Tải bản đầy đủ
Quan điểm của Đ về GD &ĐT là quốc sách hàng đầu

Quan điểm của Đ về GD &ĐT là quốc sách hàng đầu

Tải bản đầy đủ

a) Mục tiêu của GD-ĐT được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo
việc thực hiện những mục tiêu chiến lược của quốc gia và
phải gắn liền với mục tiêu phát triển KT-XH

Mục tiêu
giáo dục

muc tieu giao duc tk21.ppt

đặt lên hàng Mục tiêu
đầu
chiến
lược
quốc gia

Mục tiêu phát
triển kinh tế xã
hội
Giáo dục là quốc sách hàng37đầu

b)Đầu tư cho GD là loại đầu tư cơ bản, đầu tư cho ↑, tạo
động lực và đòn bẩy thúc đẩy toàn bộ KT-XH
Giáo
Dục

Động lực

Kinh tế

Đòn bẩy

xã hội

Tăng
tỷ
trọng
cho
giáo
dục

Ngân sách
nhà nước

Ngoài Nsách NN
38

c) Những CS về GD phải được thể chế hóa bằng LP,
đồng bộ và ăn khớp với CS ↑ KT-XH và chỉ đạo chặt
chẽ của Đ, NN

39

d) NN cần có CS ưu tiên, ưu đãi về lương và phụ cấp nhằm bảo
đảm cho mỗi GV sống bằng chính nghề dạy học của mình, có thu
nhập ít nhất cũng ngang mức tb trong XH, chấm dứt cảnh nghèo
trong đội ngũ GV

40

e) Huy động toàn XH làm GD, tổ chức nhiều lực
lượng XH tạo thành phong trào quần chúng rộng lớn
xây dựng nền GD quốc dân

Cả nước hướng tới giáo dục

xã hoi hoa gd.htm

41

XHH GD là sự huy động nguồn lực trong XH để làm GD
42