Tải bản đầy đủ
Những nhân tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo

Những nhân tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo

Tải bản đầy đủ

1) Phẩm chất tâm lý cá nhân
lãnh đạo
Động cơ
Đặc điểm
tâm lý
người
lãnh đạo

Năng lực
Khí chất
Tính cách
Mục tiêu

Ảnh hưởng

Lựa chọn
PCLĐ

(2) Môi trường xã hội
[2.1] Trình độ phát triển của tập thể
Giai đoạn 3
Giai đoạn 2
Giai đoạn 1

Hợp nhất

Phân hoá

Chưa ổn định
Tích
cực

Độc đoán
KL

Thụ
động

Linh hoạt

Chống
đối

Dân chủ,
tự do

(2) Môi trường xã hội
[2.2] Đặc điểm tâm lý của đối tượng quản lý
Mong muốn
Tính cách
Người
lãnh đạo

Căn cứ
Lựa chọn
PCLĐ

Khí chất
Giới tính
Tuổi tác
Năng lực

(2) Môi trường xã hội
[2.3] Đặc điểm tình huống

Nắm rõ
thông tin
Tính bức
bách

Đặc điểm tình
huống

Tính phức
tạp
Tầm quan
trọng
Tính bí mật
Biến động
xấu

Phong
cách
lãnh
đạo
phù
hợp

4. Xây dựng phong cách lãnh đạo
của người cán bộ quản lý trường
phổ thông
Phong cách lãnh đạo chủ đạo của người
quản lý trong trường phổ thông là phong cách
dân chủ phù hợp với môi trường xã hội cụ
thể. (trình độ phát triển của tập thể sư phạm,
đặc điểm tâm lý của cấp dưới và tình huống
quản lý).

4. Xây dựng phong cách lãnh đạo
của người cán bộ quản lý trường
phổ thông
Thúc đẩy sự phát triển tay nghề, tinh thần
trách nhiệm, tính tự tin, tính năng động tự chủ
của giáo viên, công nhân viên...
Tạo bầu không khí tâm lý đoàn kết; tạo
động lực làm việc cho mỗi giáo viên và tập thể
sư phạm.
Nâng cao uy tín của người lãnh đạo.