Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

36-55 tu i, và k ti p là 28.6%

it

ng t 18-35tu i, ch có 21.6%

it

ng

trên 55 tu i.
trình

h c v n, k t qu kh o sát cho th y trình

chi m t l cao nh t (60.2%), ti p
20.4%, t l m u có trình

trên

n là trình

Cao

ch a qua cao

ng và

ih c

ng chi m t l

i h c chi m 19.3%.

ngh nghi p, m u kh o sát có 43.1% có ngh nghi p là công nhân và nhân
viên công ty, 42.8% là cán b viên ch c, giáo viên, ch có 14.1% là doanh nhân,
không có m u kh o sát nào là sinh viên, h c sinh.
thu nh p, 11.5% có thu nh p d
nh p t 5 – d

i 5 tri u/ tháng, có 34.6% m u có m c thu

i 10 tri u/ tháng, 35.3% có thu nh p t 10 - d

i 20 tri u/ tháng và

có 18.6% m u có m c thu nh p trên 20 tri u/ tháng.
4.2 Ki m

nh thang o b ng h s tin c y Cronbach alpha

Ti n hành ki m

nh 5 y u t thang o nh h

khách b ng h s Cronbach alpha. K t qu th hi n
o

u có h s alpha

ng

n s hài lòng c a du

b ng 4.2 cho th y các thang

t yêu c u > 0.6 (th p nh t là thang o Lòng m n khách có

alpha = 0.826 và cao nh t là thang o H u c n có alpha = 0.912) và các h s t
quan bi n t ng c a các bi n
lòng c a du khách s

c

ng

u l n h n 0.3, vì th t t c các y u t thang o s hài
a vào phân tích nhân t ti p theo (Ph l c 5 – l n 1).

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

50
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

ng 4.2: K t qu phân tích Cronbach Alpha l n 1 cho thang o các y u t
ng n s hài lòng c a du khách
Bi n quan sát

Trung bình thang Ph ng sai thang
o n u lo i bi n
o n u lo i bi n

nh

ng quan bi n Cronbach's Alpha
ng
u lo i bi n này

Thang o Lòng m n khách (MK)

Alpha = 0.846

MK1
16.8625
MK2
16.6357
MK3
16.5390
MK4
16.7361
MK5
16.6914
Thang o Giá c (GIA)

5.283
5.777
5.570
5.531
5.707

0.616
0.828
0.673
0.810
0.654
0.814
0.677
0.807
0.664
0.812
Alpha = 0.860

GIA1
15.3123
GIA2
14.9963
GIA3
15.2416
GIA4
15.1301
GIA5
15.0818
Thang o H u c n (HC)

6.939
6.407
6.341
6.240
6.486

0.646
0.864
0.621
0.848
0.718
0.821
0.740
0.815
0.791
0.806
Alpha = 0.912

HC1
22.9145
HC2
22.9442
HC3
23.1227
HC4
22.9071
HC5
22.7361
HC6
23.3271
HC7
22.9554
Thang o C s h t ng (CSHT)

14.407
15.165
14.548
15.241
17.374
14.296
15.408

0.811
0.889
0.796
0.892
0.787
0.892
0.774
0.894
0.483
0.921
0.759
0.896
0.718
0.900
Alpha = 0.902

CSHT1
CSHT2

19.5613
19.4387

9.449
9.844

.720
.753

.887
.883

CSHT3
CSHT4
CSHT5

19.6431
19.5985
19.5576

8.872
9.495
9.457

.752
.697
.767

.883
.891
.880

CSHT6
19.5242
Thang o An toàn (AT)

9.803

.732

.886
Alpha = 0.865

AT1

19.65428

7.794

.682

.839

AT2

19.75093

7.859

.688

.838

AT3

19.59108

8.034

.648

.845

AT4

19.97398

7.093

.694

.838

AT5

19.80297

7.718

.651

.844

AT6

19.85130

8.023

.614

.850

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

51
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

ng t , k t qu phân tích Cronbach's Alpha cho thang o s hài lòng

c

b ng 4.3 có h s Cronbach's alpha b ng 0.826 (>0.6) và h s t

ng

th hi n

quan bi n t ng c a các bi n
các bi n này

c

u l n h n 0.3 nên thang o s hài lòng

t tin c y và

a vào phân tích nhân t ti p theo.

ng 4.3: K t qu phân tích Cronbach Alpha cho thang o s hài lòng
Bi n quan sát

Trung bình thang Ph ng sai thang
o n u lo i bi n
o n u lo i bi n

ng quan bi n Cronbach's Alpha
ng
u lo i bi n này

Thang o S hài lòng (HL)

