Tải bản đầy đủ
Kết luận và tài liệu tham khảo

Kết luận và tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ

1.

Giới thiệu:

1.1.

Giới thiệu ic 555:

Là linh kiện thông dụng dùng để tạo xung vuông và thay đổi tần số của xung
vuông này tùy thích.
Nguồn cung cấp: 3-18v.
Dòng cung cấp 6 – 15 mA
Áp logic mức thấp: 0.03 – 0.06 V
Áp logic mức cao: 0.5 – 15v
Cấu tạo bên trong:

cấu tạo bên trong IC 555

chân 1: chân nối đất
Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

chân 2: là ngõ vào của một tần so sánh áp, mạch so sánh áp dùng transistor PNP
mức điện áp bằng 2/3 vcc.
chân 3:ngõ ra output của ic 555.
Chân 4: khi nối chân này với đất điện áp ngõ ra sẽ ở mức thấp. còn khi nối vào vcc
thì áp ngõ ra sẽ phụ thuộc vào chân 2 và 6.
Chân 5: dùng để giảm trừ nhiễu khi nối với tụ rồi xuống đất. ta có thể bỏ qua chân
này
Chân 6: cũng là một ngõ vào của áp so sánh.
Chân 7: là khóa điện tử, chân 3 ở mức thấp thì khóa đóng lại và chân 3 ở mức cao
thì khóa mở ra, lúc này ic sẽ hoạt động như một tần dao động.
Chân 8: nối với nguồn từ 3- 18 v
1.2 giới thiệu ic LM 393: gồm 2 opamp so sánh hoạt động độc lập nhau. Dùng
trong bộ chuyển đổi tương tự sang số, mạch tạo thời gian trễ, sóng vuông, mạch
dao động.

Nếu V+ >V-

(mức cao).

Nếu V+
(mức thấp).

Chức năng các chân:
Chân 1: ngõ ra của opamp so sánh thứ nhất.
Chân 2: ngõ vào đảo của opamp so sánh thứ nhất.
Chân 3: ngõ vào không đảo của opamp so sánh thứ nhất
Chân 4: nối đất.
Chân 5: ngõ vào không đảo của opamp so sánh thứ hai.
Chân 6: ngõ vào đảo của opamp so sánh thứ hai.
Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

Chân 7:ngõ ra của opamp so sánh thứ 2.
Chân 8: nguồn vcc 2- 36v
2.

Các linh kiện cần thiết:
+ ic 555:

+ ic LM 393:

+led ma trận:

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

+ biến trở 50k:

+ biến trở cúc áo:

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

Tụ hóa:

Điện trở:

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

+ Jack audio 3.5mm đực:

+ Adapter 5v:

+ domino 2 chân:

+ hàng rào cái:
Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

+ dây bus đực cái:

3.

Lưu đồ thuật toán:

Tín hiệu jack tai
nghe

Điện áp vào

So sánh áp

Tạo xung vuông

Hiển thị led ma trận

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

4.

Sơ đồ nguyên lý:

5.

Nguyên lí hoạt động:

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

IC 555 tạo ra xung vuông cấp vào các chân dương của led ma trận.chân 8 của IC
555 nối với nguồn vcc, ngoài ra nối với điện trở và nối vào chân số 7. Chân số 7
nối vào đầu vào của biến trở, đầu ra của biến trở nối vào chân 6, chân 6 nối vào
chân 2 và nối vào tụ rồi xuống đất. chân 1 là chân nối đất, chân 3 là đầu ra của tín
hiệu IC 555.mạch sữ dụng 4 IC 555 để cấp vào đầu vào dương của led ma trận.
LM 393 chân 4 nối đất. chân 8 nối nguồn vcc. Nguồn vcc qua biến trở rồi vào chân
3 là ngõ vào không đảo của ic LM 393, tiếp tục qua 1 điện trở sụt áp rồi lại vào
chân 5 cũng là 1 ngõ vào không đảo khác của ic LM 393 cứ tiếp tục như vậy cho
đến khi cấp hết nguồn áp vào 4 ic LM 393. Chân 2 và chân 6 là ngõ vào đảo của
lm393 được nối vào ngõ vào của tín hiệu jack cắm tai nghe. Ic lm393 thực hiện so
sánh áp của 2 ngõ vào đảo và không đảo để cho ra tín hiệu logic ở mức cao hoặc mức
thấp theo nguyên lý: điện áp ngõ vào không đảo > điện áp ngõ vào đảo tín hiệu logic ngõ
ra mức cao, điện áp ngõ vào không đảo < điện áp ngõ vào đảo tín hiệu logic ngõ ra ở mức
thấp. các ngõ ra ic LM 393 được nối vào các cực âm của led ma trận.

Ngoài ra ngõ ra của ic LM 393 là mức logic không có nguồn dòng nên cần phải có
nguồn cung cấp cho tải hoạt động nên ta cần phải mắc thêm nguồn và điện trở vào
ngõ ra của ic LM 393 để có thể điều khiển cho led ma trận nhấp nháy theo điệu
nhạc.

6.

Kết quả mô phỏng:

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

7.

Mạch pcb và mạch thật

7.1.

Mạch pcb:

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh

7.2 mạch thật:
Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạc

SVTH: Nguyễn Văn A

SVTH: Huỳnh Chí Khanh