Tải bản đầy đủ
Các quan hệ tài chính trong trường PT

Các quan hệ tài chính trong trường PT

Tải bản đầy đủ

2. Tài sản, Công sản là gì?

17/08/17

LOGO

Khái niệm
Tài sản
Tài sản là của cải vật
chất dùng vào mục
đích sản xuất hoặc
tiêu dùng

17/08/17

LOGO

Công sản

.

Công sản bao gồm tất
cả các tài sản( động
sản và bất động sản)
thuộc sở hữu toàn dân
do Nhà nước thống
nhất quản lý để sử
dụng vào mục đích
phục vụ lợi ích của Nhà
nước, lợi ích của toàn
dân

Tài sản của trường phổ thông

LOGO

Tài sản của nhà trường là cơ sở vật chất-kỹ thuật bao
gồm tất cả các phương tiện vật chất và phi vật chất được nhà
nước giao cho nhà trường quản lý và sử dụng trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ.
Do đó, các trường học phải quản lý, sử dụng tài sản theo
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hiện
hành có liên quan.

17/08/17

3. Khái niệm về ngân sách nhà nước
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi
của Nhà nước đã được các cơ quan
có thẩm quyền quyết định và thực
hiện trong một năm để bảo đảm thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ của
nhà nước.
(Theo Luật NSNN số 01/2002/QH 11 ngày
16/12/2002)

17/08/17

LOGO