Alpha = 0.826

HL1

14.8178

6.254

.618

.792

HL2

14.5874

6.355

.700

.770

HL3

14.9405

6.213

.583

.805

HL4

14.7732

6.467

.662

.780

HL5

14.5316

6.825

.559

.808

4.3 Phân tích nhân t khám phá (EFA)
Sau khi ki m tra
ti n hành. Ph

tin c y c a các thang o, phân tích nhân t khám phá

ng pháp rút trích

c ch n

phân tích nhân t là ph

c

ng pháp

Principal axis factoring v i phép quay Promax with Kaiser Normalization.
t qu EFA thang o các y u t tác

ng

n s hài lòng c a du khách và

thang o s hài lòng c a du khách l n 1 (b ng 4.3) cho th y:
- Ch s KMO = 0.954 v i giá tr sig = 0.000, ch ng t d li u phân tích thích
p

EFA.

- 34 bi n quan sát
sai trích

c trích thành 5 nhân t t i Eigenvalue = 1.879 và ph

t 60.482%, vì th ph

ng sai trích

và AT6 có h s t i nhân t không

ng

t yêu c u. Tuy nhiên, CSHT4, AT4

t yêu c u (<0.4), các bi n CSHT3, AT5 trích

vào h n m t nhân t , nh ng chênh l ch h s t i gi a các nhân t quá nh (<0.1)
nên có kh n ng x y ra hi n t
khi

a vào phân tích h i quy.

ng a c ng tuy n), vì v y các bi n này b lo i tr

c

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

52
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

ng 4.4: EFA l n 1 thang o các y u t tác

ng

n s hài lòng c a du

khách và thang o s hài lòng c a du khách
a

Pattern Matrix
1
MK1
MK2

2

Factor
3

.133
.143

MK3

4

5

.291
.533

.647
.228

.787

MK4

.552

.143

MK5

.160

.731

GIA1

.501

.246

-.153

GIA2

.170

.130

.265

.482

GIA3

.805

-.231

.144

.129

GIA4

.806

GIA5

.629

.123

.112

HC1

.512

.143

HC2

.499

.348

HC3

.649

.166

HC4

.650

.163

HC5

-.175

.412

HC6

.805

HC7

.538

CSHT1

.315
.229
-.109

.118

.212

.262
.119

.207

.131

.651

.226

.842

-.191

CSHT2

.131

CSHT3

.419

CSHT4

.185

.210

.217

CSHT5

.324

.610

-.180

CSHT6

.455

.535

-.101

AT1
AT2

-.158
.263

AT5
AT6

HL1
HL2
HL3
HL4
HL5

.283
-.111

.597

AT3
AT4

.429

.392

.231

.584

.103

.509

.228

.397

.184

.387

.431

.329
.169

-.122

.105

-.123

.391
-.326

.105

.724

.236

.506

.210

.468

-.136

.285

.174

.560

.122

.258

.566

-.214

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation
Method:
Promax
Kaiser Normalization.
a.
Rotation
converged
in 10with
iterations.

(Ngu n: K t qu thu

c t phân tích d li u nghiên c u)

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

53
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

ng 4.5: EFA l n 2 (lo i CSHT3, CSHT4, AT4, AT5, AT6)
a

Pattern Matrix
Factor
1
MK1
MK2

.360

MK3

-.121

.105

2

3

4

.466
.107

.668

-.109

.777

MK4

.701

MK5

.792

GIA1

.382

GIA2

.365

.106

.119

.335

GIA3

.836

-.188

-.108

.205

GIA4

.791

GIA5

.593

.183

HC1

.640

.123

HC2

.593

.362

HC3

.750

.151

HC4

.582

.220

HC5

.222

-.103

.390

HC6

.899

-.128

HC7

.457

.230

CSHT1
CSHT2
CSHT5
CSHT6

.130
.133

-.128

.151

.246

.736

.248

.127

.828

-.192

.317

.677

-.163

.364

.572

-.105

AT1

.658

.102

.130

AT2

.524

.111

.145

AT3

.538

.142

.151

HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
Cronbach
alpha

.120

.812

-.255
.132

.203

.541

.139

0.938

.532

.250

.583

.330

.440

0.904

0.846

0.826

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 9 iterations.

