Tải bản đầy đủ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU,

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU,

Tải bản đầy đủ

18
chính thực hiện các chiến lược phát triển KT-XH, đồng thời giải
quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, xã hội, tạo
điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế hoạt động trên địa
bàn mở rộng SXKD. Vấn đề quan trọng nhất trong quản lý nguồn
thu là thu để đảm bảo công bằng, khuyến khích sản xuất phát
triển, hạn chế tối đa tình trạng thất thu, trốn thuế.
- Đa dạng hóa nguồn thu tạo ra sự đóng góp của các thành phần
kinh tế trên địa bàn làm cho nguồn thu ngày càng tăng lên, đảm bảo
ổn định lâu dài. Khắc phục tình trạng chỉ tập trung thu vào các lĩnh
vực chủ yếu, chưa quan tâm đến các lĩnh vực liên quan khác. Đồng
thời phải mở rộng nguồn thu trên địa bàn trên cơ sở chuyển dịch cơ
cấu kinh tế một cách phù hợp. Quan điểm này cần quán triệt, bao
gồm: phát triển thêm đối tượng nộp thuế thì tổng nguồn thu sẽ tăng
lên và coi trọng hơn các khoản thu ngoài thuế, là khoản thu tuy nhỏ
nhưng có sự đóng góp của mọi người dân trên địa bàn.
- Nâng cao hiệu quả các khoản chi ngân sách, bố trí chi thường
xuyên ở mức hợp lý, tăng chi đầu tư phát triển. Tổ chức thực hiện
tốt dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, chi ngân sách nhằm đảm
bảo việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội do Đại hội Đảng
bộ quận đề ra. Đồng thời phải thực hiện tốt pháp lệnh về thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí và từng bước cố gắng để tự cân đối
được ngân sách.
- Hoàn thiện, tăng cường chức năng, quyền hạn của bộ máy quản
lý thu, chi ngân sách, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ
làm công tác quản lý thu, chi ngân sách.
3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thu, chi NSNN của
quận trong thời gian đến

19
Trong cân đối NSNN, các chính sách, pháp luật điều chỉnh tổng
thu từ thuế và phí phải lớn hơn tổng chi thường xuyên, góp phần tăng
tích lũy cho chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu chi.
3.2.1 Giải pháp về thu NSNN
3.2.1.1. Về thuế
Một là, đổi mới về cơ chế quản lý thu thuế
Đổi mới cơ chế quản lý thu thuế phải gắn liền với cải cách thủ tục
hành chính thuế. Để quản lý đối tượng thuế một cách chặt chẽ, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc thu thuế, Chi cục Thuế phối hợp các
ngành có liên quan và UBND các phường tổ chức kiểm tra đăng ký
kinh doanh để phát hiện các cơ sở nào chưa đăng ký để đưa vào quản
lý thu thuế. Lâu nay tình trạng thất thu về thuế ở quận có nhiều
nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân không quản lý được các đối
tượng nộp thuế vì không nắm được địa chỉ cũng như doanh số bán
hàng.
Hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế
Việc này được tiến hành thường xuyên nhưng hiệu quả còn thấp,
chưa đi vào chiều sâu, còn nặng về phổ biến các quy định của chính
sách thuế mới, Do vậy thời gian đến cần: Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, chú trọng việc xây dựng nội dung tuyên truyền; Đa dạng hóa
hình thức tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế; Thường xuyên tổ
chức tập huấn, bồi dưỡng các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán,
chế độ kế toán cho các doanh nghiệp; dựa vào sự đóng góp ý kiến
của các đối tượng nộp thuế, kiên quyết xử lý nghiêm minh nếu phát
hiện có hành động lợi dụng các thủ tục về thuế để nhũng nhiễu, gây
phiền hà đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế.
Ba là tăng cường thanh tra, kiểm tra về thuế

