Tải bản đầy đủ
c. Nội dung công tác văn thư

c. Nội dung công tác văn thư

Tải bản đầy đủ

Sổ đăng ký văn bản đi
Số, ký
hiệu
văn
bản

Ngày
tháng
năm
văn
bản

Tên loại
và trích
yếu nội
dung văn
bản

1

2

3

Người Nơi Đơn vị, Số Ghi

nhận người lượng chú
văn
nhận
bản
lưu

4

5

6

7

8

Sổ chuyển giao văn bản đi
Ngày
chuyển

Số ký hiệu
văn bản

Nơi nhận
văn bản

Ký hiệu

Ghi chú

1

2

3

4

5

Sổ đăng ký văn bản đến
Ngày
đến

Số
đến

Tác
giả

Số ký
hiệu

Ngày
tháng

Tên loại
và trích
yếu nội
dung văn
bản

Đơn vị
hoặc
người
nhận


nhận

Ghi
chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sổ theo dõi giải quyết văn bản đến
Ngày
đến

Số
đến

Họ tên,
địa chỉ
người
gửi

Ngày
tháng

Trích
yếu nội
dung

Đơn vị
hoặc
người
nhận


nhận

Ghi
chú

1

2

3

4

5

6

7

8