Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NFGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NFGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

3.2 Nghiên c u

nh tính:

3.2.1 Thi t k nghiên c u
Nghiên c u

nh tính:

nh tính

c s d ng trong nghiên c u này là k thu t th o lu n

nhóm t p trung và ph ng v n sâu. M c ích c a th o lu n nhóm t p trung nh m:
- Khám phá các y u t chính nh h
KDL Côn

o, các bi n quan sát o l

- Kh ng

ng

o và các bi n quan sát o l

này theo mô hình lý thuy t

c tác gi

ng

n s hài lòng c a du khách

iv i

ng (các khía c nh ph n ánh) các y u t
xu t trong ch

ó hi u ch nh, b sung các y u t chính nh h
i v i KDL Côn

iv i

ng (các khía c nh ph n ánh) các y u t này.

nh các y u t chính nh h

KDL Côn

n s hài lòng c a du khách

ng

ng 2 (m c 2.4.2), trên c
n s hài lòng c a du khách

o và phát tri n thang o các y u t này.

Các thành viên tham gia th o lu n

c chia thành hai nhóm, m t nhóm g m

4 cán b , nhân viên marketing c a công ty du l ch B n Thành (ph trách tour Sài
Gòn – Côn

o); m t nhóm g m 10 khách hàng ã t ng

ó, 5 khách hàng có
Ph

tu i t 18 – 36 và 5 khách hàng có

ng th c th o lu n là d

bày t quan

is

n KDL Côn

o (trong

tu i t 36 – 55).

u khi n c a tác gi nghiên c u, các thành viên

m c a mình theo các n i dung c a dàn bài th o lu n do tác gi

nghiên c u so n th o (Ph l c 1); các thành viên khác
i ý ki n c a các thành viên tr

c ó, cho

a ra quan

m ph n bi n

n khi không còn quan

m c a ai, các

thành viên cho bi t ý ki n b ng v n b n, tác gi nghiên c u t ng h p và gi l i
nh ng ý ki n

c 2/3 s thành viên

xu t.

Các cu c th o lu n nhóm t p trung
t qu này là c s

c th c hi n vào tháng 10 n m 2012.

tác gi phát tri n thang o nháp và b ng câu h i s d ng

cho giai

n ph ng v n sâu 20 khách hàng ã t ng

n KDL Côn

giá m c

hoàn ch nh v n i dung và hình th c c a các phát bi u (các câu h i)

trong thang o nháp và kh n ng cung c p thông tin c a du khách
trên c s
nghiên c u

o nh m ánh

c ph ng v n,

ó hi u ch nh thang o nháp thành thang o chính th c s d ng trong
nh l

ng.

Trong ó, vi c ánh giá n i dung

c th hi n trên các khía c nh:

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

35
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

-

áp viên (ng

i

c ph ng v n) có hi u

-

áp viên có thông tin

-

áp viên có s n sàng cung c p thông tin hay không?

tr l i hay không?

ánh giá v hình th c là ki m tra m c
d ng trong phát bi u nh m
n cho áp viên khi

c các phát bi u hay không?

phù h p v m t t ng , cú pháp

c

m b o tính th ng nh t, rõ ràng và không gây nh m

c ph ng v n. Vi c ph ng v n sâu c ng do chính tác gi

nghiên c u tr c ti p th c hi n vào tháng 10 n m 2012 theo dàn bài ph ng v n (do
tác gi so n th o) (ph l c 2).
3.2.2 K t qu nghiên c u

nh tính

3.2.2.1 K t qu th o lu n nhóm t p trung
Các thành viên c a hai nhóm th o lu n
- Kh ng
Côn

nh n m y u t

nh h

ng

u th ng nh t:

n s hài lòng c a du khách

i v i KDL

o, bao g m: Lòng m n khách, Giá c , H u c n, C s h t ng, An toàn. So

i mô hình nghiên c u

xu t ban

u, thành ph n Tài nguyên du l ch

ngh g p chung v i thành ph n C s h t ng, do s t

ng

c

ng v các y u t c u

thành nên hai thành ph n trên. C th nh sau:
“Phong c nh thiên nhiên

p” (thang o y u t Tài nguyên du l ch) t

“KDL có nhi u thi t k nhân t o t ng thêm v

ng

ng v i

p thiên nhiên” (thang o c a C

h t ng);
“Các di tích l ch s - v n hóa có giá tr nhân v n r t l n” (thang o y u t Tài
nguyên du l ch)

c

a vào là m t trong nh ng khía c nh o l

ng C s h

ng.
- Các khía c nh ph n ánh ( o l
xu t trong ch
th c t

ng hai (m c 2.4.2)

ng) n m y u t trên
c

c tác gi nghiên c u

u ch nh ng n g n h n cho phù h p v i

tr thành nh ng y u t chính nh h

ng

n s hài lòng c a du khách.

