Tải bản đầy đủ
III. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM

III. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU Ở VIỆT NAM
Triệu tấn
19,36
17

10
8
6
4
2,7

1986

1991 1993 1995 1997 2000 2002

Năm

MỎ DẦU BẠCH HÔ

MỎ DẦU RẠNG ĐÔNG

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Việt Nam đã hình thành 3 trung tâm dầu khí lớn ở Dung Quất
Nghi Sơn và Long Sơn.
( Hình ảnh: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn )

Sự cố dầu trên biển