20
Để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong giai đọan hiện
nay cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: lựa chọn đội ngũ cán bộ
làm công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa
thanh tra, kiểm tra với chính quyền địa phương và các ngành có liên
quan; cần thực hiện đúng chính sách qui định, tránh lạm dụng chức
quyền để tiêu cực. Cần xác định có chọn lọc đối tượng thanh tra,
kiểm tra; Xử lý kiên quyết nghiêm minh đối với các trường hợp trốn
thuế, lậu thuế, nợ đọng thuế kéo dài; tham mưu UBND quận có quy
định cụ thể để tuyên dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tổ
chức kinh tế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.
Bốn là, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ thu thuế
Trong công tác quản lý thu vai trò của bộ máy trực tiếp quản lý
thu thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực trạng hiện nay số cán
bộ công chức được điều chuyển từ nhiều đơn vị có nhiều thuận lợi
tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải xác định được
chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận, mỗi cán bộ thuế, để bố trí, sắp
xếp hợp lý và hiệu quả, qua đó khắc phục tình trạng hiện nay là vừa
thiếu lại vừa thừa cán bộ quản lý thuế. Thường xuyên tổ chức luân
chuyển cán bộ trong Chi cục hằm phát hiện những nhân tố mới, ngăn
ngừa tiêu cực của cán bộ thuế. Thường xuyên cử đi đào tạo, đào tạo
lại để nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thuế, trong đó
chú trọng đào tạo các kỹ năng quản lý thuế hiện đại…
Năm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu
thuế
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác chủ yếu
sau: Đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý tờ khai thuế, tính thuế, tính nợ,
tính phạt, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế qua đó tăng cường quản lý đối tượng
nộp thuế….kết nối mạng giữa cơ quan thuế với cơ quan tài chính,

21
KBNN để phục vụ công tác quản lý thuế, công tác đối chiếu, kiểm tra
số liệu.
Sáu là, chú ý đến công tác ủy nhiệm thu thuế
Bảy là, nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu
Tám là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Quận ủy, UBND
3.2.1.2. Các biện pháp quản lý thu ngoài thuế
Cần có biện pháp quản lý các khoản thu này có hiệu quả, cụ thể:
Cần công khai hóa các khoản thu ngoài thuế một cách minh bạch để
mọi người dân, mọi tổ chức biết; Tiến hành rà soát lại các loại phí và
lệ phí trên địa bàn để từ đó đề xuất bổ sung sửa đổi bãi bỏ những
khoản bất hợp lý…
3.2.2. Giải pháp về chi NSNN
Song song với cải cách thu ngân sách, việc chi ngân sách cũng
thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả và hợp lý hóa cơ cấu các
khoản chi. Cải cách chi thực hiện với xu hướng giảm bội chi; chi
thường xuyên không vượt quá nguồn thu từ thuế, lệ phí để tăng tiết
kiệm cho ngân sách. Ưu tiên chi ngân sách gắn với việc thực thi kế
hoạch và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.
3.2.2.1. Nâng cao hiệu quả về chi đầu tư phát triển
- Đổi mới triệt để tư duy về đầu tư công, chỉ đầu tư những lĩnh
vực, công trình mà các thành phần kinh tế khác không thể hoặc
không muốn đầu tư.
- Việc xây dựng kế hoạch hàng năm và bố trí danh mục dự án
chuẩn bị đầu tư, dự án quy hoạch, chuẩn bị thực hiện, thực hiện đầu
tư phải tuân thủ chặt chẽ các điều kiện để được ghi vốn; cơ cấu vốn
đầu tư phải đảm bảo định hướng phát triển KT-XH của quận, không
bố trí dàn trải, bố trí vượt quá khả năng cân đối của ngân sách. Ưu

