Tải bản đầy đủ
Hoạt động ở các góc:

Hoạt động ở các góc:

Tải bản đầy đủ

8. Giờ ăn cơm:

• Ăn xong trẻ đánh răng, uống nước: nhắc trẻ
tiết kiệm nước bằng cách lấy cốc hứng nước,
không vặn vòi nước chảy liên tục khi đánh
răng.Lấy nước uống vừa đủ.

9. Hoạt động chiều

• Sắp xếp gọn gàng các dụng cụ và nguyên vật
liệu sau khi làm.
• Hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm

Xin trân thành cảm ơn!