Tải bản đầy đủ
2 Bản chất của đàm phán

2 Bản chất của đàm phán

Tải bản đầy đủ

1.3. Tiêu chuẩn đánh giá đàm phán thành công
Tiêu chuẩn mục tiêu: đàm phán có đạt được mục tiêu dự định hay
không.
Tiêu chuẩn hiệu quả: đạt được chi phí thấp nhất
Tiêu chuẩn mối quan hệ: tăng cường mối quan hệ giữa hai bên.

1.4. Các yếu tố để đàm phán thành công
Mục đích của đàm phán
Đối tượng đàm phán
Nội dung đàm phán
Phương pháp đàm phán
Yếu tố phản hồi
Địa điểm và thời gian

So sánh ba kiểu đàm phán
Nội dung

Mềm

Cứng

Nguyên tắc

Bạn bè

Địch thủ

Cộng sự

Giữ
Giữ được
được mối
mối quan
quan hệ
hệ

Giành
Giành được
được thắng
thắng lợi
lợi

Nhượng bộ

Đối tác nhượng bộ

Tách con người ra Vđ

Dễ thay đổi

Kiên trì giữ lập trường

Chú ý tới lợi ích

Đối tác

Mục tiêu

Giải
Giải quyết
quyết vấn
vấn đề
đề hiệu
hiệu
quả
quả

Điểm xuất phát

Lập trường

Phương án

Tìm P/a đối tác chấp
nhận

Tìm P/a có lợi cho mình

Tìm P/a có lợi cho cả hai
bên

Kết quả
Nhượng bộ trước đối tác

Khiến đối tác nhượng bộ.

Tôn trọng nguyên tắc

2. Một số kĩ năng cơ bản trong đàm phán
2.1. Kĩ năng thuyết phục
2.1.1. Khái niệm
Thuyết phục là đưa ra lý lẽ, những dẫn
chứng làm cho người khác cảm thấy đúng,
tin và làm theo.

2.1.2. Yêu cầu trong thuyết phục
Xây dựng bầu không khí thoái mái
Vị trí ngồi
Khoảng cách
Lắng nghe và tôn trọng

Hiểu và thoả mãn nhu cầu của đối tác