm mu n cu c s ng gi n d , bình an gi a

thiên nhiên hoang s và t

i

p c a nh ng ng

i dân trên

o. S hi u khách c a

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

24
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

con ng

i Côn

nét khi b

o là m t trong nh ng

c chân

n n i ây. Huy n

thiên nhiên hào phóng d
a nh ng con ng

m n i b t mà du khách c m nh n r t rõ

ng nh

i ch n hòn

o yên bình này có kho ng 5.000 dân, và

ã t o nên b n tính hi n hòa và phóng khoáng
o xa xôi nh ng t

i

p này làm quê h

ng c a

mình.
Th c tr ng:
Hàng n m, các khu di tích Côn

o ón hàng ch c ngàn l

t khách tham

quan, trong ó g n 50% là khách qu c t , trong ó nhi u nh t là khách M , Pháp,
Anh.

n h t tháng 12-2011, huy n Côn

i n m 2010), trong ó có 12.508 l
2010. T c

t ng tr

2011 khá cao,

o ón 59.916 l

t khách (t ng 48,5% so

t khách qu c t , t ng 229,7% so v i n m

ng bình quân khách du l ch

n Côn

t g n 40%/n m. T ng doanh thu du l ch

c

o giai

n 2009-

t 119,896 t

ng,

t 171% k ho ch, t ng 115% so v i cùng k n m 2010. Theo th ng kê c a Ban
Qu n lý các khu du l ch huy n Côn
t khách du l ch

o, trong n m 2012, Côn

n tham quan ngh d

ng, t ng g n 38% so v i cùng k n m

2011, trong ó, khách qu c t là h n 13.000 l
khách

n Côn

ng/ng

t h n 255 t

thu qu c t 129 t
Côn

t

i, m c chi tiêu

i. Công su t phòng bình quân trong n m 2012 c a

các c s kinh doanh l u trú trên
o

t, chi m g n 16% t ng s l

o. S ngày l u trú bình quân là g n 2 ngày/ng

bình quân h n 3 tri u

Côn

o ón h n 82.000

a bàn huy n

t 63%. T ng doanh thu du l ch

ng, t ng 97% so v i cùng k n m 2011, trong ó doanh

ng.

o hi n có 37 c s l u trú, nhà ngh , khách s n kinh doanh ph c v

khách du l ch, v i h n 524 phòng, s c ch a kho ng 1.370 ng

i. Trong ó, 5 khách

n l n, 4 khách s n mini, 4 nhà khách, còn l i là nhà ngh h kinh doanh. Nhi u h
gia ình ang

u t xây d ng nhà ngh

áp ng nhu c u ngày càng cao c a du

khách. Công su t phòng bình quân c a các resort, khách s n l n nh Six Senses
Côn

o, Khách s n Sài Gòn - Côn

Travel… trên

a bàn

t 44%.

o, các nhà ngh Công oàn, ATC, Sea

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

25
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

2.4.2 Mô hình nghiên c u

ngh

t qu trình bày trong m c 2.3 cho th y vi c xác

nh các y u t

nh h

ng

n s hài lòng c a khách du l ch ph thu c vào nhi u y u t . Vì th , m c dù c ba
mô hình nghiên c u c a Pizam et al (1978), Poon & Low (2005), Bindu Narayan &
ctg (2008)

u áp d ng cho lo i hình du l ch mang y u t ngh d

nghiên c u c a Bindu Narayan & ctg (2008)
Kerela ( n

c bi t

c áp d ng t i cùng m t KDL bang

) nh ng c ng có s khác nhau không nh .

Nghiên c u c a tác gi áp d ng cho KDL vì v y có s t
nghiên c u trên ây. Tuy nhiên, nh
o

ng,

ã xác

ng

ng v i ba

nh trong m c 2.4.1, khu du l ch Côn

c thi t k theo mô hình khu kinh t du l ch - d ch v ch t l

ó u tiên phát tri n các lo i hình du l ch bi n

o, sinh thái, ngh d

du l ch di s n, v n hóa - l ch s . Ngoài ra, Côn

o mang

y

ng cao, trong
ng cao c p và

nh ng nét n i b t

tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân v n, v c s h t ng, v cu c s ng yên
bình và

c bi t là v s hi u khách, thân thi n c a con ng

i sinh s ng n i ây. T

ó, tác gi cho r ng các y u t có nhi u kh n ng nh h
khách du l ch khi

n v i khu du l ch Côn

ng

n s hài lòng c a

o bao g m: Lòng m n khách; Giá c ;

ch v h u c n; C s h t ng; An toàn; Tài nguyên du l ch. Trong ó:
Lòng m n khách: th hi n tình c m, s yêu m n, n ng nhi t và thái
i, thân thi n, c x
ti p du khách