Trong ó:
Lòng m n khách nh h
o

ng

n s hài lòng c a du khách thông qua:

s n sàng ph c v c a nhân viên KDL.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

36
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

o Thái

l ch s , thân thi n c a nhân viên KDL.

o Vi c gi i quy t th a áng nh ng than phi n c a du khách.
áng tin c y c a c dân

o
o Thái
Giá c

nh h

a ph

ng.

l ch s , thân thi n c a c dân
ng

a ph

ng.

n s hài lòng c a du khách thông qua:

o Giá c hàng hóa, d ch v d ch p nh n.
o Giá c hàng hóa, d ch v phù h p v i mong
o Giá c hàng hóa, d ch v t
o Giá c hàng hóa, d ch v

i.

ng x ng v i ch t l
n

ng.

nh.

o Giá tour du l ch h p lý.
u c n nh h

ng

n s hài lòng c a du khách thông qua:

o Không gian thoáng mát, l ch s c a nhà hàng.
o Các món n mang tính

c tr ng c a

o Các món n phù h p v i m i ng

a ph

i.

o

ph c v t t nhu c u n , i l i.

o

m i l c a các d ch v vui ch i, gi i trí.

o

th ng thông tin, h

o Ki n th c c a
s h t ng nh h
o
o
o
o

ng d n

i ng h
ng

ng.

c cung c p

y

ng d n viên du l ch.

n s hài lòng c a du khách thông qua:

nh quan thiên nhiên.
s h t ng nhà hàng, khách s n.
ng truy n m ng.
ch v vi n thông.

o Các di tích l ch s - v n hóa.
o Giá tr tài nguyên nhân v n.
An toàn nh h

ng

.

n s hài lòng c a du khách thông qua:

o

sinh an toàn th c ph m.

o

u ki n an ninh

c

m b o.

o Các thi t b c nh báo nguy hi m.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

37
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

o Các thi t b

m b o s an toàn c a du khách.

o

chú tr ng an toàn cho du khách.

o

m giác an toàn khi

n KDL.

- Khái ni m s hài lòng c a du khách c n
áp ng

c k v ng v KDL; x ng áng v i th i gian và ti n b c du khách ã b

ra; c m th y ã quy t
m

c ph n ánh qua các khía c nh:

nh úng và hài lòng v i quy t

nh l a ch n KDL này làm

n cho k ngh .
Nh v y, v i k t qu này, mô hình lý thuy t các y u t tác

lòng c a du khách
ch

ng 2

i v i KDL Côn

ng

o và các gi thuy t nghiên c u

n s hài
c

xu t

c hi u ch nh nh sau:

Gi thuy t H1: Lòng m n khách có nh h

ng cùng chi u

n s hài lòng c a

khách du l ch.
Gi thuy t H2: S h p lý c a giá c có nh h

ng cùng chi u

n s hài lòng c a

khách du l ch.
Gi thuy t H3:

u c n có nh h

Gi thuy t H4:

ng cùng chi u

s h t ng c a KDL có nh h

n s hài lòng c a du khách
ng cùng chi u

n s hài lòng

a khách du l ch.
Gi thuy t H5:

u t An toàn có nh h

Lòng m n khách
Giá c
uc n

s h t ng
An toàn

ng cùng chi u

H1

H2

H3

i v i KDL Côn

hài lòng c a
khách du l ch

H4

H5

Hình 3.2: Mô hình lý thuy t các y u t
khách

n s hài lòng c a du khách.

nh h

o (hi u ch nh l n 1)

ng

n s

hài lòng c a du

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

38
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

3.2.2.2 K t qu phát tri n thang o
a vào k t qu th o lu n nhóm t p trung trên
o nháp các y u t chính tác
o

c phát tri n d

ý, 2 = không

ng

trên, ng

i vi t

n s hài lòng c a du khách

a ra thang

i v i KDL Côn

i hình th c thang o Likert 5 b c (1= hoàn toàn không

ng ý, 3 = không có ý ki n, 4 =

ng ý, 5 = hoàn toàn

ng

ng ý).

a. Thang o “Lòng m n khách”: ký hi u MK, g m 5 bi n quan sát t MK1 ÷ MK5
MK1: Nhân viên KDL luôn s n sàng ph c v Anh/Ch .
MK2: Nhân viên khu du l ch luôn có thái

l ch s , thân thi n

i v i Anh/Ch .

MK3: Nhân viên khu du l ch gi i quy t th a áng nh ng than phi n c a Anh/Ch .
MK4: C dân

a ph

ng áng tin c y khi giúp

MK5: C dân

a ph

ng luôn có thái

Anh/Ch .

l ch s , thân thi n

i v i Anh/Ch .

b. Thang o “Giá c ”: ký hi u GC, g m 5 bi n quan sát t GC1 ÷ GC5
GC1: Giá c hàng hóa, d ch v trong KDL d ch p nh n h n

các KDL khác.

GC2: Giá c hàng hóa, d ch v trong KDL phù h p v i mong
GC3: Giá c hàng hóa, d ch v trong KDL t

i c a Anh/Ch .

ng x ng v i ch t l

GC4: Giá c hàng hóa, d ch v trong KDL n

ng.

nh.

GC5: Giá tour du l ch h p lý.
c. Thang o “H u c n”: ký hi u HC, g m 7 bi n quan sát t HC1 ÷ HC7
HC1: Các nhà hàng trong KDL có không gian thoáng mát, l ch s .
HC2: Các nhà hàng trong KDL ph c v các món n

c tr ng c a

a ph

HC3: Các nhà hàng trong KDL ph c v các món n phù h p cho m i ng

ng.
i.

HC4: Các d ch v ph c v nhu c u n, , i l i r t t t.
HC5: Các d ch v vui ch i, gi i trí mang tính m i l .
HC6: KDL trang b
HC7:

i ng h

y

h th ng thông tin, h

ng d n viên c a KDL

ng d n

c trang b

y

ph c v Anh/Ch .
ki n th c

cung c p

cho Anh/Ch .
d. Thang o “C s h t ng”: ký hi u CSHT, g m 6 bi n quan sát t CSHT1 ÷
CSHT6
CSHT1: C nh quan thiên nhiên trong KDL Côn

or t nt

ng.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

39
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

CSHT2: C s h t ng KDL

CSHT3:

c xây d ng khang trang.

ng truy n m ng luôn s n sàng ph c v Anh/Ch .

CSHT4: D ch v vi n thông áp ng nhu c u c a Anh/Ch .
CSHT5: Các di tích l ch s – v n hóa

c b o t n nguyên v n, mang d u n l ch

sâu s c.
CSHT6: KDL mang giá tr tài nguyên nhân v n r t l n.
e. Thang o “An toàn”: ký hi u AT, g m 6 bi n quan sát t AT1 ÷ AT6
AT1:

n, th c u ng trong KDL

AT2:

u ki n an ninh trong KDL

m b o v sinh an toàn th c ph m.
c

m b o.

AT3: KDL trang b nh ng thi t b c nh báo khu v c có th gây nguy hi m

iv i

Anh/Ch .
AT4: Các ph

ng ti n, thi t b luôn s n sàng ph c v

m b o s an toàn c a

Anh/Ch .
AT5: KDL chú tr ng s an toàn c a Anh/Ch .
AT6: Tóm l i, Anh/Ch c m th y an toàn v m i m t khi

n KDL Côn

o.

f. Thang o “S hài lòng”: ký hi u HL, g m 5 bi n quan sát t HL1 ÷ HL5
HL1: Tôi ngh r ng tôi ã l a ch n úng khi
HL2: Chuy n i

n KDL Côn

HL3: Tôi hài lòng v i quy t
HL4: Côn

o áp ng

n KDL Côn

o.

o x ng áng v i th i gian và ti n b c tôi b ra.

nh

n KDL Côn

o c a mình.

c k v ng c a tôi v KDL.

HL5: Tôi r t hài lòng khi

n KDL Côn

o.

