Tải bản đầy đủ
Hồ sơ sổ sách của giáo viên

Hồ sơ sổ sách của giáo viên

Tải bản đầy đủ

Ngoài ba loại hồ sơ trên tùy điều kiện của từng trường còn có:
4. Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Hồ sơ trường chuẩn quốc gia.

MỘT VÀI LƯU Ý TRONG LƯU TRỮ NHÀ TRƯỜNG
 Đối với hồ sơ chuyên môn của tổ bộ môn và hồ sơ sổ
sách của giáo viên nếu trường đảm bảo đầy đủ cơ sở
vật chất cho việc lưu trữ và khai thác sử sụng thì tiến
hành nộp lưu tại lưu trữ cơ quan. Không đảm bảo thì
giao tổ trưởng và giáo viên lưu (dễ khai thác, vì không
thuộc đối tượng nộp vào lưu trữ lịch sử).
 Việc giao nộp hồ sơ phải thực hiện đúng thủ tục và quy
trình(lưu trữ công việc - giao nộp hồ sơ)

Kết luận phần 3
 Tổ chức quản lý văn bản nhằm: Phục vụ hiệu quả quá trình
giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 Tổ chức quản lý văn bản ở nhà trường gồm hai nội dung
lớn: công tác văn thư và công tác lưu trữ

Câu hỏi ôn tập
1. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì, các thành phần
cấu thành văn bản hành chính?
2. Soạn thảo văn bản hành chính thường dùng từ tình huống
được nêu ?