,h

ng d n khi ón

n tham quan và trong su t th i gian khách tham quan KDL c a

ng nhân viên, h
thi n, c x

úng m c, áng tin c y, quan tâm giúp

g n

i

ng d n viên và c cán b qu n lý c a KDL. S nhi t tình, thân

úng m c và áng tin c y c a c dân

a ph

ng

i v i du khách khi

tham quan trong KDL (d n theo Scales to mesure and benchmark SQ – Bindu
Nayrayan, 2008, trang 473&482).
Trong các nghiên c u ã nêu trên, t t c k t qu
là y u t tác
khi

ng chính

u cho th y Lòng m n khách

n s hài lòng c a du khách. B i l , b t c du khách nào

n m t n i m i c ng mu n

c ti p ón n ng nhi t,

c

i x thân thi n

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

26
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

i

i ng nhân viên du l ch và c nh ng ng

i dân sinh s ng t i n i này. Có th

nói Lòng m n khách là y u t quan tr ng thu hút du khách

n v i KDL.

Thang o c a bi n “Lòng m n khách” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):
1. Khách du l ch luôn

c ón ti p khi b

c vào KDL.

2. Nhân viên KDL luôn s n sàng quan tâm, giúp
3. Nhân viên t i KDL luôn l ch s , nhã nh n
4.

dân

a ph

du khách.

i v i du khách.

ng luôn th hi n lòng hi u khách

i v i khách du l ch.

5. Nhân viên luôn áng tin c y khi gi i quy t th c m c c a du khách.
6.

dân

a ph

ng áng tin c y và luôn giúp

du khách.

7. Thái

c a nhân viên

i v i du khách không phân bi t nam, n .

8. Thái

c a c dân

9. Thái

và cách c x c a khách du l ch cùng i luôn úng m c.

i v i du khách không phân bi t nam, n .

Giá c : là giá tr

ng ti n c a khách du l ch b ra

ch

ng th các

n ph m – d ch v t i KDL, bao g m: giá tour du l ch, n i , giá các ph
i l i, v n chuy n t i

a ph

ng, giá c th c n

ng ti n

nhà hàng, giá c hàng hóa mua

m (d n theo Scales to mesure and benchmark SQ – Bindu Nayrayan, 2008, trang
474&483).
Giá c là y u t quan tr ng mà du khách (ng
khi mua. Theo quy lu t, giá càng r thì ng
nhi u h n. Các lo i hình d ch v ,
du khách s th h

i mua d ch v ) ph i cân nh c

i ta càng mua (s n ph m, d ch v )

m du l ch ph c v tham quan, gi i trí bán cho

ng d ch v , theo nguyên t c du khách càng

c th h

ng

nhi u d ch v t i KDL v i giá c ph i ch ng thì h c m th y hài lòng và s ch n
n KDL ó nhi u h n là
c th h

n nh ng KDL có giá c

t hay cùng m c giá nh ng

ng ít d ch v tham quan, gi i trí h n.

Thang o c a bi n “Giá c ” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):
1. Giá vé các d ch v gi i trí

KDL t

ng x ng v i ch t l

ng.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

27
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

2. Giá vé vào c ng KDL là h p lý.
3. Giá c các d ch v
4. Giá c t

n u ng trong KDL phù h p.

ng x ng v i

n, u ng t i nhà hàng trong KDL.

5. Giá c trong KDL không quá

t so v i các KDL khác.

6. Giá c các s n ph m l u ni m t i các c a hàng trong KDL ch p nh n
u c n: bao g m các d ch v
n chuy n, i l i,
khách

a ón du khách …Trong ó, d ch v

cs nc a

a ph

ng,

c du

ng th c nh ng món n

c ch bi n phù h p v i kh u v c a mình, s

ng xuyên ph c v và s n có c a các món n
l

ng ti n

n u ng là y u t

c bi t quan tâm. Du khách luôn có nhu c u th

ngon, là
th

n, u ng, nhà hàng, khách s n, ph

c.

áp ng nhu c u c a khách v i

ng l n. (d n theo Scales to mesure and benchmark SQ – Bindu Nayrayan,

2008, trang 474&483).
Có th nói H u c n là y u t bao g m t t c các nhu c u thi t y u v sinh ho t
a du khách mà KDL c n chú tr ng
khách nào c ng mu n
u il i

c n ngon,

ph c v chu áo. Khi i du l ch, b t c du
c ngh ng i

c ph c v chu áo… Chính vì v y, khi

hài lòng du khách, không th không nói

n i sang tr ng, s ch s , nhu
c p

n nh ng nhân t làm

n y u t H u c n.

