Tải bản đầy đủ
Tài sản của trường phổ thông

Tài sản của trường phổ thông

Tải bản đầy đủ

3. Khái niệm về ngân sách nhà nước
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi
của Nhà nước đã được các cơ quan
có thẩm quyền quyết định và thực
hiện trong một năm để bảo đảm thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ của
nhà nước.
(Theo Luật NSNN số 01/2002/QH 11 ngày
16/12/2002)

17/08/17

LOGO

3. Khái niệm về ngân sách nhà nước
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi
của Nhà nước được dự toán và thực
hiện trong một khoảng thời gian nhất
định do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết định để bảo đảm thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ của
nhà nước.
(Theo Luật NSNN số 83/2015/QH 13 ngày
25/6/2015)
17/08/17

LOGO

Nội dung thu, chi ngân sách nhà nước
Thu ngân sách
- Thuế, lệ phí
- Phí thu từ các hoạt động dịch vụ
do cơ quan NN, đơn vị sự nghiệp
công lập và DNNN thực hiện nộp
NS theo qui định của Pháp luật;
- Các khoản viện trợ;
- Các khoản thu khác theo quy định
của pháp luật.

17/08/17

LOGO

Chi ngân sáchChi đầu tư phát triển;
Chi dự trữ quốc gia;
Chi thường xuyên;
Chi trả nợ lãi;
Chi viện trợ;
Các khoản chi khác theo quy
định của pháp luật.

4. Chi xây dựng cơ bản

LOGO

 Chi đầu tư xây dựng cơ bản là khoản chi nhằm tái sản xuất
giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định. Chi xây
dựng cơ bản chiếm tỉ trọng lớn trong chi đầu tư phát triển, do
NSNN cấp.
 Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản phải đáp ứng các điều
kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng;

17/08/17

24

24