Tải bản đầy đủ
Chi xây dựng cơ bản

Chi xây dựng cơ bản

Tải bản đầy đủ

4. Chi xây dựng cơ bản

LOGO

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân loại theo các tiêu
chí sau:
 Theo tính chất công trình bao gồm: chi cho xây dựng mới,
mở rộng cải tạo và đổi mới kỹ thuật, khôi phục tài sản cố
định.
 Theo cơ cấu vốn đầu tư: chi xây dựng, chi mua sắm, chi lắp
đặt và chi XDCB khác.
 Theo trình tự xây dựng cơ bản: chi chuẩn bị đầu tư, thực
hiện đầu tư và kết thúc đầu tư
17/08/17

25

25

5. Chi thường xuyên

LOGO

 Chi thường xuyên là một trong những nội dung chi quan
trọng cuả NSNN
 Đặc điểm cơ bản của chi thường xuyên: mang tính liên tục,
tính tiêu dùng, phạm vi và mức độ chi phụ thuộc vào cơ cấu
tổ chức của bộ máy đơn vị và hướng đến đảm bảo hoạt động
bình thường, có hiệu quả.

17/08/17

26

26

5. Chi thường xuyên

LOGO

 Đối với chi thường xuyên phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu
chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền quy định; trường hợp các cơ quan, đơn vị đã
được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí thì
thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với dự toán
được giao tự chủ;


17/08/17

(Theo Luật NSNN số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015)

27

27

Chi NSNN trên GDP

17/08/17

LOGO

6. Ngân sách giáo dục

LOGO

Luật Giáo dục đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua
ngày 14/6/2005 qui định:
“Nhà nước dành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí
ngân sách giáo dục, bảo đảm tỷ lệ tăng chi ngân sách
giáo dục hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà
nước…

Cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm
quản lý, sử dụng có hiệu quả phần ngân sách giáo dục
được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp
luật”. 
17/08/17

29

6. Ngân sách giáo dục

LOGO

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số
44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như
sau:
 "Điều 13. Đầu tư cho giáo dục
 Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Đầu tư trong lĩnh vực
giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều
kiện và được ưu đãi đầu tư.
 Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu
tư cho giáo dục.
Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực
đầu tư cho giáo dục."
17/08/17

30