Thang o c a bi n “H u c n” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):
1. KDL có ph c v các món n

c tr ng c a vùng, mi n.

2. KDL ph c v các món n phù h p cho m i ng
3. Nhà hàng

KDL có không gian thoáng mát, l ch s .

4. Nhà hàng ho t
5. Các ph
6.

ch v

i.

ng ti n

ng th

ng xuyên

ph c v du khách.

a ón khách trong KDL luôn s n sàng.

i ti n luôn s n có trong KDL ( sân bay, n i khách

…)

s h t ng: bao g m t t c nh ng n n t ng v v t ch t hi n có trong KDL
mà d a vào ó, KDL có th ti n hành kinh doanh, cung c p d ch v s th h

ng

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

28
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

a khách du l ch: c s h t ng khách s n l u trú, c s h t ng các

m tham

quan trong KDL, s d dàng i l i, ti p c n v i KDL…(d n theo Scales to mesure
and benchmark SQ – Bindu Nayrayan, 2008, trang 474&483).
Khi nói v c s h t ng c a Côn
ngh a nêu trên, còn ph i nh c
sinh thái

o, ngoài nh ng y u t

ã

n nh ng c nh quan thiên nhiên

ng th c v t phong phú, và

c p trong
p nt

ng

ng, v i h

c bi t là nh ng di tích l ch s in h n d u

t t i ác chi n tranh. ây m i chính là nh ng y u t thu hút du khách
o và là y u t quan tr ng nh h

nh

n v i Côn

n s hài lòng c a du khách.

Thang o c a bi n “C s h t ng” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):
1. KDL có nhi u thi t k nhân t o t ng thêm v
2.

p thiên nhiên.

s h t ng t i KDL r t t t, du khách d dàng i l i.

3. Có nhi u bi n báo h
4. KDL có bãi
5.

ng d n giúp du khách i l i d dàng.

u xe r ng rãi, thu n ti n.

ng truy n m ng luôn s n có t i n i du khách , t i nh ng n i du khách

n

tham quan.
6.

ch v vi n thông luôn s n có t i n i du khách , t i nh ng n i du khách

n

tham quan.
An toàn: là y u t làm cho khách yên tâm, không ph i phi n não, không có
nh ng m i nguy hi m, r i ro, s c x y ra cho du khách ( m b o an toàn v c tính
nh, tài s n), KDL r t quan tâm

n các bi n pháp

m b o tuy t

i an toàn cho

du khách và uy tín ó th hi n qua th i gian (theo Narayan. B.et al. 2008, trang 475
&483).
hai nghiên c u c a Poon & Low (2005) và Bindu Narayan & c ng s
(2008)

u cho k t qu An toàn là y u t tác

i An toàn là y u t quan tr ng nh t

ng

n s hài lòng c a du khách.

m b o cho m t chuy n i ch i vui v .

Thang o c a bi n “An toàn” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):
1.

u ki n an ninh trong KDL

c

m b o.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

29
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

2.

u ki n an ninh t i n i du khách

3.

an toàn c a các ph

c

m b o.

ng ti n giao thông

a ph

ng (nh máy bay, tàu l a,

xe buýt, taxi, xe kéo …).
4. KDL này chú tr ng s an toàn c a khách tham quan.
Tài nguyên du l ch: là c nh quan thiên nhiên, y u t t nhiên, di tích l ch s n hoá, công trình lao
th

ng sáng t o c a con ng

i và các giá tr nhân v n khác có

c s d ng nh m áp ng nhu c u du l ch, là y u t c b n

khu du l ch,

m du l ch, tuy n du l ch, ô th du l ch (Theo

hình thành các
u 4 c a Lu t Du

ch Vi t Nam).
ây là y u t c b n c a m t

m du l ch, do v y mà nó là ph n mà du khách

và nhà qu n lý du l ch quan tâm nh t. Con ng
quan thiên nhiên
u thu n l i,
ng

ng và

i luôn hào h ng v i nh ng c nh

p c ng nh di tích l ch s - v n hóa ý ngh a hay th i ti t / khí
c áo. Du l ch chính là c h i

c tr i nghi m nh ng

du khách có th t n m t chiêm

u thú v hay nh ng bài h c sâu s c mà thiên

nhiên, l ch s và con ng

i t o nên. Nh ng n t

ng mà tài nguyên du l ch mang l i

cho du khách càng t t

p thì du khách s càng hài lòng. Do v y, vi c tìm ki m,

khai thác và duy trì, b o t n các tài nguyên thiên nhiên là r t quan tr ng n u
du l ch thu hút càng nhi u du khách

m

n. Theo nghiên c u c a Yoon & Uysal

(2005) ã ch ra r ng tài nguyên du l ch là m t

ng c du l ch quan trong, tác

ng

n s hài lòng c a du khách.
Thang o “Tài nguyên du l ch”:
Yoon & Uysal (2005) o l

ng khái ni m Tài nguyên du l ch b ng các bi n sau:

o Phong c nh thiên nhiên: Phong c nh

p, vùng nhi u núi.