22
tiên bố trí vốn các công trình chuyển tiếp, các công trình đã phê duyệt
quyết toán còn thiếu vốn.
- Tập trung rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các công trình
đã đầu tư, để khắc phục những tồn tại, loại bỏ những dự án, công
trình xét thấy đầu tư không hiệu quả để tránh lãng phí.
Nâng cao chất lượng thẩm định và phê duyệt dự án. Chấp hành
nghiêm túc Luật đấu thầu theo quy định. Nâng cao chất lượng công
tác xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.
- Nâng cao chất lượng kiểm soát chi của KBNN.
- Thực hiện nghiêm túc việc công khai trên lĩnh vực XDCB. Tăng
cường công tác giám sát cộng đồng theo Quyết định 80/2005/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ và quy chế giám sát cộng đồng của
UBND quận.
3.2.2.2. Nâng cao hiệu quả chi thường xuyên
- Nâng cao chất lượng lập, quyết định và phân bổ dự toán ngân
sách của các đơn vị thụ hưởng ngân sách, cơ quan tài chính và
UBND quận. Cơ cấu lại các khoản chi thường xuyên của ngân sách
một cách hợp lý nhất có thể.
- Thay đổi phương thức thực hiện, quản lý đối với một số khoản
chi thường xuyên lớn, cụ thể là đối với khoản chi SNKT.
Thực hiện nghiêm quy định của Luật phòng chống tham nhũng,
luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản dưới luật, đặc
biệt là tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả Chương trình thực
hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí do UBND thành phố ban
hành. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý
sử dụng kinh phí.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP của
Thủ tướng Chính phủ về “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách

23
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với
các cơ quan nhà nước” đối với tất cả các đơn vị, kể cả các đơn vị
thuộc khối Đảng, Đoàn thể.
3.2.3. Một số giải pháp khác
3.2.3.1. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ của
cán bộ quản lý tài chính ngân sách
3.2.3.2. Nâng cao chất lượng kiểm soát chi của KBNN
3.2.3.3. Tăng cường công tác thanh tra tài chính, kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
3.2.3.4. Tăng cường sự lãnh đạo của Quận ủy và sự điều hành của
UBND quận trong công tác chi NSNN
3.2.3.5. Thực hiện nghiêm việc công khai tài chính
3.2.3.6. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan tài chính,
Thuế, KBNN và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý ngân
sách
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
* Đối với Chính phủ, Bộ Tài chính
Thứ nhất, nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế.
Thứ hai, nghiên cứu sửa đổi Luật NSNN phù hợp với giai đọan
hội nhập kinh tế quốc tế.
Thứ ba, đổi mới phương pháp lập dự toán NSNN theo đầu vào
như hiện nay sang lập dự toán NSNN theo kết quả đầu ra.
Thứ tư, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế cấp phát thanh toán các
khoản chi của NSNN.
* Đối với Thành phố
Thứ nhất, cho quận một số cơ chế, chính sách đặc thù, gắn với
phân cấp mạnh trên các lĩnh vực, nhất là công tác quy hoạch, quản lý
đô thị, du lịch, tạo điều kiện phát huy tính năng động, sáng tạo hơn

24
trong quá trình thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển hướng tới vị
thế của một của ngõ phía tây Nam của thành phố.
Thứ hai, chỉ đạo các Sở ngành liên quan nghiên cứu hoàn thiện cơ
chế phân cấp nguồn thu để quận có cơ cấu thu bền vững và chủ động
ngân sách cho các khoản chi. Tính toán tỷ lệ điều tiết đảm bảo khối
xã, phường tự cân đối được ngân sách, hạn chế tối đa trợ cấp cân đối
bổ sung; tính toán phân cấp nguồn vốn đầu tư phải phù hợp với
nhiệm vụ chi đầu tư.
Thứ ba, điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho phù
hợp
KẾT LUẬN
Việc hoàn thiện công tác thu, chi NSNN của quận Cẩm Lệ là một
yêu cầu khách quan. Qua quá trình phân tích, luận giải, luận văn đã
khái quát tương đối về cơ sở lý luận để làm nền tảng cho qua trình
thực hiện thu chi ngân sách của quận, đánh giá thực tiễn, phân tích
các mặt mạnh, mặt yếu về công tác thu chi ngân sách của quận, từ đó
đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thu chi
ngân sách.
Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những hạn
chế, kính mong các thầy, cô trong Hội đồng chỉ dẫn, các bạn đồng
nghiệp góp ý để luận văn này tiếp tục hoàn thiện có hiệu quả cao hơn
có giá trị áp dụng vào việc quản lý công tác thu, chi ngân sách ở địa
phương./.