Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM TẬP TRUNG

PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM TẬP TRUNG

Tải bản đầy đủ

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

Ph n 2: N I DUNG
I. Phân tích và khám phá các y u t tác
i khu du l ch Côn

ng

n ch

1. Anh/Ch

m c a mình v nh ng v n

th o lu n thông qua các câu h i d

o bao nhiêu l n? Anh/Ch
i t ng

nh ng y u t nào khi

n khu du l ch Côn
n khu du l ch Côn

ã

n khu du l ch Côn

o v i m c ích gì?
o, v y Anh/Ch quan tâm nh t

ng v i Anh/Ch nhi u nh t? Vì sao?

4. Ti p theo (sau khi th o lu n các n i dung trên), xin Anh/Ch
n b n nh ng y u t nào tác

ng

n ít nh t.

a Anh/Ch (áp d ng
gi l i các y u t

i v i nh ng y u t

n s hài lòng
xu t và ch

c 2/3 s thành viên bi u quy t tán thành).

i v i khu du l ch Côn

ng

n s hài lòng c a du khách

o

c h t, chúng tôi xin phép

1. Bây gi , tôi

ng

c 2/3 s thành viên

II. Phát tri n các thang o các y u t tác

c tham v n Anh (Ch ) nh ng v n

a ra nh ng phát bi u d

Anh/Ch cho là các y u t tác
du l ch Côn

ánh giá l i b ng

n s hài lòng c a Anh/Ch theo th t t

5. Cu i cùng, xin Anh/Ch cho bi u quy t v các y u t tác

Tr

n

n ây? Nh ng y u t nào khi n anh ch c m th y hài lòng?

Trong ó, y u t nào tác

nhi u nh t

liên

i ây:

ã t ng i du l ch nhi u n i ch a? Và Anh/Ch

2. Anh/Ch là ng

i

o

Sau ây xin Anh/Ch vui lòng bày t quan
quan

n s hài lòng c a du khách

ng chính

i ây theo t ng y u t
n s hài lòng c a Anh/Ch

sau ây:
c a s các
i v i khu

o. Xin tham v n ý ki n c a các Anh/Ch v các n i dung sau:

2. Anh/Ch có hi u rõ ý ngh a c a các phát bi u này không? N u không, các
Anh/Ch có th cho bi t vì sao và c n them b t các t ng nào?
3. Nh ng phát bi u này ã th hi n

c các y u t tác

Anh/Ch ch a? N u ch a, các Anh/Ch có th cho bi t

ng

n s hài lòng c a

nh ng phát

bi u nào? Vì sao và c n hi u ch nh hay b sung thêm nh ng phát bi u nào?
Lòng m n khách: ký hi u là MK, g m 9 phát bi u
- Khách du l ch

c nhân viên ón ti p ngay khi b

ii

c vào

m du l ch.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

ii
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

- Nhân viên
-

a

m du l ch luôn s n sàng quan tâm, giúp

i ng nhân viên t i

a

m du l ch luôn có thái

du khách.

l ch s , nhã nh n

iv i

du khách.
-

dân

a ph

ng luôn có thái

l ch s , nhã nh n

i v i du khách.

- Nhân viên r t áng tin c y khi gi i quy t nh ng than phi n c a khách du l ch.
-

dân

a ph

ng áng tin c y khi giúp

- Thái

tôn tr ng c a nhân viên

- Thái

tôn tr ng c a c dân

du khách.

i v i du khách không phân bi t nam, n .
a ph

ng

i v i du khách không phân bi t

nam, n .
- Thái

và cách c x c a nh ng ng

i khách du l ch khác cùng i.

Giá c : ký hi u là GC, g m 6 phát bi u
- Giá vé các d ch v gi i trí

khu du l ch t

ng x ng v i ch t l

ng.

- Giá vé vào c ng khu du l ch là h p lý.
- Giá c các d ch v
- Giá c t

n u ng trong khu du l ch phù h p.

ng x ng v i

n, u ng t i nhà hàng trong khu du l ch.

- Giá c trong khu du l ch không quá

t so v i các khu du l ch khác.

- Giá c các s n ph m l u ni m t i các c a hàng trong khu du l ch ch p nh n
c.
u c n: ký hi u là HC, g m 6 phát bi u
- Khu du l ch có ph c v các món n

c tr ng c a vùng, mi n.

- Khu du l ch ph c v các món n phù h p cho m i ng
- Nhà hàng

khu du l ch có không gian thoáng mát, l ch s .

- Nhà hàng ho t
- Các ph
-

ch v

i.

ng ti n

ng th

ng xuyên

ph c v du khách.

a ón khách trong khu du l ch luôn s n sàng.

i ti n luôn s n có trong khu du l ch ( sân bay, n i khách

s h t ng: ký hi u là CSHT, g m 6 phát bi u
- Khu du l ch có nhi u thi t k nhân t o t ng thêm v
-

p thiên nhiên.

s h t ng t i khu du l ch r t t t, du khách d dàng i l i.