o Th tr n và làng quê thú v : Các nhà hàng ngon.
o

n hóa khác bi t: Bãi bi n

p, ng

i dân

a ph

ng vui v và thân thi n,

nh ng thành ph l ch s c x a.
Mohammed & Som (2010) o l

ng khái ni m Tài nguyên du l ch b ng các bi n sau:

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

30
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

ch s và v n hóa: Các lâu ài l ch s , v n hóa ngh thu t và truy n th ng,

o

phong c nh

p.

o Tài nguyên thiên nhiên: Khu b o t n t nhiên, Bãi bi n

p.

o Di s n thiên nhiên: Các k quan.
nghiên c u c a Yoon & Uysal (2005) và Mohammed & Som (2010), d a vào tài
nguyên du l ch hi n có c a Khu du l ch Côn

o, tác gi

xu t thang o c a y u

này nh sau:
1.

Phong c nh thiên nhiên

p.

2.

Các di tích l ch s - v n hóa có giá tr nhân v n r t l n.

3.

Th i ti t/ khí h u thu n l i.
hài lòng c a du khách: là y u t trung tâm c a hành vi c a khách du l ch.
hài lòng c a du khách quan tr ng
ng c a nó

n s l a ch n

a

i v i chi n l

m du l ch, m c

c ti p th du l ch do s

nh

s d ng các s n ph m, d ch

. (Kozak & Rimmington, 2000). C th h n, du khách s c m th y hài lòng v i
m

n du l ch khi

quy t

nh i

n

m du l ch ó áp ng

c k v ng c a h ,

m du l ch ó là hoàn toàn úng

h c m th y

n, x ng áng v i th i gian

và ti n b c mà h b ra.
Thang o c a bi n “S hài lòng” (theo Bindu Narayan và c ng s , 2008):
1. Tôi ngh r ng tôi ã l a ch n úng khi
2. Chuy n i

n KDL Côn

3. Tôi hài lòng v i quy t
4. Côn

o áp ng

5. Tôi r t hài lòng khi

nh

n KDL Côn

o.

o x ng áng v i th i gian và ti n b c tôi b ra.
n KDL Côn

o c a mình.

c k v ng c a tôi v KDL.
n KDL Côn

o.

Tóm l i, v m t logic khi khách hàng ánh giá cao nh ng y u t này (Lòng
n khách; Giá c ; H u c n; C s h t ng; An toàn và Tài nguyên du l ch) thì h
hài lòng h n v i KDL. Vì th , k t h p v i các m i quan h gi a các y u t
ng

n s hài lòng c a khách du l ch

nh

c th hi n trên các mô hình nghiên c u

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

31
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

a Pizam et al (1978), Poon & Low (2005) và Bindu Narayan (2008) cho phép tác
gi thi t l p các gi thuy t nghiên c u:
Gi thuy t H1: Lòng m n khách

c ánh giá càng cao thì s hài lòng c a

khách du l ch càng cao. Hay Lòng m n khách có quan h d

ng v i s hài lòng c a

khách du l ch.
Gi thuy t H2: Giá c càng h p lý (hay giá các d ch v du l ch ph i tr càng
th p) thì s hài lòng c a khách du l ch càng cao. Hay S h p lý c a giá c có quan
d

ng v i s hài lòng c a khách du l ch.
Gi thuy t H3:

ch v h u c n trong KDL

c ánh giá càng cao thì s hài

lòng c a khách du l ch càng cao. Hay D ch v h u c n trong KDL có quan h
ng v i s hài lòng c a khách du l ch.
Gi thuy t H4:

s h t ng c a KDL

c ánh giá càng cao thì s hài lòng

a khách du l ch càng cao. Hay C s h t ng c a KDL có quan h d

ng v i s

hài lòng c a khách du l ch.
Gi thuy t H5:

u t An toàn t i KDL

c ánh giá càng cao thì s hài

lòng c a khách du l ch càng cao. Hay Y u t An toàn t i KDL có quan h d

ng

i s hài lòng c a khách du l ch.
Gi thuy t H6: Tài nguyên du l ch

c du khách ánh giá càng cao thì s hài

lòng c a khách du l ch càng cao. Hay Tài nguyên du l ch có quan h d
hài lòng c a khách du l ch.

ng v i s

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

32
w

w

w

c u -tr a c k

.c