Tải bản đầy đủ
CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ

Một vài khái niệm liên quan
- Chính sách: là những hành động ứng xử của
chủ thể với các hiện tượng tồn tại trong quá trình
vận động, phát triển nhằm đạt mục tiêu nhất định.
Ví dụ: Chính sách của Nhà nước; tổ chức;
doanh nghiệp,…
- Chính sách công: Là những quy định của nhà
nước về ứng xử với các hiện tượng nẩy sinh
trong đời sống công đồng, được thể hiện bằng
nhiều hình thức khác nhau nhằm thức đẩy xã hội
phát triển đúng định hướng
Ví dụ: Chính sách dân số, giáo dục,…

76

Cấu trúc chính sách

72

Đặc điểm của chính sách công

-

Tính cộng đồng.
Xác định mục tiêu.
Tính ổn định.
Tính hệ thống.
Tính chính trị.
Tính công vụ.

74

75

3.1. Chính sách giáo dục và đào tạo:
là một dạng chính sách xã hội gồm những quy định
về sự ứng xử của nhà nước với các vấn đề phát sinh
trong lĩnh vực giáo dục được thể hiện dưới nhiều
hình thức khác nhau mà chủ yếu là văn bản QLNN
nhằm thúc đẩy giáo dục phát triển theo định hướng
đề ra.
Khoản 1 Điều 99 Luật Giáo dục quy định nội dung
quản lý nhà nước về giáo dục: “Xây dựng và chỉ đạo
thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính
sách phát triển giáo dục”.
77

Chính sách trong giáo dục và đào tạo

78

70

3.2. Vai trò của chính sách giáo dục và đào tạo

- Là một trong những chính sách đặc biệt trong hệ
thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội;
- Là chính sách lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong
xã hội;
- Là chính sách cho tương lai, định hướng phát triển
kinh tế - xã hội;
- Hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện các chính sách phát
triển kinh tế - xã hội.

79

3.3.Quy trình chính sách

80