- Có nhi u bi n báo h

ng d n giúp du khách i l i d dàng.

iii

…)

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

iii
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

- Khu du l ch có bãi
-

u xe r ng rãi, thu n ti n.

ng truy n m ng luôn s n có t i n i du khách , t i nh ng n i du khách

n

tham quan.
-

ch v vi n thông luôn s n có t i n i du khách , t i nh ng n i du khách

n

tham quan.
An toàn: ký hi u là AT, g m 4 phát bi u
-

u ki n an ninh trong khu du l ch

-

u ki n an ninh t i n i du khách

-

an toàn c a các ph

c

m b o.

c

m b o.

ng ti n giao thông

a ph

ng (nh máy bay, tàu l a,

xe buýt, taxi, xe kéo …).
- Khu du l ch này chú tr ng s an toàn c a khách tham quan.
hài lòng: ký hi u là HL, g m 5 phát bi u
- Tôi ngh r ng tôi ã l a ch n úng khi
- Chuy n i

n khu du l ch Côn

n khu du l ch Côn

o.

o x ng áng v i th i gian và ti n b c tôi b

ra.
- Tôi hài lòng v i quy t
- Côn

o áp ng

nh

o c a mình.

c k v ng c a tôi v khu du l ch.

- Tóm l i, tôi r t hài lòng khi
Cu c trao

n khu du l ch Côn

i c a chúng ta d ng

n khu du l ch Côn

o.

ây, xin chân thành c m n s giúp

a anh/ch qua vi c dành th i gian và cung c p ý ki n cho

iv

quí báu

tài nghiên c u này.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

iv
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

PH L C 2: DÀN BÀI PH NG V N SÂU ÁP VIÊN
Ph n 1: GI I THI U
Xin chào Anh/Ch .
Tôi tên

ng Thanh Th o, h c viên cao h c ngành qu n tr kinh doanh thu c tr

ng

i h c Kinh t TP.HCM. Hi n tôi ang ti n hành th c hi n lu n v n t t nghi p v i
tài là “Các y u t
Côn

nh h

ng

n s hài lòng c a du khách

i v i Khu du l ch

o”. C m n Anh (Ch ) ã nh n l i tham gia ph ng v n cho

tài nghiên c u

a chúng tôi. Xin l u ý r ng, m i thông tin các Anh (Ch ) cung c p không có ý
ki n nào là úng hay sai. T t c thông tin Anh (Ch ) cung c p

u có giá tr nghiên

u.
Ph n 2: N I DUNG
Xin Anh (Ch ) vui lòng xem k l n l
a Anh (Ch ) v nh ng v n

t các phát bi u d

i ây và cho bi t ý ki n

sau:

• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là ch a hi u rõ ý ngh a c a nó?
• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là có t ng khó hi u ho c thi u rõ ràng ho c
gây hi u nh m cho ng

i ph ng v n?

• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là có t ng gây mi n c
cho ng

i

ng ho c ph n c m

c ph ng v n?

• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là không có thông tin tr l i ho c thông tin
thi u

tin c y?

• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là s d ng t ng mâu thu n, hành v n thi u
ch l c?
• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là s d ng t ng ít quen thu c ho c ch a
phù h p v i ng c nh?
• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là quá dài dòng ho c b t ng
n ph i

i

c ph ng

c oán?

• Nh ng phát bi u nào Anh (Ch ) cho là t

ng

ng n i dung (khó phân bi t)?

• Anh (Ch ) nh n xét th nào v hình th c trình bày c a các phát bi u trên?
Chân thành c m n nh ng óng góp c a các Anh (Ch )!!!

v

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

v
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

vi
w

w

w

c u -tr a c k

Ph l c 2: ng câu h i nghiên c u nh l ng
Xin chào Anh/Ch .
Tôi tên ng Thanh Th o, h c viên cao h c ngành qu n tr kinh doanh thu c tr ng
i h c Kinh t TP.HCM. Hi n tôi ang ti n hành th c hi n lu n v n t t nghi p v i
tài: “Nghiên c u nh ng y u t nh h ng n s hài lòng c a du khách i v i
Khu du l ch Côn o”.
t mong Anh/Ch dành chút th i gian tham gia cu c ph ng v n c a tôi. Ý ki n c a
Anh/Ch s là nh ng óng góp vô cùng h u ích cho nghiên c u c a tôi. Tôi xin m
o m i ý ki n c a Anh/Ch ch
c s d ng cho m c ích nghiên c u và s
c
o m bí m t tuy t i.
Trân tr ng cám n.
Sau ây xin Anh/Ch cho bi t:
Anh/Ch ã t ng n Khu du l ch Côn o:
ã t ng n
Ch a t ng n – (D ng tr l i, cám n Anh/Ch )
Anh/Ch ã n Khu du l ch Côn o cách ây:
D i3n m
Trên 3 n m - (D ng tr l i, cám n Anh/Ch )
Ti p theo, xin Anh/Ch vui lòng cho bi t m c
ng ý c a Anh/Ch v các phát
bi u d i ây dành cho khu du l ch Côn
o b ng cách ánh d u X vào ô t ng
ng, v i quy c:
1
Hoàn toàn không
ý

MK1
MK2
MK3
MK4
MK5

GIA1

ng

2
Không
ý

3
Không có ý
ki n

ng

4
ng ý

5
Hoàn toàn

ng ý

Lòng m n khách
1 2 3 4 5
Nhân viên khu du l ch luôn s n sàng ph c v Anh/Ch
Nhân viên khu du l ch luôn có thái
l ch s , thân thi n i v i
Anh/Ch .
Nhân viên khu du l ch gi i quy t th a áng nh ng than phi n c a
Anh/Ch
dân a ph ng áng tin c y khi giúp
Anh/Ch
dân a ph ng luôn có thái
l ch s , thân thi n i v i
Anh/Ch
Giá c
1 2 3 4 5
Giá c hàng hóa, d ch v trong khu du l ch d ch p nh n h n các
khu du l ch khác.
vi

.c