Tải bản đầy đủ
Pháp luật góp phần giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ nền kinh tế

Pháp luật góp phần giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ nền kinh tế

Tải bản đầy đủ

định: Nhà nước và xã hội có kế hoạch tạo ngày càng nhiều việc làm cho người
lao động.
Một trong kết quả tất yếu của nền kinh tế thị trường là sự phân hóa giàu
nghèo ngày càng sâu sắc nếu thiếu đi sự can thiệp của Nhà nước và pháp luật.
Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các chủ thể kinh doanh ắt sẽ tạo nên kẻ giàu
người nghèo. Bằng biện pháp thu thuế, chế độ trợ cấp, ưu đãi với những gia
đình có công với đất nước, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, pháp luật
đã góp phần giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.
Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng là một vấn đề được cả xã hội quan tâm.
Vì lợi nhuận mà các chủ thể khai thác vô kế hoạch thiên nhiên, trốn tránh việc
sử lí chất thải công nghiệp, sử dụng các loại hóa chất, chất kính thích không
đúng theo tiêu chuẩn dẫn đến tính trạnh ô nhiễm môi trườn trầm trọng. Vì vậy,
mà các quy định của Hiến pháp ( điều 18), luật bảo vệ môi trường, luật đất đai
đã có những quy định giúp Nhà nước quản lí, kiểm soát việc sử dụng tài
nguyên thiên nhiên, bảo vệ và khôi phục chúng.
Ngoài những vấn đề trên, vấn đề xây dựng và phát triển nền kinh tế tri
thức cũng đang được đặt ra như một nhiệm vụ cho Nhà nước trong giai đoạn
hiện nay. Trong văn kiện của Đại hội Đảng XI đã khẳng định phải từng bước
phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta. Để đạt được như vậy thì ta phải nâng
cao trình độ học vấn, kĩ thuật và tay nghề cho người lao động, khai thác tốt
chất xám của mỗi con người.

9

KẾT LUẬN
Tóm lại, pháp luật có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Pháp luật góp phần tái cấu trúc nền kinh tế, thúc đẩy
kinh tế phát triển theo hướng điêu tiết của nhà nước.

10

MỤC LỤC

11