Tải bản đầy đủ
Một vài nét về tài chính Giáo dục các nước

Một vài nét về tài chính Giáo dục các nước

Tải bản đầy đủ

3. Một vài nét về tài chính Giáo dục các nước

LOGO

 Chi cho giáo dục của các khu vực tư nhân: Có một sự gia tăng
đáng kể:
 Năm 2000, 14,8% chi tiêu cho giáo dục của Vương quốc Anh
tới từ các nguồn tư nhân. Năm 2009, con số này vọt lên 31,1%.
 Vương quốc Anh hiện có tỷ lệ này cao hơn cả Mỹ và Australia,
chỉ thấp hơn Nhật Bản, Hàn Quốc và Chi-lê. Vương quốc Anh
cũng là quốc gia có mức tăng cao nhất trong chi tiêu cho giáo
dục đại học trong số các quốc gia OECD, tuy nhiên số tiền này
tới từ các khu vực tư nhân. 

17/08/17

Xu hướng đầu tư phát triển giáo dục
Việt Nam

LOGO

 Hiện ngân sách Việt Nam chi cho ngành giáo dục chiếm
khoảng 20% tổng chi ngân sách quốc gia, nằm trong nhóm
25% quốc gia đầu tư lớn cho giáo dục. Tuy vậy, chất lượng
giáo dục của Việt Nam vẫn thấp so với các nước trong khu
vực và thế giới.

17/08/17

III. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ TỰ CHỦ,
TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

LOGO

1. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập


Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm
2006(NĐ 43CP) Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự
nghiệp công lập (ĐVSNCL). Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng
8 năm 2006;Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007;Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính
phủ;

17/08/17

44

44

1.1 Mục tiêu thực hiện quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm

LOGO

 Trao quyền tự chủ để hoàn thành nhiệm vụ; phát huy mọi
khả năng để cung cấp dịch vụ cao; tăng nguồn thu nhằm
giải quyết thu nhập
 Huy động sự đóng góp từ cộng đồng, giảm dần bao cấp từ
ngân sách
 Nhà nước quan tâm để đầu tư để hoạt động sự nghiệp phát
triển; bảo đảm các đối tượng chính sách, đồng bào nơi vùng
sâu vùng xa được cung cấp dịch vụ tốt hơn
 Phân biệt rõ cơ chế QLNN đối với cơ quan HCNN và các
đơn vị sự nghiệp

17/08/17

1.2. Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, TCTN

LOGO

 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
 Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật
 Thực hiện quyền tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm; chịu
sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền
 Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, nghĩa vụ của tổ chức,
cá nhân theo quy định của pháp luật

17/08/17