Tải bản đầy đủ
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ

MỘT VÀI KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
QUẢN LÝ: Là hoạt động,
tác động CÓ ĐỊNH
HƯỚNG, CHỦ ĐÍCH của
chủ thể quản lý đến đối
tượng trong một tổ chức,
nhằm làm cho tổ chức vận
hành và đạt được MỤC
TIÊU của tổ chức.

MỘT VÀI KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Là

dạng quản lý xã hội đặt biệt
mang tính QUYỀN LỰC
NHÀ NƯỚC, SỬ DỤNG
PHÁP LUẬT để điều chỉnh
hành vi hoạt động của con
người trên tất cả các lĩnh
vực của đời sống xã hội, do
các cơ quan trong bộ máy
nhà nước thực hiện, nhằm
thỏa mãn nhu cầu hợp
pháp của con người, duy trì
sự ổn định và phát triển của
xã hội.

TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

10

MỘT VÀI KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ
NƯỚC: Là hoạt động thực thi
quyền HÀNH PHÁP, nhằm tác
động có tổ chức và điều chỉnh
bằng quyền lực nhà nước đối
với các quá trình xã hội và hành
vi của công dân, do các cơ quan
trong hệ thống hành chính từ
Trung ương đến địa phương tiến
hành; để thực hiện nhiệm vụ
của nhà nước, phát triển kinh tế
- xã hội, duy trì trật tự an ninh,
thỏa mãn nhu cầu hàng ngày
của nhân dân.

PHÂN BIỆT QUẢN LÝ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tiêu chí

Quản lý

Quản lý nhà
nước

Quản lý hành
chính nhà nước

Chủ thể

Đảng, đoàn thể,
doanh nghiệp, cá
nhân

Cơ quan Nhà nước:
Lập pháp, hành pháp,
tư pháp

Cơ quan hành
chính Nhà nước:
Hành pháp.

Không được sử
dụng quyền lực Nhà
nước

Sử dụng quyền lực
Nhà nước

Sử dụng và thực thi
quyền lực Nhà
nước

Quản lý Nhà nước

Hoạt động quản lý
hành chính nhà
nước

Mục tiêu quốc gia

Trật tự quản lý
hành chính

Phương thức
thực hiện

Quá trình hình
thành

Quản lý tổ chức,
nhu cầu cá nhân

Mục tiêu

Mục tiêu của tổ
chức

13

1.1. Quản lý hành chính nhà nước
về giáo dục và đào tạo.
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
là sự tác động có tổ chức tổ chức để điều hành và điều
chỉnh mọi hoạt động giáo dục trong phạm vi toàn xã
hội do các cơ quan quản lý hành chính về giáo dục từ
trung ương đến cơ sở tiến hành nhằm bảo đảm trật
tự, kỷ cương trong các hoạt động giáo dục và đào tạo,
để thực hiện được mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và phát triển nhân cách
của công dân.

14

SƠ ĐỒ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN QUẢN QLHCNNVỀ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

15

16

17

Bảo đảm trật tự,
kỷ cương trong các
hoạt động giáo dục
và đào tạo;
 Nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài;

MỤC TIÊU

 Phát triển nhân
cách của công dân.

18

19