Tải bản đầy đủ
2) Đúng chọn Đ, sai chọn S

2) Đúng chọn Đ, sai chọn S

Tải bản đầy đủ

3) Phép tính nào đúng trong các đáp án sau?
2+2=4
4+2=6
4–2=2