Tải bản đầy đủ
QUẢN LÝ VĂN BẢN

QUẢN LÝ VĂN BẢN

Tải bản đầy đủ

3.1. Tổ chức quản lý văn bản
 Là việc nghiên cứu, tổ chức
sắp xếp, giải quyết và lưu
trữ văn bản một cách khoa
học, hợp lý;
 Nhằm phát huy giá trị của
các loại văn bản;
 Phục vụ hiệu quả quá trình
giải quyết công việc của cơ
quan, tổ chức, cá nhân.

3.2. Nội dung quản lý văn bản
3.2.1. Công tác văn thư;

3.2.2. Công tác lưu trữ.

3.2.1. Công tác văn thư
a. Khái niệm công tác
văn thư: bao gồm các
công việc về soạn thảo,
ban hành văn bản; quản
lý văn bản và tài liệu
khác hình thành trong
quá trình hoạt động của
cơ quan, tổ chức; quản
lý và sử dụng con dấu
trong văn thư.

b.Căn cứ thực hiện
1. Văn bản số: 01/VBHN-BNV ngày 25/12/014 hợp nhất Nghị định số
110/2004/CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và
Nghị định số 09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 của CP sửa đổi, bổ sung một
số điều của NĐ 110 về công tác văn thư.
2. Nghị định số: 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng
con dấu (thay thế Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm
2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con
dấu)
3. Thông tư số: 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn xây dựng
Quy chế công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
4. Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức hoạt động
công tác văn thư

c. Nội dung công tác văn thư
1.Soạn thảo và ban hành văn
bản.
2.Quản lý văn bản.
3.Quản lý và sử dụng con dấu.
4.Lập hồ sơ