(Ngu n: K t qu thu

c t phân tích d li u nghiên c u)

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

54
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

Sau khi lo i các bi n CSHT3, CSHT4, AT4, AT5 và AT6, k t qu EFA l n 2
cho th y ch s KMO = 0.949 v i giá tr sig = 0.000, ch ng t d li u phân tích
thích h p

EFA;

ng th i 29 bi n quan sát

Eigenvalue = 1.128 và ph
o

ng sai trích = 58.187%,

u có h s Cronbach alpha

HC5 có h s t i nhân t không
khi

c trích vào 4 nhân t

ng th i ki m tra l i các thang

t yêu c u (b ng 4.4). Tuy nhiên, GIA1, GIA2 và
t yêu c u (<0.4), nên các bi n này b lo i tr

a vào phân tích h i quy.
B ng 4.6: EFA l n 3 (lo i GIA1, GIA2 và HC5)
a

Pattern Matrix
Factor
1
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
GIA3
GIA4
GIA5
HC1
HC2
HC3
HC4
HC6
HC7
CSHT1
CSHT2
CSHT5
CSHT6
AT1
AT2
AT3
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5

.384
.131
-.151

Eigenvalue
Comulative
Cronbach

13.152
49.076
0.938

.856
.809
.584
.659
.590
.703
.549
.831
.444
.130
.301
.355

-.121
.146

t i

2

3

-.217

.460
.653
.776
.692
.786
-.101

.179
.114
.361
.195
.244

.225
.111
.139

-.122

.243
-.164
-.134
.115
.124
.147
.220

.157

1.233
56.752
0.846

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 8 iterations.

-.106

.136

.235
.768
.800
.668
.561
.634
.492
.569
-.233
.141
.258
.344
1.622
53.738
0.904

4

.122
.116
.148
.750
.510
.501
.576
.441
1.098
59.424
0.826

c

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

55
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

Sau khi lo i các bi n GIA1, GIA2 và HC5, k t qu EFA l n 3 c ng
vào 4 nhân t t i Eigenvalue = 1.098 và ph
ki m tra l i các thang o
th , tác gi quy t
tích h i quy

b

ng sai trích = 59.424%,

u có h s Cronbach alpha

ng th i

t yêu c u (b ng 4.5). Vì

nh d ng EFA t i ây và s d ng các thang o nay

a vào phân

c ti p theo.

Tuy nhiên, m t
các nhân t 3 và 4

u áng l u ý là n u nh các bi n quan sát

c trích vào

c gi nguyên g c các thang o c a các y u t tr

c khi EFA

là: Lòng m n khách và s hài lòng, thì các nhân t còn l i x y ra 2 tr
o Tr

c trích

ng h p sau:

ng h p 1: Các bi n quan sát c a thang o hai y u t Giá c và H u c n

c gom vào nhân t 1 g m 9 bi n: GIA3, GIA4, GIA5, HC1, HC2, HC3, HC4,
HC6, HC7.

u này cho th y v m t lý thuy t, Giá c và H u c n là khái ni m

phân bi t, nh ng v m t th c ti n chúng có m i liên h v i nhau, khi các d ch v
u c n (d ch v

n u ng, ngh d

p h th ng thông tin, h

ng, i l i tham quan c a du khách, vi c cung

ng d n c a khu du l ch)

c th c hi n t t nh mong

mu n c a du khách, thì h s n sàng tr chi phí cao, s cân nh c v y u t giá c có
th

c gi m i, vì du khách c m th y

ng ti n mình b ra là hoàn toàn x ng

áng. Vì th , vi c sát nh p các bi n o l

ng Giá c vào H u c n là có th ch p

nh n
o Tr
toàn

c. Nhân t th nh t

c

t tên là H u c n.

ng h p 2: Các bi n quan sát c a thang o hai y u t C s h t ng và An
c gom vào nhân t 2 g m 7 bi n: CSHT1, CSHT2, CSHT5, CSHT6, AT1,

AT2, AT3.

u này cho th y v m t lý thuy t, C s h t ng và An toàn là khái

ni m phân bi t, nh ng v m t th c ti n chúng có m i liên h v i nhau. Khi khu du
ch có c s h t ng
mb o

c

u t t t (nhà hàng có không gian thoáng mát, s ch s ,

c y u t an toàn v sinh th c ph m; khách s n

trang, kiên c , ti n nghi hi n

i;

i ng b o v chuyên nghi p …) thì ch c ch n du

khách s c m th y an tâm v m i m t (v nh ng món n mình th
an ninh n i mình ngh d
quan s

c xây d ng khang

ng th c, v v n

ng, v nh ng nguy hi m có th x y ra khi i tham

c c nh báo k p th i …)

