Tải bản đầy đủ
Việc sản xuất bánh kẹo mang tính mùa vụ, nên cần lập dự toán chi phí linh hoạt cho từng sản phẩm. Thông qua thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán linh hoạt giúp cho nhà máy có những phản ứng kịp thời đối với thị trường tiêu thụ.

Việc sản xuất bánh kẹo mang tính mùa vụ, nên cần lập dự toán chi phí linh hoạt cho từng sản phẩm. Thông qua thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán linh hoạt giúp cho nhà máy có những phản ứng kịp thời đối với thị trường tiêu thụ.

Tải bản đầy đủ

21
tình hình thực hiện chi phí nhân công trực tiếp để đánh giá sự biến động
của chi phí nhân công trực tiếp, qua đó kiểm tra tính hợp lý của việc
tuyển dụng và sử dụng lao động. Ngoài ra, qua bảng báo cáo này sẽ
đánh giá được việc chi trả lương cho người lao động có hiệu quả so với
kế hoạch, có đảm bảo kết hợp lợi ích của nhà máy với lợi ích của người
lao động. Từ đó tìm ra các nguyên nhân gây nên sự biến động chi phí
nhân công trực tiếp để từ đó có các biện pháp kiểm soát thích hợp.
Thông qua số liệu thực tế và kế hoạch của nhà máy tác giả lập bảng báo
cáo tình hình thực hiện chi phí nhân công trực tiếp Bảng 3.10
- Báo cáo chi phí sản xuất chung
Căn cứ vào số liệu thực tế của chi phí sản xuất chung và số liệu kế
hoạch để lập báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản xuất chung nhằm giúp
nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện loại chi phí này.Việc lập
báo cáo sẽ được chi tiết theo yếu tố chi phí, ngoài ra còn phân ra biến phí,
định phí. Mỗi yếu tố có biến động đều được xem xét sự ảnh hưởng của
nhân tố lượng và nhân tố giá. Từ đó tìm ra nguyên nhân của các biến động
và có biện pháp quản lý thích hợp. Báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản
xuất chung tại nhà máy được thực hiện qua Bảng 3.11.
3.2.5. Phân tích chi phí phục vụ quá trình ra quyết định ngắn
hạn
a. Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng - lợi nhuận
- Luận văn trình bày, phân tích nhóm bánh mềm phủ
- Xác định giá bán trong trường hợp đặc biệt
Giả định có một đơn đặt hàng đại lý sẽ tiêu thụ thêm với số lượng
2.688 kg bánh Chocovina 336g kèm theo điều kiện giảm giá bán xuống
10%, nhà quản trị xem xét có nên chấp nhận đơn đặt hàng này hay
không?
Để xem xét có nên chấp nhận đơn đặt hàng này hay không? Tác giả
đã thu thập được số liệu như sau:

22
- Để sản xuất 1kg bánh Chocovina thì biến phí để sản xuất sản phẩm
là 43.396 đồng.
Giá bán bánh Chocovina thấp nhất có thể chấp nhận là: 43.396
đồng/kg
Giá bán bánh Chocovina giảm 10% so với giá bán hiện hành là:
57.100 - 57.100 x 10% = 51.390 đồng/kg.
Như vậy, qua phân tích nhà máy nên chấp nhận đơn đặt hàng này.
b. Ứng dụng phân tích thông tin chi phí đưa ra quyết định ngắn
hạn
Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm bánh
mềm phủ thể hiện sản phẩm bánh Sweet Pie 440g kinh doanh bị lỗ. Nhà
máy xem xét có nên ngừng sản xuất kinh doanh loại bánh này hay
không? Tác giả lập bảng báo cáo thu nhập của nhóm bánh mềm phủ
theo hai phương án tiếp tục hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm Sweet Pie
440g, Bảng 3.14
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác kế toán quản trị
chi phí sản xuất tại nhà máy bánh kẹo Biscafun thuộc Công ty Cổ phần
đường Quảng Ngãi, luận văn đã nêu ra một số tồn tại mà các nhà quản
lý cần quan tâm, đã chỉ ra sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị
chi phí sản xuất tại nhà máy. Trong chương này luận văn đưa ra một số
giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại nhà máy.
Các giải pháp chủ yếu tập trung vào vấn đề theo dõi, phân loại chi phí
sản xuất, lập dự toán linh hoạt, lập các báo cáo để kiểm soát chi phí sản
xuất, phân tích mối quan hệ chi phí- sản lượng- lợi nhuận.

KẾT LUẬN

23
Kế toán quản trị chi phí sản xuất là nội dung quan trọng trong toàn
bộ công tác KTQT của các doanh nghiệp sản xuất nói chung, và của nhà
máy bánh kẹo Biscafun nói riêng. Chính yêu cầu của nền kinh tế thị
trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác KTQT chi
phí sản xuất sao cho có thể cung cấp được thông tin về chi phí một cách
hữu ích nhất phục vụ cho các chức năng quản lý.
Với đề tài “Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại nhà máy bánh kẹo
Biscafun thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi” Luận văn đã tập
trung giải quyết được các vấn đề sau:
Thứ nhất: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về KTQT chi
phí trong các doanh nghiệp sản xuất trên cơ sở đó để đánh giá thực
trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tại nhà máy bánh kẹo
Biscafun và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT
chi phí sản xuất tại nhà máy.
Thứ hai: Phản ánh thực trạng công tác KTQT chi phí sản xuất tại nhà
máy và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện
KTQT chi phí sản xuất tại nhà máy.
Thứ ba: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí sản
xuất tại nhà máy, kết hợp với lý luận cơ bản về KTQT chi phí,luận văn
đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác KTQT chi phí sản xuất
tại nhà máy như: Phân loại chi phí phục vụ yêu cầu của KTQT; thu thập
thông tin phục vụ cho yêu cầu quản trị; dự toán chi phí linh hoạt nhằm
mục đích tăng cường kiểm soát chi phí nội bộ; phân tích chi phí – sản
lượng – lợi nhuận để ra quyết định kinh doanh; kiểm soát chi phí thông
qua lập các báo cáo để phân tích các nhân tố lượng và giá để chỉ ra các
nhân tố ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích của thông tin kế toán phục vụ
hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp
thời, đầy đủ hơn cho nhà quản lý của nhà máy.

24
Nhìn chung, luận văn đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của
mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đề tài chỉ mới đi sâu nghiên cứu tình hình
KTQT chi phí sản xuất tại nhà máy bánh kẹo Biscafun thuộc Công ty
Cổ phần đường Quảng Ngãi mà chưa tìm hiểu việc thực hiện KTQT chi
phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo nói chung. Đồng
thời, các giải pháp được rút ra từ nghiên cứu lý luận, trong điều kiện sự
phát triển không ngừng của lý luận và thực tế luôn có sự thay đổi, vì
vậy sẽ còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện.