Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

c. Khu du l ch (KDL) Côn

o k t h p “nhu n nhuy n” c hai lo i hình du l ch

n hóa – l ch s và du l ch sinh thái bi n
nh ng giá tr di s n v n hóa vô giá
n b i Côn

o

c th a h

o, d a vào c nh quan hùng v c ng nh

ây. Kh n ng phát tri n c a Côn

o là r t

ng c di s n v n hóa (c di s n v n hóa v t th và

phi v t th ) và di s n thiên nhiên giàu ti m n ng. V di s n thiên nhiên, Côn
t trong hai v

n qu c gia

o là

Vi t Nam v a có r ng và bi n còn hoang s , ch a b

can thi p nhi u. S hòa quy n có m t không hai này ã t o nên m t di n m o di s n
Côn

o có tính ch t r t riêng.
Côn

o – " a ng c tr n gian”, m t m nh

ng c a bao l p ng

i anh d ng qu c m, b n gan v ng trí kiên c

roi, b o tàn c a th c dân,

qu c. Bây gi , khi

Vi t Nam và qu c t s có
a m t hòn
ngh d

t nh bé nh ng th m

n v i Côn

c òn

o, khách du l ch

c nh ng c m nh n m i m v s c s ng phi th

o, t n i ch có n ng b i, xà lim nay ã bi n thành "Thiên

ng
ng

ng” chào ón du khách kh p n m châu b n b .

Côn

o là hòn

sinh h c,
trong 10 hòn

o du l ch có r ng nguyên sinh và bi n

o bí n và t t nh t th gi i (n m 2011). Hi n nay Côn
c ánh giá là thiên

khám phá thiên nhiên (r ng và bi n); trong 6 tháng
t du khách

c b o t n a d ng

c t p chí du l ch n i ti ng th gi i Lonely Planet (Anh) b u ch n là 1

21 KDL qu c gia c a Vi t Nam,

m tr

ng tr

m máu

n Côn

o tham quan và ngh d

o là 1 trong

ng c a ngh d

ng và

u n m nay, ã có h n 46.500

ng, t ng h n 76% so v i cùng k

c, trong ó khách qu c t chi m kho ng 20%.

Theo Quy t

nh 1518 n m 2011 c a Chính ph phê duy t

ho ch chung xây d ng Côn
là khu kinh t du l ch hi n

o, t nh Bà R a – V ng Tàu

u ch nh Quy

n n m 2030; Côn

o

i trong khu v c và qu c t , là khu v c b o t n di tích

ch s có giá tr tôn vinh và giáo d c truy n th ng l ch s . Xây d ng Côn

o

m

o m i quan h hài hòa gi a phát tri n kinh t v i b o t n di tích l ch s , v n hóa,
o v h sinh thái r ng-bi n…
th c hi n
nhi u v n

c m c tiêu trên, Côn

o c n ph i gi i bài toán liên quan

nh b o t n và phát tri n c s h t ng, thu hút

n

u t , ngu n nhân

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

2
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

c… Theo PGS. TS Hà Minh H ng (Tr

ng

i h c KHXH&NV TP.HCM), bên

nh vi c phát tri n c s h t ng, c n chú tr ng phát tri n du l ch và d ch v g n
i b o t n, tôn t o khu di tích cách m ng là x
Côn

o.

làm c s

ng s ng c a kinh t - xã h i huy n

ng th i, c n có c ch chính sách
t nh Bà R a – V ng Tàu huy

Trong th i gian v a qua,

c thù và

thông tin

ng

ng các ti m n ng khác.

thu hút khách du l ch

lý du l ch t nh Bà R a – V ng Tàu nói chung và Côn
bi n pháp nh

u t c a Trung

n v i Côn

o, Ban qu n

o nói riêng ã áp d ng nhi u

y m nh công tác tuyên truy n, qu ng bá trên các ph

i chúng (h i ch , tri n lãm du l ch), nâng cao ch t l

ng

ng ti n

i ng h

ng

n viên du l ch, … Tuy nhiên, các gi i pháp này ch a mang l i k t qu nh mong
mu n, mà nguyên nhân là do thi u các c s khoa h c, ó là vi c ho ch
gi i pháp ch a xu t phát t các y u t
Vì v y, tác gi cho r ng

nh h

ng

n s hài lòng c a khách du l ch.

tài nghiên c u: “Các y u t

lòng c a khách du l ch

i v i KDL Côn

nh các

nh h

ng

n s hài

o” là có tính c p thi t trong giai

n

hi n nay.
1.2

c tiêu nghiên c u
- Xác

Côn

nh các y u t

nh h

ng

n s hài lòng c a khách du l ch

i v i KDL

o và phát tri n thang o nh ng y u t này.
- ol

ch

ng m c

i v i KDL Côn
-

tác

xu t m t s ki n ngh rút ra t nghiên c u cho vi c ho ch

it
-

it

it

n v i KDL Côn

o.