m b o m t chuy n i ch i vui v và tho i

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

56
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

mái. Vì th , t

ng t nh tr

ng h p m t nêu trên, vi c sát nh p các bi n o l

An toàn vào C s h t ng là có th ch p nh n

c. Nhân t th hai

c

ng

t tên là

s h t ng.
Xét các bi n b lo i sau b

c phân tích nhân t , g m CSHT3, CSHT4, AT4,

AT5, AT6, GIA1, GIA2, HC5 v m t th c t c ng khá h p lý. Khi
– KDL

n i bi n

n v i Côn

o xa xôi, du khách s không òi h i s s n sàng ph c v c a

ch v vi n thông, internet. V giá c , du khách ch y u mong mu n s
không có s bi n
trong cùng m t

n

nh,

ng giá m nh, không có s chênh l ch giá gi a các lo i hình d ch
a ph

ng x ng v i ch t l
khác vì m i n i s có

ng. Khách hàng c ng mong mu n giá tr

ng, ch không
c

t n ng v n

ng ti n b ra

so sánh giá c v i các KDL

m d ch v khác nhau, không th so sánh y u t giá c

gi a các KDL. Ngoài ra, du khách c ng s

không chú tr ng s m i l c a các lo i

hình vui ch i gi i trí ( ây ch là nh ng ho t
u h t du khách,

o

u nt

ng mang tính b tr ), b i l

ng nh t mà Côn

o mang

iv i

n cho h là giá tr tài

nguyên nhân v n sâu s c, v nh ng minh ch ng t i ác c a b n c

pn

c trong th i

ch ng Pháp và ch ng M .
4.4 Mô hình ã

c hi u ch nh:

Nh v y, d a vào k t qu ki m

nh các thang o (Cronbach alpha và EFA),

mô hình nghiên c u và các gi thuy t nghiên c u

c hi u ch nh nh sau:

H1

s hu ct nng(HC)
(CSHT)

H2

s h t ng (CSHT)

hài lòng c a du khách
(HL)

H3
Lòng m n khách (MK)

Hình 4.1 : Mô hình nghiên c u ã
Các gi thuy t nghiên c u

c

Gi thuy t H1: H u c n có tác

c

u ch nh l n 2

u ch nh nh sau:
ng cùng chi u

n s hài lòng c a khách du l ch

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

57
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

Gi thuy t H2: C s h t ng có tác

ng cùng chi u

n s hài lòng c a khách du

ch.
Gi thuy t H3: Lòng m n khách có tác

ng cùng chi u

n s hài lòng c a khách

ng quan gi a các bi n

c l p v i nhau và gi a

du l ch.
4.5 Phân tích h i quy
4.5.1 Ki m tra h s t

ng quan

t qu ki m tra h s t

chúng v i bi n ph thu c b ng ph
các y u t

nh h

ng

ng pháp Pearson

n s hài lòng c a du khách

c th hi n trên b ng 4.6,
i v i KDL Côn

o có m i

quan h ch t ch v i nhau. Trong ó, t

ng quan gi a các bi n

c l p v i bi n ph

thu c dao

ng quan gi a các bi n

c l p dao

0.610

ng t 0.610

n 0.715; t

n 0.813 (< 0.85).

u này ch ng t các bi n

thích cho bi n ph thu c,
chúng ta có th d

ng th i các bi n

c l p có nhi u kh n ng gi i

cl p

t giá tr phân bi t. Vì th ,

oán mô hình h i qui b i có d ng nh sau:
HL =

0+

ng 4.7: Ma tr n h s t

1HC

+

2CSHT

+

0MK

+ ei

ng quan gi a các khái ni m nghiên c u

HC
HC

CSHT

1.000

0.654

**

MK
0.683

HL
**

**

0.610

CSHT

0.654**

1.000

0.803**

0.694**

MK

0.683**

0.803**

1.000

0.695**

HL

0.610**

0.694**

0.695**

1.000

Trong ó:

ng t

**

là m c ý ngh a 0.001 (10/00).

(Ngu n: K t qu thu

c t phân tích d li u nghiên c u)

4.5.2 Xây d ng mô hình h i quy
c th c hi n b ng cách s d ng l nh h i qui trong ph n m m SPSS và
ph

ng pháp Enter

a các bi n vào ph

ng trình h i qui cùng m t l

t.

t qu phân tích ANOVA th hi n trên b ng 4.7 cho th y giá tr ki m

nh F

(= 109.157 ) có ý ngh a th ng kê (Sig = 0.000 < 0.005). Ngh a là gi thuy t H0 – t p

