Tải bản đầy đủ
SỰ RA ĐỜI CỦA TÀI CHÍNH

SỰ RA ĐỜI CỦA TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ

LOGO

Tài chính phản ánh các
mối quan hệ kinh tế nảy sinh
trong quá trình phân phối
các nguồn tài chính thông
qua việc tạo lập và sử dụng
các quỹ tiền tệ nhằm đáp
ứng các nhu cầu khác nhau
của các chủ thể trong xã hội

17/08/17

LOGO

Hệ thống
tài chính
của Việt nam
hiện nay

Tài chính công

17/08/17

Tài chính
doanh nghiệp

Tài chính dân cư
và các tổ chức
xã hội
7

LOGO

17/08/17

8

Các định nghĩa về tài chính công

LOGO

Tài chính công nghiên cứu các hoạt động chi tiêu và làm
tăng thu nhập của Chính phủ
Nguồn: Havey S.Rosen: Tài chính công, NXB Irwin
McGraw-Hill, xuất bản lần thứ 5, tr 7

17/08/17

9

Các định nghĩa về Tài chính công

LOGO

Tài chính công nghiên cứu việc các cấp chính quyền cung
cấp cho xã hội những dịch vụ công và việc họ tìm kiếm các
nguồn lực tài chính để trả cho những dịch vụ này.
Nguồn:Robert H.Haveman, Jonh Bascom: Public Finance,
Online Encyclopedia 2000.

17/08/17

10