ng nghiên c u: S hài lòng, các y u t

nh h

ng

n s hài lòng c a

khác có liên quan.

ng kh o sát: Là khách du l ch ã t ng

- Ph m vi nghiên c u: S hài lòng
du khách

nh các gi i

ng nghiên c u và ph m vi nghiên c u

du khách và các v n
-

n s hài lòng c a khách du

o.

pháp thu hút khách du l ch
1.3

ng c a các nhân t này

khu v c TPHCM.

n KDL Côn

o.

i v i KDL sinh thái – l ch s Côn

oc a

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

3
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

1.4 Ph

ng pháp nghiên c u

Nghiên c u này
tính và nghiên c u
Nghiên c u

c th c hi n thông qua hai giai

nh l

n là nghiên c u

nh

ng:

nh tính:

c th c hi n thông qua k thu t th o lu n nhóm t p trung bao g m 10 du
khách ã t ng

n KDL Côn

o và 4 cán b , nhân viên marketing c a công ty du

ch B n Thành (ph trách tour Sài Gòn – Côn
tính nh m v a khám phá v a kh ng
khách du l ch

o). M c ích c a nghiên c u

nh các y u t

i v i KDL Côn

o,

nh h

ng

nh

n s hài lòng c a

ng th i phát tri n thang o nh ng y u t

này.
Nghiên c u

nh l

ng:

Nh m ánh giá, ki m
ng

nh thang o và mô hình nghiên c u các y u t

n s hài lòng c a du khách

i v i KDL Côn

o. Nghiên c u

hi n thông qua kh o sát b ng b ng câu h i. Thông tin thu th p s

nh

c th c

c x lý b ng

ph n m m SPSS 16 trong ó h s tin c y Cronbach alpha và phân tích nhân t
khám phá EFA (exploratory factor analysis)

c s d ng

ánh giá

tin c y,

giá tr h i t và phân bi t c a các thang o các khái ni m nghiên c u, trên c s
sang l c thang o các khái ni m
u

c

t yêu c u. Các thang o các khái ni m

a vào phân tích h i quy b i

ki m

nh m c

ó

t yêu

phù h p và m c

gi i thích c a mô hình h i quy.
1.5 Nh ng óng góp c a nghiên c u
m t lý thuy t:
ng k t lý thuy t và b sung vào h th ng thang o các y u t

nh h

ng

ns

hài lòng c a khách hàng trong l nh v c du l ch. Vì th , k t qu c a nghiên c u này
là tài li u tham kh o và

t c s cho các nghiên c u ng d ng khác.

m t th c ti n:
Các thông tin v s hài lòng c a khách du l ch là c s
ng du l ch hi n t i,

c i thi n c s h

ng th i giúp các nhà qu n lý du l ch hi u thêm v hành vi

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

4
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

khách hàng c a mình, t
u khách du l ch.

ó có th

a các s n ph m du l ch áp ng t t h n nhu

ng th i, xây d ng chi n l

c ti p th phù h p h n, t p trung

i thi n nh ng d ch v mà khách du l ch c n và nh ng y u t c n thi t
t tour du l ch h p d n, t ng tính c nh tranh c a KDL Côn

t o ra

o.

Các công ty du l ch có th s d ng k t qu c a nghiên c u này làm c s
th c hi n nh ng nghiên c u t

ng t cho các

it

ng khách hàng m c tiêu

các KDL khác nhau, t o ra các tour du l ch m i áp ng
ng c a du khách, thu hút thêm nhi u

it

1.6

c nhu c u ngày càng a

ng khách hàng ti m n ng trong n

và qu c t .
t c u báo cáo c a nghiên c u:

Ch

ng 1: T ng quan v

tài nghiên c u.

Ch

ng 2: C s khoa h c c a nghiên c u.

Ch

ng 3: Thi t k nghiên c u.

Ch

ng 4: Ki m

Ch

ng 5: Th o lu n k t qu nghiên c u và ki n ngh

nh mô hình nghiên c u

n

c

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

5
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

CH

NG 2: C

S

KHOA H C C A NGHIÊN C U

2.1 D ch v du l ch và KDL
2.1.1 Các khái ni m liên quan

n du l ch và

c

m c a d ch v du l ch

2.1.1.1 Các khái ni m
Du l ch
Theo

u 4 Lu t Du L ch Vi t Nam, có hi u l c t ngày 01 tháng 01 n m

2006: “Du l ch là các ho t
trú th
ngh d

ng có liên quan

n chuy n i c a con ng

i ngoài n i

ng xuyên c a mình nh m áp ng nhu c u tham quan, tìm hi u, gi i trí,
ng trong m t kho ng th i gian nh t

nh”.