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

58
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

p các bi n

c l p không có m i liên h v i bi n ph thu c b bác b . Vì th , mô

hình h i qui trong tr
c

ng h p t t c các bi n thu

c t EFA (HC,

KDL, MK)

a vào mô hình h i qui là phù h p v i d li u nghiên c u.
ng 4.8: K t qu ki m
Mô hình

nh

phù h p c a mô hình h i qui

ng các
bình ph

l ch
ng

ct
do

Ph ng
sai

F


ngh a p

109.157

.000a

Bi n thiên do h i quy

56.979

3

18.993

Bi n thiên không do h i quy

46.109

265

0.174

103.088

268

ng c ng

(Ngu n: K t qu thu

c t phân tích d li u nghiên c u)

t qu tóm t t mô hình h i qui
= 0.553 > R2
các bi n

c th hi n trên b ng 4.8 cho th y tr s R2

u ch nh = 0.548. Ch ng t , mô hình h i qui

c l p: HC, CSHT, MK gi i thích

c xây d ng g m

c 54.8% bi n thiên c a bi n bi n

ph thu c là HL – S hài lòng c a du khách

i v i KDL Côn

o.

ng 4.9: Tóm t t mô hình h i qui
b

Model Summary


hình
1

R

.743

a

s
xác
nh
R2

R2
c
u ch nh

.553

.548

(Ngu n: K t qu thu

l ch
chu n c a
c l ng
.41713

Thông s th ng kê thay
Thay

R

i

Thay

2

.553

i

F
109.157

i

df1

df2

3

265

s
Thay

i

Durbin-

Sig. F

Watson

.000

1.897

c t phân tích d li u nghiên c u)

ng 4.10: Các thông s th ng kê c a mô hình h i qui

Mô hình

H s h i quy ch a H s h i quy
chu n hóa
chu n hóa

ol
t


ngh a p

1.481

0.140

ch p nh n
a bi n

s
VIF

B

Std.Error

0.301

0.204

MK-Lòng m n khách

0.202

0.062

0.188

3.247

0.001

0.502

1.991

HC-H u c n

0.309

CSHT – C s h t ng

0.343

0.067
0.083

0.326
0.305

4.591
4.139

0.000
0.000

0.334
0.312

2.991
3.208

ng s h i quy

(Ngu n: K t qu thu

Beta

ng a c ng
tuy n

c t phân tích d li u nghiên c u)

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

59
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

t qu xác
c

nh h s h i qui

a vào mô hình có tác

i v i KDL Côn

c th hi n trên b ng 4.9 cho th y, c ba bi n

ng (liên h tuy n tính)

o, bao g m Lòng m n khách có h s h i qui riêng ph n

0.202; H u c n có h s h i qui riêng ph n
qui riêng ph n
ng

n s hài lòng c a du khách
=

= 0.309 và C s h t ng có h s h i

= 0.343. B i v y, mô hình h i qui bi u th các y u t chính tác

n s hài lòng c a du khách

i v i KDL Côn

o

c xác

nh nh sau:

HL = 0.326HC + 0.305CSHT + 0.188MK
c
thu c

ng

tác

ng (t m quan tr ng) c a các bi n

n bi n ph

c so sánh thông qua h s Beta. Vì th , c n c vào k t qu trên b ng 4.9

cho chúng ta th y, C s h t ng có c
n s hài lòng c a du khách, k
tác

cl p

ng th p nh t

ng

tác

ng (t m quan tr ng) m nh nh t

n là H u c n và Lòng m n khách có c

n s hài lòng c a du khách.

Nh v y, v i k t qu này thì các gi thuy t nghiên c u
2 (m c 2.4.2) và
ng cùng chi u

ng

c hi u ch nh l n hai

ch

c

xu t

ch

ng

ng 4 (m c 4.4): H1 (H u c n có tác

n s hài lòng c a khách du l ch; H2 (C s h t ng có tác

ng

cùng chi u

n s hài lòng c a khách du l ch và H3 (Lòng m n khách có tác

ng

cùng chi u

n s hài lòng c a khách)

u

c ch p nh n.

Mô hình lý thuy t chính th c sau khi ki m
s hH tu ng
c n(CSHT)
(HC)

0.326

s h t ng (CSHT)

0.305

Lòng m n khách (MK)

0.188

Hình 4.2: M c

nh h

ng c a các nhân t

4.5.3 Ki m tra s vi ph m các gi

nh

c xác

nh nh sau:

hài lòng c a du khách
(HL)

n s hài lòng c a du khách

nh c a mô hình h i qui

t qu trên b ng 4.8 cho th y h s Durbin-Watson = 1.897, x p x b ng 2,
ch ng t không có t

ng quan gi a các ph n d .

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

60
w

w

w

c u -tr a c k

.c