Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Tải bản đầy đủ

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

GIA2
GIA3
GIA4
GIA5
HC1
HC2
HC3
HC4
HC5
HC6
HC7

CSHT1
CSHT2
CSHT3
CSHT4
CSHT5
CSHT6

AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6

Giá c hàng hóa, d ch v trong khu du l ch phù h p v i mong i
a Anh/Ch
Giá c hàng hóa, d ch v trong khu du l ch t ng x ng v i ch t
ng
Giá c hàng hóa, d ch v trong khu du l ch n nh
Giá tour du l ch h p lý
uc n
Các nhà hàng trong khu du l ch có không gian thoáng mát, l ch s .
Các nhà hàng trong khu du l ch ph c v các món n c tr ng c a
a ph ng.
Các nhà hàng trong khu du l ch ph c v các món n phù h p cho
i ng i.
Các d ch v ph c v nhu c u n, , i l i r t t t
Các d ch v vui ch i, gi i trí mang tính m i l
Khu du l ch trang b
y
h th ng thông tin, h ng d n ph c
Anh/Ch
i ng h ng d n viên c a khu du l ch
c trang b y
ki n
th c cung c p cho Anh/Ch
s h t ng
nh quan thiên nhiên trong khu du l ch Côn o r t n t ng
s h t ng khu du l ch
c xây d ng khang trang
ng truy n m ng luôn s n sàng ph c v Anh/Ch
ch v vi n thông áp ng nhu c u c a Anh/Ch
Các di tích l ch s – v n hóa
c b o t n nguyên v n, mang d u
n l ch s sâu s c.
Khu du l ch mang giá tr tài nguyên nhân v n r t l n
An toàn
n, th c u ng trong khu du l ch m b o v sinh an toàn th c
ph m
u ki n an ninh trong khu du l ch
c mb o
Khu du l ch trang b nh ng thi t b c nh báo khu v c có th gây
nguy hi m i v i Anh/Ch
Các ph ng ti n, thi t b luôn s n sàng ph c v
m b o s an
toàn c a Anh/Ch
Khu du l ch chú tr ng s an toàn c a Anh/Ch
Tóm l i, Anh/Ch c m th y an toàn khi n khu du l ch Côn o
hài lòng

vii

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

vii
w

w

w

c u -tr a c k

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

HL1
HL2
HL3
HL4
HL5

Tôi ngh r ng tôi ã l a ch n úng khi n khu du l ch Côn o.
Chuy n i n khu du l ch Côn o x ng áng v i th i gian và
ti n b c tôi b ra.
Tôi hài lòng v i quy t nh n khu du l ch Côn o c a mình.
Côn o áp ng
c k v ng c a tôi v khu du l ch.
Tóm l i, tôi r t hài lòng khi n khu du l ch Côn o.

THÔNG TIN CÁ NHÂN: Xin Anh/Ch cho bi t m t s thông tin cá nhân sau:
1. Ngh nghi p:
Sinh viên, h c sinh
Cán b viên ch c, giáo viên
Công nhân và nhân viên công ty
Doanh nhân
2. Gi i tính:
Nam
N
3. Trình
h c v n:
Ch a qua cao ng
Trên i h c
Cao ng/ i h c
4.
tu i:
18 – 35 tu i
36 – 55 tu i
Trên 55 tu i
5. M c thu nh p hàng tháng:
D i 5 tri u
5 – d i 10 tri u
10 – d i 20 tri u
Trên 20 tri u
Xin chân thành cám n s h p tác c a Anh/Ch !

viii

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

viii
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

PH L C 4: Th ng kê mô t v m u nghiên c u
1.

ngh nghi p
NN-Nghe nghiep
Frequency Percent

Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Cong nhan va nhan vien
cong ty

116

43.1

43.1

43.1

Can bo vien chuc, giao vien

115

42.8

42.8

85.9

Doanh nhan

38

14.1

14.1

100.0

Total

269

100.0

100.0

2.

gi i tính
GT-Gioi tinh

Valid

3.

Frequency

Percent

Nam

132

49.1

49.1

49.1

Nu

137

50.9

50.9

100.0

Total

269

100.0

100.0

trình

Valid Percent Cumulative Percent

h cv n
TDHV-Trinh do hoc van
Frequency Percent

Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Chua qua cao dang

55

20.4

20.4

20.4

Cao Dang/ Dai hoc

162

60.2

60.2

80.7

Tren dai hoc

52

19.3

19.3

100.0

Total

269

100.0

100.0

ix

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

ix
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

4.

tu i
TUOI-Do tuoi

Valid

5.

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

18 - 35 tuoi

77

28.6

28.6

28.6

Tu 36 - 55 tuoi

134

49.8

49.8

78.4

Tren 55 tuoi

58

21.6

21.6

100.0

Total

269

100.0

100.0

thu nh p
TN-Thu nhap
Frequency Percent

Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Duoi 5 trieu

31

11.5

11.5

11.5

Tu 5 den duoi 10 trieu

93

34.6

34.6

46.1

Tu 10 den duoi 10 trieu

95

35.3

35.3

81.4

Tren 20 trieu

50

18.6

18.6

100.0

Total

269

100.0

100.0

x

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

x
w

w

w

c u -tr a c k

.c