Theo IUOTO (International Union of Official Travel Organisation): “Du l ch
c hi u là ho t

ng du hành

c ích không ph i

n n i khác v i

a

làm n, t c không ph i là

m c trú c a mình nh m
làm m t ngh hay m t vi c

ki m ti n sinh s ng”.
i H i ngh Liên Hi p Qu c v du l ch h p
chuyên gia
các ho t
p th

a ra

Roma – Italia (1963), các

nh ngh a: Du l ch là t ng hòa các m i quan h , hi n t

ng và

ng kinh t b t ngu n t các cu c hành trình và l u trú c a cá nhân hay
bên ngoài n i

bình. N i h

th

ng xuyên c a h hay ngoài n

n l u trú không ph i là n i làm vi c c a h .

Nhìn chung thì du l ch là ho t
a con ng

c h v i m c ích hòa

ng du hành

n n i khác v i

i nh m m c ích tham quan, tìm hi u, gi i trí, ngh d

kho ng th i gian nh t

a

m c trú

ng trong m t

nh.

Khách du l ch
Theo

u 4 Lu t Du L ch Vi t Nam: “Khách du l ch là ng

t h p i du l ch, tr tr
n i

ng h p i h c, làm vi c ho c hành ngh

nh n thu nh p

n”.
Các T ch c Du l ch Th gi i

ch

i i du l ch ho c

n và

l i

nh ngh a “Khách du l ch là nh ng ng

nh ng n i bên ngoài n i c trú th

i i du

ng xuyên c a h trong h n

24 gi và không quá m t n m liên ti p cho gi i trí, kinh doanh và các m c ích

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

6
w

w

w

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N
y
bu

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

to
k
lic

.c

khác không liên quan

n nh ng nhân viên h

ng d n viên du l ch c a t ch c th c

hi n vi c du l ch ó".
Theo nhà kinh t h c ng

i Áo Josep Stander nhìn t góc

“Khách du l ch là lo i khách i theo ý thích ngoài n i c trú th
mãn sinh ho t cao c p mà không theo

i m c ích kinh t ”.

Tóm l i, khách du l ch là ng

n và

trú th

i i du l ch

du khách thì:
ng xuyên

th a

l i nh ng n i bên ngoài n i

ng xuyên c a mình nh m m c ích tham quan, tìm hi u, gi i trí, ngh

ng trong m t kho ng th i gian nh t

nh.

ch v du l ch
Theo

u 4 Lu t Du L ch Vi t Nam: “

ch v du l ch là vi c cung c p các

ch v v l hành, v n chuy n, l u trú, n u ng, vui ch i gi i trí, thông tin, h

ng

n và nh ng d ch v khác nh m áp ng nhu c u c a khách du l ch. D ch v du
ch là k t qu mang l i nh các ho t

ng t

ng tác gi a nh ng t ch c cung ng

du l ch và khách du l ch và thông qua các ho t

ng t

ng tác ó

áp ng nhu

u c a khách du l ch và mang l i l i ích cho t ch c cung ng du l ch”.
Ch t l
Theo

ng d ch v du l ch
u 4 Lu t Du L ch Vi t Nam: “Ch t l

ng d ch v du l ch là m c phù

p c a d ch v c a các nhà cung ng du l ch th a mãn các yêu c u c a khách du
ch thu c th tr

ng m c tiêu”.

Du l ch sinh thái (DLST)
Theo T ch c b o t n thiên nhiên qu c t (IUCN): “DLST là lo i hình du l ch
và tham quan có trách nhi m v i môi tr
th

ng t i nh ng vùng còn t

ng th c và hi u bi t thiên nhiên (có kèm các

ng nh hi n t i) có h tr

ng

i nguyên

c tr ng v n hóa – quá kh

i v i b o t n, gi m thi u các tác

óng góp tích c c cho s phát tri n kinh t - xã h i c a nhân dân

ng t du khách,
a ph

ng”.

Theo Hi p h i Du l ch Sinh Thái (The Internatonal Ecotourism society) thì
“DLST là du l ch có trách nhi m v i các khu thiên nhiên là n i b o t n môi tr
và c i thi n phúc l i cho nhân dân

a ph

ng”.

ng

.d o

m
o

o

c u -tr a c k

C
w

w

w

.d o

m

C

lic

k

to

7
w

w

w

c u -tr a c k

.c