Tải bản đầy đủ
Các định nghĩa về Tài chính công

Các định nghĩa về Tài chính công

Tải bản đầy đủ

LOGO

Phản ánh các mối quan hệ
kinh tế dưới hình thức giá trị
trong quá trình hình thành và sử
dụng các quỹ tiền tệ của nhà
nước
Các hoạt động thu, chi bằng
tiền của Nhà nước
Nhằm thực hiện các chức năng
vốn có của Nhà nước đối với xã
hội…
”-GS.TS Dương Thị Bình Minh-Trường ĐH Kinh Tế
TP.HCM.

17/08/17

11

LOGO

Sở hữu
Nhà nước

Lợi ích
công cộng
Không vì
lợi nhuận

17/08/17

12

LOGO

Tài chính trong các trường
phổ thông là phản ánh các
khoản thu, chi bằng tiền của các
quỹ tiền tệ trong các trường PT
Nhằm phục vụ cho sự nghiệp
đào tạo nguồn nhân lực cho đất
nước.

17/08/17

13

1.2 Quản lý tài chính là gì ?

LOGO

Quản lý tài chính là sự tác
động liên tục, có tổ chức, có
hướng đích của chủ thể quản
lý lên đối tượng quản lý (các
loại quỹ tiền tệ và các loại
quỹ đã được tiền tệ hóa) để
đảm bảo quá trình hình
thành, phân phố và sử dụng
các quỹ tiền tệ cho các mục
đích đã đề ra.

17/08/17

14

Quản lý tài chính trường phổ thông

LOGO

-Quản lý dự toán ngân sách;
-Quản lý thu, chi của các
quỹ;
-Các chương trình, dự án đào
tạo, dự án đầu tư XDCB …..
của trường.

17/08/17

15

Nhiệm vụ của quản lý tài chính trường
phổ thông

LOGO

 Cải tiến cơ chế quản lý tài chính theo đúng quy định hiện
hành;
 Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước
 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính;
 Khai thác triệt để mọi nguồn lực tài chính
 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

17/08/17

16