Tải bản đầy đủ
2 Quản lý tài chính là gì ?

2 Quản lý tài chính là gì ?

Tải bản đầy đủ

Quản lý tài chính trường phổ thông

LOGO

-Quản lý dự toán ngân sách;
-Quản lý thu, chi của các
quỹ;
-Các chương trình, dự án đào
tạo, dự án đầu tư XDCB …..
của trường.

17/08/17

15

Nhiệm vụ của quản lý tài chính trường
phổ thông

LOGO

 Cải tiến cơ chế quản lý tài chính theo đúng quy định hiện
hành;
 Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước
 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính;
 Khai thác triệt để mọi nguồn lực tài chính
 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

17/08/17

16

Các quan hệ tài chính trong trường PT

LOGO

 Quan hệ tài chính giữa trường PT với Ngân sách Nhà
nước;
 Quan hệ tài chính giữa trường PT với xã hội;
 Quan hệ tài chính trong nội bộ trường PT
 Quan hệ tài chính giữa trường PT với nước ngoài.

17/08/17

17

17

2. Tài sản, Công sản là gì?

17/08/17

LOGO

Khái niệm
Tài sản
Tài sản là của cải vật
chất dùng vào mục
đích sản xuất hoặc
tiêu dùng

17/08/17

LOGO

Công sản

.

Công sản bao gồm tất
cả các tài sản( động
sản và bất động sản)
thuộc sở hữu toàn dân
do Nhà nước thống
nhất quản lý để sử
dụng vào mục đích
phục vụ lợi ích của Nhà
nước, lợi ích của toàn
dân

Tài sản của trường phổ thông

LOGO

Tài sản của nhà trường là cơ sở vật chất-kỹ thuật bao
gồm tất cả các phương tiện vật chất và phi vật chất được nhà
nước giao cho nhà trường quản lý và sử dụng trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ.
Do đó, các trường học phải quản lý, sử dụng tài sản theo
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hiện
hành có liên quan.

17/08/17

3. Khái niệm về ngân sách nhà nước
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi
của Nhà nước đã được các cơ quan
có thẩm quyền quyết định và thực
hiện trong một năm để bảo đảm thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ của
nhà nước.
(Theo Luật NSNN số 01/2002/QH 11 ngày
16/12/2002)

17/08/17

LOGO

3. Khái niệm về ngân sách nhà nước
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi
của Nhà nước được dự toán và thực
hiện trong một khoảng thời gian nhất
định do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết định để bảo đảm thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ của
nhà nước.
(Theo Luật NSNN số 83/2015/QH 13 ngày
25/6/2015)
17/08/17

LOGO