3.2.2.3 K t qu ph ng v n sâu
Các du khách

c ph ng v n không có ý ki n v m t n i dung c ng nh câu,

ch trong các phát bi u trong thang o nháp và
i ng

i

Kh ng

ng ý vi c x ng hô Anh/Ch

c ph ng v n là phù h p.
nh nh ng t ng , cú pháp

hi u, phù h p v i

it

c s d ng trong các phát bi u là d

ng là khách hàng c a KDL Côn

o.

i

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

40
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

a vào k t qu c a ph ng v n sâu và các k t qu c a th o lu n nhóm t p
trung, ng

i vi t hi u ch nh thang o nháp thành thang o chính th c

ng câu h i trong nghiên c u
3.3 Nghiên c u

nh l

Nghiên c u

nh l

thi t k

ng (Ph l c 4).

ng:

nh l

ng

c th c hi n qua các giai

n: thi t k m u nghiên

u; thi t k b ng câu h i; thu th p thông tin m u kh o sát nh ng du khách ã t ng
n KDL Côn

o; phân tích d li u b ng ph n m m x lý SPSS 16, nh m kh ng

nh các y u t c ng nh các giá tr và
ng

n s hài lòng c a du khách

tin c y c a các thang o các y u t tác

i v i KDL Côn

mô hình nghiên c u cùng các gi thuy t nghiên c u
nghiên c u

nh tính; cu i cùng là ki m

giá c a khách hàng

i v i các y u t tác

KDL Côn

c

o theo

o; ki m

nh

phù h p

c thi t k và

xu t trong

nh có hay không s khác bi t v s
ng

n s hài lòng c a du khách

ánh
iv i

m cá nhân c a khách hàng.

3.3.1 Thi t k m u nghiên c u:
u

c ch n theo ph

ng pháp ch n m u thu n ti n và phi xác su t. Tác

gi tr c ti p thu th p ý ki n c a nh ng du khách ã t ng

n KDL Côn

nh ó, tác gi c ng g i phi u kh o sát qua m ng internet, email
th p

d li u thu

c a d ng và khách quan h n.
u ki n ch n l c m u kh o sát là nh ng du khách ít nh t m t l n

Côn

n KDL

o và không quá 3 n m k t ngày tham gia tr l i phi u kh o sát.
kích th

c c a m u nghiên c u, t ng h p t các nhà nghiên c u và ý ki n

chuyên gia thì c m u t i u là bao nhiêu tùy thu c vào k v ng v
ph

o. Bên

ng pháp phân tích d li u, ph

u, các tham s c n
a khách hàng
kích th

cl

ng pháp

cl

ng

tin c y,

c s d ng trong nghiên

ng và quy lu t phân ph i c a t p các l a ch n (tr l i)

c ph ng v n. Ch ng h n:

ti n hành phân tích h i quy m t cách t t nh t, theo Tabachnick và Fidell,
c m u ph i

m b o theo công th c: n

8m + 50 (n là c m u, m là s

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

41
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

bi n

c l p trong mô hình –

n t Nguy n Th T Nga, 2010, Lu n v n th c s ).

Trong khi ó, theo Harris RJ.Aprimer (1985): n

104 + m (v i m là s l

ng bi n

c l p và ph thu c), ho c n

50 + m, n u m < 5.

- Tr

ng pháp phân tích nhân t khám phá (EFA), Hair và

ng h p s d ng ph

ctg (1998) cho r ng, kích th
quan sát/bi n o l

c m u t i thi u ph i là 50, t t h n là 100 và t l s

ng là 5/1, ngh a là c m i bi n o l

Nghiên c u này s d ng ph

ng c n t i thi u 5 quan sát.

ng pháp phân tích nhân t khám phá (EFA) và

phân tích h i quy a bi n, mô hình nghiên c u có 29 bi n o l
theo nguyên t c 5 m u/bi n o l

ng. Vì th , n u tính

ng thì c m u t i thi u là 145. Song, v nguyên

c s m u càng l n càng t t, tác gi quy t

nh ph ng v n 340 khách hàng.

3.3.2 Thi t k b ng câu h i
ng câu h i
qu nghiên c u
du khách

c thi t k trên c s thang o nháp 1

nh tính (m c 3.2.2) và b sung thêm ph n thông tin cá nhân c a

c ph ng v n. B ng câu h i này

khách ã t ng

c phát tri n t k t

n KDL Côn

c s d ng

o nh m ánh giá m c

ph ng v n th 20 du
hoàn ch nh c a các câu

i (phát bi u) v m t hình th c và kh n ng cung c p thông tin c a du khách, trên
s

ó hi u ch nh thành b ng câu h i

c s d ng

ph ng v n chính th c (ph

c 3).
3.3.3 Thu th p thông tin m u nghiên c u
Thông tin m u nghiên c u

c thu th p b ng k thu t ph ng v n d

i hai

hình th c:
- Ph ng v n tr c ti p

it

ng du khách là nh ng ng

i ã t ng

n KDL Côn

o.
- Ph ng v n qua email b ng công c Forms – Google Docs
khách tác gi có th liên h qua
-

a ch email.

