Tải bản đầy đủ
QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRONG NHÀ TRƯỜNG

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRONG NHÀ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ

2.2. Một số nguyên tắc quản lý sự
thay đổi trong nhà trường
• Đọc 11 nguyên tắc của G.E.hall và S.M.Hord trong
tài liệu (tr131-133)
1, Thực hiện từng bước, đều đặn
2, Kế thừa và phát triển
3, Thay đổi tổ chức cần gắn với đặc điểm
4, Tốc độ phù hợp
5, Triển khai theo thực tiễn
6, Chú ý khâu điều hành
7, Yêu cầu gắn với ủy quyền
8, Hiểu được tính hệ thống của đơn vị
9, Tổ chức theo nhóm sẽ dễ dàng hơn
10, Tạo niềm tin
11, Chú ý sự ảnh hưởng cuả bối cảnh

29

2.1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ QUẢN LÝ SỰ THAY
ĐỔI THÀNH CÔNG
Nhà trường chấp nhận sự thử nghiệm và thách thức, biết học
hỏi cái mới, mọi người được đặt vào vị thế sẵn sàng cho sự thay
đổi.
Sự thay đổi gắn với sứ mạng và hướng vào mục đích nâng cao
vị thế của nhà trường.
Sự thay đổi gắn với việc xây dựng văn hóa chất lượng của nhà
trường.
Lãnh đạo có: tầm nhìn, khả năng dự báo, năng lực quản lý, uy
tín, quyết tâm, có lộ trình phù hợp.
Đúng quy luật: rã đông - thay đổi - tái đông -> rã đông

30

2.3. VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO, NHÀ
QUẢN LÝ TRONG QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI
Lãnh đạo

Dự đoán, xác định nhu cầu
Lên kế hoạch thực hiện
Dẫn dắt sự thay đổi

Quản lý

Trợ giúp cho thành viên nỗ lực nhất
Hành động làm gương
biến kế hoạch thành hành động

Là điểm tựa của mọi thành viên
Tạo ra môi trường và cơ hội cho sự thay đổi thành công

Chịu trách nhiệm về STĐ
31

(Chủ động) VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG
QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI
(1)Dự đoán nhu cầu và yêu cầu, định hướng sự thay
đổi
(2)Lên kế hoạch thực hiện

“Nhà quản trị
phải là người
tác động đến
(3)Dẫn dắt, khuyến khích sự thay đổi
sự thay đổi
để nó diễn ra
(4)Trợ giúp cho thành viên nỗ lực nhất
(5)Hành động làm gương biến kế hoạch thành hành động thaymột cách
có hiệu quả nhất
đổi
(6)Điểm tựa của mọi thành viên
và ít bị xáo
trộn nhất.”
(7)Duy trì sự ổn định trong sự thay đổi

(8)Tạo ra môi trường và cơ hội sự cho thay đổi thành công

(9)Chịu trách nhiệm về STĐ
32

(Bị động) VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG
QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI
(1) Nhận chỉ đạo, nghiên cứu yêu cầu sự thay đổi
(2)Lên kế hoạch thực hiện
(3)Dẫn dắt, khuyến khích sự thay đổi

(4)Trợ giúp cho thành viên nỗ lực nhất
(5)Hành động làm gương biến kế hoạch thành hành động thay
đổi

(6)Điểm tựa của mọi thành viên

(7)Duy trì sự ổn định trong sự thay đổi

(8)Tạo ra môi trường và cơ hội sự cho thay đổi thành công

(9)Giám sát STĐ chặt chẽ, báo cáo kịp thời
33

2.4. CÁC BƯỚC QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
TRONG NHÀ TRƯỜNG
2.4.1.DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔI

2.4.2. XÁC ĐỊNH NHU CẦU THAY ĐỔI
2.4.3.LẬP KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THAY ĐỔI
2.4.4.TỔ CHỨC TIẾN HÀNH SỰ THAY ĐỔI
2.4.5.CHỈ ĐẠO TIẾN HÀNH SỰ THAY ĐỔI
2.4.6. KIỂM TRA/CỦNG CỐ SỰ THAY ĐỔI

2.4.7. Gắn chặt các phương thức mới vào
văn hóa tổ chức
34

DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔI
KHÁI NIỆM DỰ BÁO

Dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán
những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, trên cơ sở
phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được.

DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG: Thu
thập và xử lý số liệu  xác
định xu hướng vận động nhờ
vào mô hình toán học.

DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH:
Nhận định chủ
quan/trực giác về
tương tai

TƯƠNG
LAI

35

PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO
8 Phương pháp dự báo của Gordon:
(1)Tiên đoán
(2)Ngoại suy xu hướng
(3)Phương pháp chuyên gia
(4)Phương pháp mô phỏng
(5)Phương pháp ma trận tác động qua lại
(6)Phương pháp kịch bản
(7)Phương pháp cây quyết định
(8)Phương pháp dự báo tổng hợp

Nhóm dự báo định tính

Nhóm dự báo định lượng
36

DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔI

Đặc điểm của dự báo

Thiếu
chắc
chắn

Không thể
hoàn toàn
chính xác

Chính sách
ảnh hưởng
đến dự báo
và ngược
lại

37

XÁC ĐỊNH NHU CẦU THAY ĐỔI
• Nhu cầu là mong muốn, nguyện vọng của con người về vật
chất và tinh thần trong cuộc sống tồn tại và phát triển.
• Nhu cầu có đặc trưng:
- Không ổn định;
- Năng động;
- Biến đổi theo quy luật;
- Không bao giờ thỏa mãn cùng một lúc mọi nhu cầu;
- Ham muốn không có giới hạn;
- Một nhu cầu có thể đáp ứng một số đối tượng với mức độ
không giống nhau.
38

Một số cách xác định nhu cầu thay đổi trong nhà trường:
•Sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để xác định nhu
cầu:
-Lấy ý kiến bằng bảng hỏi đối với CBGV-NV, HS-PHHS.
-Đo lường sự không hài lòng
-Lựa chọn những nhu cầu thay đổi bức thiết.
-Sàng lọc, đánh giá sự phức tạp nếu thực hiện nhu cầu thay
đổi này.
• Tiếp xúc và lắng nghe qua nhiều nguồn thông tin để tiếp
thu ý kiến, nguyện vọng của mọi người (CBGV-NV và
PHHS/HS) nghiêm túc.
- Chọn những nhu cầu thay đổi bức thiết.
- Sàng lọc, đánh giá sự phức tạp nếu thực hiện nhu cầu
thay đổi này.
39