Tải bản đầy đủ
Đúng ghi "Đ", sai ghi "S" vào ô trống:

Đúng ghi "Đ", sai ghi "S" vào ô trống:

Tải bản đầy đủ

III. TRUNG BỘ
3. Điền vào chỗ trống:

a)

ươn/ương:

bay l..…..., b……. chải, bốn ph…….. , chán ch……\…
ươn
ươn
ương
b) iêt/ iêc:

ương

đi biền b…....., thấy tiêng t…/.., xanh biêng b…/..
iêt
iêc
c) n/ng:

iêc

bả… đen, mà… hình, nồng nà…, vuông vắ…
n

d) t/c:
ng

n

n

bước ngoặ…, khăng khí…, trau chuố…, ngặ... nghèo
c

t

t

t

III. TRUNG BỘ

4. Gạch chân vào những từ viết sai và viết lại cho đúng trong những câu sau đây:
a) Không khí bị ô nhiểm, cây cối bị hũy diệt là thực trạng đáng lo ngại ở nhiều nơi.
b) Cả lớp im lặn để nghe cô dáo dảng bài .
c) Các em phải dữ trật tự.

lặn
nhiểm
dữ
dáo
hũy
dảng

lặng
nhiễm
giữ giáo
hủy
giảng

III. TRUNG BỘ
5. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có vần
ghi trong bảng sau:

ăn

.......……..
Cái khăn

ăng

Tặng quà
.......……..

uôt

Con chuột
.......……..

uôc

Ngọn đuốc
.......……..

at

.......……..
Tát nước

ac

Bác sĩ
.......……..

uôn

.......……..
Buồn

uông

.......……..
Chuồng

ăt

.......……..
Giặt đồ

ăc

.......……..
Quy tắc

III. TRUNG BỘ

6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. ong hoặc oong.
vẽ đường c….

ong

oong
b……...tàu

cái x….
làm x…. việc,

oong
ong

b. oc hoặc ooc.
con s…..

oc

cần cẩu m…… hàng

oc

mặc quần s..…
ooc

xe rơ m..….

ooc

III. TRUNG BỘ

7. Đặt câu với các từ sau:

a. Chết, chếch.
b. Thông minh, kín đáo.
c. Im thin thít, thấy thinh thích.

III. TRUNG BỘ
8. Viết đúng âm cuối vào chỗ trống theo gợi ý:
a. Đêm mùa đông ré… như dao cắ…(t/c)
t
t
b. Buổi sáng mùa đông ở miề…(n/ng) Bắ…(t/c), chắ…(t/c) chắ…(n/ng) trời lạnh, cần mặ…(t/c) áo ấm
c.

c

Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
n

c

n

Giặc kéo lên ngù…(n/ng) ngụ…(t/c) lửa hu…..(n/ng) tà…(n/ng)

t

Chợ…(t/c) lũ quỉ mắ…(t/c) xanh trừ.…(n/ng) trợ…(n/ng)
n
t

Khua giày đinh đạp gãy quán gày teo
ng Cầm)
t
(Theo Hoàng
t

ng

n
n

III. TRUNG BỘ
9. Điền vần và dấu thích hợp vào chỗ trống:
a. ên/ênh
buồn t...

t.....lửa

b....dây thừngênh

b.... ...tật

b. êt/êch
ên
dấu v...

b... đò
ên gập gh.....

ên
ênh

ênh

trắng b...

k... quả

l...... lạc

mỏi m...

nhà tr....
êt

êt
êch

êch
êt

êt

III. TRUNG BỘ
9. Điền vần và dấu thích hợp vào chỗ trống:
c. in/inh
tự t...

thông t....

in
b..... thường

lặng th....

d. it/ich inh

v.... dự
in k...
cửa

bánh ...

tấm l...

inh
con n...

t.... lũy

xem k...

th..... thú

it
ich

inh
inh

ich
ich

it
.ich

IV. CÂU HỎI THẢO LUẬN
Câu 1: Là giáo viên tiểu học tương lai, nếu như trong lớp các bạn có một số em nói giọng Bắc hoặc miền Trung, các em sẽ
vô tình mắc những lỗi chính tả do ảnh hưởng vùng phương ngữ của mình, các em sẽ khó phát hiện ra mình viết sai. Các em
sẽ rất rối rắm khi học trong môi trường có cách phát âm khác mình. Theo nhóm bạn khi gặp những trường hợp treenkhi
giảng dạy các bạn sẽ phải làm gì và thiết kế dạng bài tập như thế nào để các em HS không mắc sai lầm.

Trả lời:

- HSTH dễ bị ảnh hưởng của môi trường sống xung quanh nên nếu các em đã đi học ở miền Nam thì sẽ chịu ảnh

hưởng của phát âm theo miền Nam nhiều hơn nên nhóm nghĩ lỗi chính tả các em mắc phải sẽ dễ sửa chữa. Thời
gian đầu nếu các em còn rối rắm khi học trong môi trường có các phát âm khác mình, GV nên dành thời gian cho
HS đó nhiều hơn để các em không có cảm giác lạc lõng vì có khi các em nói chuyện mà bạn bè lại không hiểu ý
các em ấy muốn nói gì.

- Về dạng bài tập thì trong SGK cũng có những bài tập dành cho các vùng phương ngữ, ngoài ra GV có thể tổ chức
các hoạt động ngoài giờ, khuyến khích các em đọc sách, kể chuyện, cho các em làm sổ tay chính tả ghi lại những
từ dễ sai, các em tự sửa lỗi cho nhau,…Mặt khác, GV không chỉ sửa lỗi chính tả trong giờ học chính tả hay luyện
từ và câu mà còn trong các môn khác nếu HS nói sai thì GV phải sửa ngay cho các em. Thông qua các hoạt động
các em có vốn từ nhất định sẽ hạn chế được việc viết sai chính tả.