t qu ph ng v n du khách

SPSS 16. và

i v i nh ng du

c làm s ch sau ó, tr

c nh p vào ma tr n d li u trên ph n m m
c khi s d ng

th ng kê và phân tích d

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

42
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

li u.
ng s b ng câu h i phát ra là 340 b ng, t ng s b ng câu h i thu v là 278
ng. Sau khi nh p s li u và làm s ch thì s b ng câu h i h p l

c s d ng

trong ph n x lý chính th c là 269 b ng, chi m t l 96.76%.
3.3.4 Ph

ng pháp phân tích d li u

Quá trình phân tích d li u nghiên c u

c th c hi n qua các giai

n:

ánh giá s b thang o
Vi c ánh giá s b
ph

tin c y và giá tr c a thang o

c th c hi n b ng

ng pháp h s tin c y Cronbach alpha và phân tích nhân t khám phá EFA

(Exploratory Factor Analysis) thông qua ph n m m x lý SPSS 16.

sàng l c, lo i

các bi n quan sát không áp ng tiêu chu n (bi n rác). Trong ó:
Cronbach alpha là phép ki m

nh th ng kê v m c

ch t ch (kh n ng

gi i thích cho m t khái ni m nghiên c u) c a t p h p các bi n quan sát (các câu
i) thông qua h s Cronbach alpha. Theo Hoàng Tr ng và Chu Nguy n M ng
Ng c (2005, tr.257, 258) cùng nhi u nhà nghiên c u
Cronbach alpha có giá tr t 0,7 tr lên là s d ng

ng ý r ng khi h s

c. Trong khi ó, nhi u nhà

nghiên c u (ví d : Nunally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995)
Cronbach alpha t 0,6 tr lên là có th ch p nh n
ang nghiên c u là m i ho c m i

i v i ng

c trong tr

ngh h s

ng h p khái ni m

i tr l i trong b i c nh nghiên c u.

Tuy nhiên theo Nunnally et al (1994), h s Cronbach alpha không cho bi t
bi n nào nên lo i b và bi n nào nên gi l i. B i v y, bên c nh h s Cronbach
alpha, ng

i ta còn s d ng h s t

nh ng bi n nào có t

ng quan bi n t ng (item – total correlation) và

ng quan bi n t ng < 0,3, s b lo i b .

Phân tích nhân t khám phá (EFA) là tên chung c a m t nhóm th t c
ng ph bi n

ánh giá thang o hay rút g n m t t p bi n. Trong nghiên c u

này, phân tích nhân t
nhân t nh t

cs

nh o l

c ng d ng

tóm t t t p các bi n quan sát vào m t s

ng các khía c nh khác nhau c a các khái ni m nghiên c u.

Tiêu chu n áp d ng và ch n bi n

i v i phân tích nhân t khám phá EFA bao g m:

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

43
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

- Tiêu chu n Barlett và h s KMO dùng
Theo ó, gi thuy t H0 (các bi n không có t
bác b và do ó EFA
Tr

ánh giá s thích h p c a EFA.
ng quan v i nhau trong t ng th ) b

c g i là thích h p khi: 0,5

KMO

1 và Sig < 0.5.

ng h p KMO < 0,5 thì phân tích nhân t có kh n ng không thích h p v i d

li u (Hoàng Tr ng và Chu Nguy n M ng Ng c, 2005, tr.262).
- Tiêu chu n rút trích nhân t g m ch s Eigenvalue ( i di n cho l
thiên

c gi i thích b i các nhân t ) và ch s Cumulative (t ng ph

cho bi t phân tích nhân t gi i thích

ng bi n

ng sai trích

c bao nhiêu % và bao nhiêu % b th t

thoát). Theo Gerbing và Anderson (1988), các nhân t có Eigenvalue < 1 s không
có tác d ng tóm t t thông tin t t h n bi n g c (bi n ti m n trong các thang o tr
khi EFA). Vì th , các nhân t ch
nh n khi t ng ph

ng sai trích

c rút trích t i Eigenvalue

1 và

c ch p

50%. Tuy nhiên, tri s Eigenvalue và ph

trích là bao nhiêu còn ph thu c vào ph

c

ng sai

ng pháp trích và phép xoay nhân t . Theo

Nguy n Khánh Duy (2009, tr.14), n u sau phân tích EFA là phân tích h i qui thì có
th s d ng ph

ng pháp trích Pricipal components v i phép xoay Varimax.

