Tải bản đầy đủ
Nội dung quản lý nhà trường trung học phổ thông Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học phổ thông

Nội dung quản lý nhà trường trung học phổ thông Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học phổ thông

Tải bản đầy đủ

Nội dung quản lý nhà trường trung học phổ thông
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học phổ thông

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt
động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức
và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang
thiết bị theo quy định của Nhà nước.
7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia
hoạt động xã hội.
8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng
giáo dục.
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy
định của pháp luật.

Câu hỏi số 01: Thảo luận nhóm
- Từ các nội dung quản lí trường trung học phổ
thông đã nêu ở trên. Trong thực tế,việc triển khai
thực hiện nội dung nào ở trường nơi quý Cô/ Thầy
công tác gặp phải khó khăn, tồn tại, nguyên nhân,
đề xuất giải pháp thực hiện?
- Yêu cầu: Chọn ít nhất một trong các nội dung
quản lí trường THPT thảo luận nhóm trong 15
phút, cử đại diện trình bày 05 phút.

42

Quan hệ QLNN về GD-ĐT với quản lý nhà trường
1. Quan hệ giữa QLNN về GD – ĐT với quản lý nhà trường (lệ thuộc)
- Đề ra mục tiêu, chiến lược cho giáo dục và - Xây dựng kế hoạch và triển khai thành chỉ
đào tạo
tiêu cụ thể của nhà trường
- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách - Tuân thủ áp dụng cơ chế chính sách vào quản
cho QLNN và quản lý nhà trường
lý nhà trường
- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đánh - Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn,
giá công tácQLNN và quản lý nhà trường
kiểm tra đánh giá của QLNN trong thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn
- Thực hiện tốt mục tiêu nhà trường, chỉ tiêu - Góp phần đạt mục tiêu quản lý Nhà nước về
của QLNN
giáo dục và đào tạo
2. Quan hệ giữa quản lý nhà trường với quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo
( độc lập tương đối)
- Chủ động và vận dụng linh hoạt cơ chế, chính - Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động QLNN
sách trong công tác quản lý chuyên môn
- Đề xuất cơ chế, chính sách cho QLNN

- Nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh hoàn thiện

- Quản lý hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

- QLNN về lĩnh vực chuyên môn không can
thiệp sâu vào hoạt động nghiệp vụ

Kết luận phần 1.
- Quản lý hành chính về giáo dục đào tạo là một lĩnh vực
của QLHCNN có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với
nguồn nhân lực quốc gia là động lực tác động trực tiếp
đến việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
- Để QLNN về giáo dục và đào tạo và quản trị cơ sở giáo dục
đào tạo đạt kết quả cần phải tuân thủ và vận dụng phối
kết hợp các nguyên tắc, công cụ, phương pháp quản lý.
- Trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân, quản lý nhà trường được thực hiện tốt
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu lực, hiệu
quả của việc QLNN về giáo dục và đào tạo.
43

Một vài lưu ý khi trở thành nhà quản lý
 Công việc :
o Nhanh chóng nghiên cứu nắm bắt quy định về chuyên
môn;
o Phân công giao việc gắn trách nhiệm rõ ràng, hợp lý;
o Ban hành quy chế, quy định về việc thực hiện nhiệm vụ.
 Bản thân: Gương mẫu và tận tụy trong công việc; có tư
cách đạo đức để nêu gương; hài hòa lợi ích;
 Quan hệ: Khéo léo trong mối quan hệ: “kính trên
nhường dưới” “trong ấm ngoài êm”
Lưu ý: Khi mới được bổ nhiệm không nên vội thay đổi
ngay lề lối làm việc của nhà trường mà cần thời gian (03
-06 tháng)

Nhà quản lý giỏi phải biết làm chủ

- lạ
nhih

òa

Nắ
m


n

g

Bản thânbu
ôn
g

Công việc

hợ

pt

g
nsug


th

n


h
lin

ân

Quan hệMôi trường

Uy

t

ho

Làm
chủ

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ GIÁO DỤC
2.1.Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào
tạo.
2.2.Phân cấp quản lý hành chính nhà nước về GDĐT
2.3.Định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo.

TỔ CHỨC BỘ MÁY QLNN VỀ GIÁO DỤC
Chính
phủ

Bộ
GDĐT

Chuyên
Sở
môn,
nghiệp GDĐT
vụ

CƠ SỞ
GIÁO DỤC

Phòng
GDĐT

UBND
Tỉnh
UBND
Huyện
UBND


45

Tài
chính,
nhân
sự, cơ
sở vật
chất