Tải bản đầy đủ
Nguyên lí xét nghiệm di truyền

Nguyên lí xét nghiệm di truyền

Tải bản đầy đủ

Nguyên lí xét nghiệm di truyềnPhân loại xét nghiệm

– Chẩn đoán tiền làm tổ
– Chẩn đoán tiền sản
– Chẩn đoán xác định
– Dự phòng

Nguyên lí xét nghiệmThực hiện xét nghiệm:

– Tham vấn trước xét nghiệm
– Bản thông tin đồng thuận thực hiện xét nghiệm
– Tham vấn sau xét nghiệm