Tải bản đầy đủ
Một số kĩ năng cơ bản trong đàm phán

Một số kĩ năng cơ bản trong đàm phán

Tải bản đầy đủ

2.1.2. Yêu cầu trong thuyết phục
Xây dựng bầu không khí thoái mái
Vị trí ngồi
Khoảng cách
Lắng nghe và tôn trọng

Hiểu và thoả mãn nhu cầu của đối tác

2.1.2. Yêu cầu trong thuyết phục
Lời nói và hành vi tích cực
Ngắn gọn, rõ ràng, tốc độ nói vừa phải.
Ngôn ngữ đối tác
Trật tự từ, ngắt giọng, nhấn giọng
Kết hợp phi ngôn ngữ

2.1.2. Yêu cầu trong thuyết phục
Thuyết phục phải có cơ sở, những luận cứ - luận chứng khoa học
Thuyết phục tác động đồng bộ tới nhận thức, tình cảm, ý chí.
Sự chân thành và nhiệt tình

2.2. Kĩ năng điều chỉnh mục tiêu ban đầu

Theo thầy (cô) tại sao phải điều chỉnh mục tiêu ban đầu ?

2.3. Kĩ năng xử lý nhượng bộ trong đàm phán

Nhượng bộ là sự thay đổi một quan điểm trước đó mà bạn đã giữ và
bảo vệ một cách công khai. Nhượng bộ là cái bắt buộc phải có và luôn được
trông đợi trong đàm phán.

2.4. Kĩ năng lắng nghe
2.4.1. Khái niệm
Lắng nghe là tiếp nhận thông tin qua thính giác đi kèm với trạng thái chú ý nên có khả
năng hiểu được nội dung lời nói, tình cảm, nhu cầu…của đối tác.

2.4.2.Lắng nghe hiệu quả

2.5. Kĩ năng đặt câu hỏi
2.5.1. Phân loại câu hỏi

Căn cứ vào cách đặt câu hỏi

Câu hỏi đóng

Câu hỏi mở

2.5.2. Yêu cầu đặt câu hỏi hiệu quả
Nên bắt đầu bằng câu hỏi dễ.
Nên sử dụng nhiều câu hỏi mở.
Kiên trì trong quá trình đặt câu hỏi.
Đặt câu hỏi đơn ý, ngắn gọn, rõ ràng.
Chuẩn bị câu hỏi từ trước.

2.6. Kĩ năng xử lý bế tắc trong đàm phán
2.6.1. Khái niệm
Bế tắc là tình huống mà trong đó lập trường của hai phía có sự khác biệt
nhất định, cả hai bên đều có cảm giác không thể nhượng bộ tiếp được nữa,
cuộc đàm phán có thể dẫn tới bế tắc.

2.6.2. Kĩ năng giải quyết bế tắc trong đàm phán
Tập trung vào lợi ích, không tập trung vào lập trường
Đưa ra các phương án để cùng đạt được mục đích
Sử dụng các tiêu chuẩn khách quan để tiến hành đàm phán

2.6.2. Kĩ năng giải quyết bế tắc trong đàm phán
Đánh vào điểm và nhân vật chủ chốt
Lấy nhu thắng cương
Tạm thời nghỉ giải lao