- Tiêu chu n h s t i nhân t (Factor loadings) bi u th t
các bi n v i nhân t , dùng
Factor loading > 0,3

ng quan

n gi a

ánh giá m c ý ngh a c a EFA. Theo Hair & ctg,

c xem là

t m c t i thi u; Factor loading > 0,4

là quan tr ng, Factor loading > 0,5

c xem

c xem là có ý ngh a th c ti n. Tr

ng h p

ch n tiêu chu n Factor loading > 0,3 thì c m u ít nh t ph i là 350; n u c m u
kho ng 100 thì nên ch n tiêu chu n Factor loading > 0,55; n u c m u kho ng 50
thì Factor loading > 0,75 (Nguy n Khánh Duy, 2009, tr.14).
Trong nghiên c u này, m u nghiên c u có kích th

ct

ng

i l n (n = 269);

n n a, sau EFA là phân tích h i qui a bi n. Vì th , trong quá trình Cronbach
alpha, tác gi quy t inh gi l i các thang o có tr s Cronbach alpha
các bi n quan sát có t
ng ph

0.6 và lo i

ng quan bi n t ng < 0,3; trong quá trình EFA, tác gi s

ng pháp trích Pricipal axis factoring v i phép xoay Promax; lo i b các

bi n quan sát có tr s Factor loading
Phân tích h i qui tuy n tính b i

0.4.

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

44
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

Quá trình phân tích h i qui tuy n tính
c 1: Ki m tra t

ng quan gi a các bi n

thu c thông qua ma tr n h s t
là ph i có t

c th c hi n qua các b

c:

c l p v i nhau và v i bi n ph

ng quan. Theo ó,

ng quan ch t ch gi a các bi n

u ki n

phân tích h i qui

c l p v i nhau và v i bi n ph

thu c. Tuy nhiên, theo John và Benet – Martinez (2000), khi h s t
0,85 thì có kh n ng

ng quan <

m b o giá tr phân bi t gi a các bi n. Ngh a là, n u h s

ng quan > 0,85 thì c n xem xét vai trò c a các bi n
ng a c ng tuy n (m t bi n

c l p này có

c l p, vì có th x y ra hi n

c gi i thích b ng các bi n khác).

c 2: Xây d ng mô hình h i qui
c th c hi n thông qua các th t c:
-

a ch n các bi n

a vào mô hình h i qui

Vi c l a ch n các bi n
trong ba ph

a vào mô hình h i qui có th th c hi n theo m t

ng pháp:

+ Ph

ng pháp

+ Ph

ng pháp lo i d n t ng bi n

+ Ph

ng pháp ch n t ng b

+ Ph

ng pháp Enter (SPSS x lý t t c các bi n

- Ki m
ng ph

nh

a vào d n t ng bi n

c l p;

c l p;

c (k t h p gi a

phù h p c a mô hình

ng pháp phân tích ANOVA

a vào d n và lo i tr d n).
a vào cùng m t l

l a ch n mô hình t i u b ng cách s
ki m

nh gi thi t H0: không có m i liên

tuy n tính gi a các bi n ph thu c v i t p h p các bi n
n=

t).

cl p(

1

=

2

=

3

=

0).
u tr s th ng kê F có Sig r t nh (<0,05), thì gi thuy t H0

chúng ta k t lu n t p h p c a các bi n

c l p trong mô hình có th gi i thích cho

bi n thiên c a bi n ph thu c. Ngh a là mô hình
li u, vì th có th s d ng
-

ánh giá

nhiên, R2 có

c.

m càng t ng khi

a thêm các bi n

không ph i mô hình càng có nhi u bi n
th , R2

c xây d ng phù h p v i t p

phù h p c a mô hình b ng h s xác
c

bác b , khi ó

u ch nh (Adjusted R Square) có

nh R2 (R Square). Tuy

c l p vào mô hình, m c dù

c l p thì càng phù h p v i t p d li u. Vì
c

m không ph thu c vào s l

ng

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

45
w

w

w

c u -tr a c k

.c