Tải bản đầy đủ
VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tải bản đầy đủ

Văn bản quản lý hành chính nhà nước
là những quyết định và
thông tin quản lý thành văn,
do các cơ quan quản lý hành
chính nhà nước ban hành
hoặc phối hợp ban hành,
theo thẩm quyền, hình thức,
trình tự, thủ tục do pháp luật
quy định, điều chỉnh những
quan hệ quản lý hành chính
nhà nước;
VD: Nghị quyết, Nghị định,
Thông tư, Quyết định, chỉ
thị,công văn, tờ trình,….

Văn bản
Văn bản QLNN
Văn bản QLHCNN

VBQLHCNN về giáo
dục và đào tạo

Phân biệt văn bản, văn bản quản lý nhà nước, văn bản quản lý
hành chính nhà nước
Tiêu chí

Văn bản

Văn bản quản lý
nhà nước

Văn bản quản lý
hành chính nhà
nước

Chủ thể

Đảng, đoàn thể,
doanh nghiệp, cá
nhân

Cơ quan Nhà nước
(Lập pháp, hành
pháp, Tư pháp)

Cơ quan hành
chính Nhà nước
(Hành pháp)

Quá trình hình
thành

Quản lý tổ chức,
nhu cầu cá nhân

Quản lý Nhà nước

Hoạt động quản lý
hành chính Nhà
nước

Phương thức
thực hiện

Không được sử
dụng quyền lực Nhà
nước

Sử dụng quyền lực
Nhà nước

Sử dụng và thực
thi quyền lực Nhà
nước

1.2. Vai trò và chức năng của văn bản quản lý nhà nước

b. Hệ thống văn bản và thẩm
quyền ban hành

Quốc hội: HP, Luật,
NQ
UBTVQH: PL,NQ
CT nước: Lệnh, QĐ
Chính phủ: NĐ

VB quy phạm PL

Thủ tướng CP: QĐ
Bộ trưởng: TT
NĐND: NQ

HĐTPTANNDTC: NQ
Chánh án TANDTC:
TT
Viện trưởng VKSND TC:
TT
Tổng kiểm toán nhà nước;


UBND: QĐ,CT
Có tên loại

VBQLNN
VB Hành chính

VBHC Thông thường
VB cá biệt
Tài chính
Kiến trúc

VBchuyên ngành
Y tế
Xây dựng …

Không tên loại

Kết luận phần 1
- Văn bản quản lý hành chính nhà nước trong giáo dục vào đào
tạo là sản phẩm, là công cụ của hoạt động quản lý.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý gắn liền với việc nâng cao
chất lượng của văn bản quản lý nhà nước.
- Nâng cao chất lượng văn bản đòi hỏi tuân thủ quy trình và kỹ
thuật soạn thảo.

Câu hỏi thảo luận
* Có nhận định cho rằng: việc soạn thảo văn bản hành
chính chỉ cần đảm bảo về mặt nội dung, hình thức thể hiện
thì không quan trọng.
* Qúy thầy, cô hãy có biết ý kiến của mình vầ nhận định
trên?

2. KỸ THUẬT XÂY DỰNGVĂN BẢN HÀNH CHÍNH
2.1.Thể thức văn bản hành chính .
2.2. Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
2.3. Xây dựng ban hành, sữa đổi, bổ sung văn bản
2.4.Kỹ thuật soạn thảo một số loại văn bản hành chính.

2.1.Thể thức văn bản hành chính

Thể thức văn bản:
là những thành
phần cấu thành
văn bản mà nhà
nước quy định cho
mỗi văn bản phải
có để đảm bảo giá
trị pháp lí và hiệu
lực thi hành của
văn bản.