Tải bản đầy đủ
Chương trình di truyền học

Chương trình di truyền học

Tải bản đầy đủ

Dị tật bẩm sinh?

Năng lực siêu
nhiên?

Lịch sử

Thời cổ đại:
Giữa thế kỉ 20:
Dự án bộ gien người

NGUYÊN
NGUYÊN LÍ
LÍ CHẨN
CHẨN ĐOÁN
ĐOÁN và
và ĐIỀU
ĐIỀU TRỊ
TRỊ BỆNH
BỆNH DI
DI
TRUYỀN
TRUYỀN

ThS.BS. Nguyễn Phương Thảo
Email: nphuongthao@pnt.edu.vn

Dàn bài
Tiếp
Tiếp cận
cận bn
bn

Lí do đến khám

Bệnh sử- Tiền sử

Khám

Xét
Xétnghiệm
nghiệm

Nguyên
Nguyênlílí

Thực
Thựchiện
hiện

Phân
Phânloại
loại

Điều
Điềutrị
trị

Nguyên
Nguyên lílí

Phương
Phươngpháp
pháp

Áp
Áp dụng
dụng

Mục tiêu

1.1.Nêu
Nêucác
cácbước
bướctiếp
tiếpcận
cậnbệnh
bệnhnhân
nhân

2.2.Vẽ
Vẽcây
câygia
giahệ
hệ

3.3.Nêu
Nêuyếu
yếutố
tốnghi
nghingờ
ngờbệnh
bệnhDT
DT

4.4.Áp
Ápdụng
dụngtrong
trongchẩn
chẩnđoán
đoán

5.5.Nêu
Nêunguyên
nguyêntắc
tắcđiều
điềutrị
trịbệnh
bệnhDT
DT

Tiếp cận bệnh nhân


Lí do đến khám
Bệnh sử
Tiền sử
Khám

Tiếp cận bệnh nhânLí do đến khám:

– Dị tật bẩm sinh
– Chậm phát triển tâm thần, thể chất
– Tiền sản
– Bệnh lí mãn tính xuất hiện sớm