Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

Tải bản đầy đủ

-12-

có năng lực làm việc thực tiễn, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cũng như kỹ năng
xã hội của mình.Trung tâm chính là cầu nối gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà
trường, sinh viên .
2.2.1.2. Tầm nhìn
Đến năm 2020 Trung tâm nghề Trường cao đẳng Đức Trí trở thành một
trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, kỹ
năng xã hội và giới thiệu việc làm ở Miền trung và Tây nguyên được nhiều tầng
lớp phụ huynh biết đến và tin tưởng. Chất lượng đào tạo, sảm phẩm dịch vụ cung
cấp được xã hội tín nhiệm và tạo được niềm tin sâu sắc.
Mở rộng hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng nghề
nghiệp, kỹ năng xã hội và giới thiệu việc làm. Có quan hệ tốt đẹp và rộng rãi với
các đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp.
Đội ngũ giảng viên, nhân viên của trường có trình độ và tay nghề tương
xứng với đẳng cấp, hiểu và toàn tâm thực hiện tôn chỉ, mục tiêu của Trung tâm.
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
2.2.3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm hiện nay:
Giám đốc TT
Giáo vụ

Tổ ngoại ngữ

Tổ tin học

Tổ hướng nghiệp

Ghi chú: Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng

Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

-13-

2.2.4. Nội dung đào tạo và quy mô hoạt động của Trung tâm
Bảng 2.2: Nội dung đào tạo và quy mô hoạt động của Trung tâm
STT

Số lượng (học viên)

Khóa học

2007

2008

2009

2010

2011

1 Chứng chỉ A tiếng anh

47

124

354

413

402

2 Chứng chỉ B tiếng anh

64

132

497

649

442

3 Tin học văn phòng

35

43

126

105

86

4 Chứng chỉ A tin học

36

86

331

231

123

5 Chứng chỉ B tin học

42

122

521

715

417

Kế toán máy

34

89

139

226

Autocad

25

32

34

104

55

140

214

85

58

96

73

42

127

98

6 Tin học chuyên ngành

7 Liên kết đào tạo
Nghiệp vụ sư phạm 1
Kỹ năng đoàn đội
8 Giới thiều việc làm

(Nguồn: Trung tâm nghề - Trường cao đẳng Đức Trí)
2.2.5. Phân tích môi trường của Trung tâm
2.2.5.1 Môi trường vĩ mô
2.2.5.2. Môi trường ngành
2.5.3. Cơ hội và thách thức của Trung tâm
a. Cơ hội
Trung tâm nghề Trường cao đẳng Đức Trí là một bộ phận thuộc Trường cao
đẳng Đức Trí. Do đó, Trung tâm có thể khai thác lượng học viên là những sinh
viên đang học tại trường khá lớn với hơn 3000 sinh viên

-14-

Trường cao đẳng Đức Trí là một trường đào tạo đa ngành, điều này tạo điều
kiện cho Trung tâm có thể đa dạng hóa các chương trình đào tạo của mình. Bởi vì,
sinh viên mỗi ngành sẽ có nhu cầu về các loại chứng chỉ ngắn hạn khác nhau phục
vụ cho công việc của mình sau này
Nhu cầu học tập của xã hội ngày càng tăng. Việc học nghề, đặc biệt là các
chứng chỉ ngắn hạn liên quan đến các kỹ năng làm việc chuyên môn ngày càng trở
nên quan trọng, các chứng chỉ ngắn hạn được xem như là một hình thức đảm bảo
sự vận dụng kiến thức lý thuyết của chương trình đào tạo chính quy với hoạt động
thực tiễn của người lao động.
b. Thách thức
Số lượng các trung tâm đào tạo nghề, các chứng chỉ ngắn hạn khá nhiều và
có xu hướng tăng nhanh, bao gồm cả các trung tâm đào tạo độc lập, các doanh
nghiệp chuyên đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực, các trung tâm trực thuộc các
trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước
nói chung. Đây có thể xem là một thách thức khá lớn cho sự phát triển của Trung
tâm
Vấn đề tìm kiếm các chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực đào tạo nghề là
vấn đề hết sức nan giải hiện nay, đặc biệt là những chuyên gia có kinh nghiệm
hoạt động thực tiễn. Một phần là do kinh phí mời giảng những chuyên gia này khá
lớn trong khi khó có thể thu học phí ở mức cao được, bởi vì đối tượng học viên
chủ yếu là sinh viên nghèo. Một phần là do những người có kinh nghiệm hoạt
động tực tiễn ít khi có điều kiện để tham gia giảng dạy thường xuyên được.
Nền khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, đòi hỏi Trung tâm phải có
sự nắm bắt, vận dụng kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào mọi
hoạt động của mình, đặc biệt là phương pháp giảng dạy, các trang thiết bị phục vụ
giảng dạy,…

-15-

2.2.6. Chiến lược hiện tại của Trung tâm
Chiến lược hiện nay mà Trung tâm đang theo đuổi là chiến lược dẫn đạo
chi phí, với chiến lược này, Trung tâm đã tạo ra các khóa học với mức học phí
thấp, thu hút lực lượng học sinh – sinh viên đang học chính quy tại trường.
Khách hàng chủ yếu hiện nay (đối tượng tuyển sinh) vẫn chỉ gói gọn trong
số học sinh – sinh viên đang theo học chính khóa tại trường, đây là một hạn chế
lớn của Trung tâm, với chiến lược dẫn đạo chi phí thì nội dung chương trình cũng
như điều kiện học tập chưa được chú trọng, làm cho chất lượng đào tạo khó có thể
nâng cao.
Công tác phân khúc thị trường không được thực hiện và khai thác triệt để,
Trung tâm chỉ hướng đến phục vụ số đông học viên chứ chưa quan tâm đến nhu
cầu học của từng đối tượng cụ thể, các chương trình và nội dung đào tạo mới chỉ
hướng đến những thứ chung chung, phổ biến như các chứng chỉ A, B ngoại ngữ,
tin học, kỹ thuật viên tin học. Chưa xây dựng được các chương trình đào tạo mang
tính chất đặc thù.
Với chiến lược dẫn đạo chi phí, làm cho Trung tâm phải cắt giảm khá nhiều
khoản kinh phí cần thiết, đặc biệt là tổ chức bộ máy quản lý rất đơn giản (chỉ một
giám đốc và một giáo vụ do giảng viên kêm nhiệm), khiến cho công tác quản lý,
tổ chức đòa tạo cũng như công tác nghiên cứu, phát triển chưa được chú trọng
đúng mức.
2.2.7. Các nguồn lực của Trung tâm
2.2.7.1. Nguồn nhân lực
Số lượng giảng viên của Trung tâm khá đông, tuy nhiên đa số là giảng viên
kiêm nhiệm của các Khoa, tổ bộ môn trong nhà trường (24 giảng viên) và giảng
viên thỉnh giảng (27 người). Đặc biệt, số giảng viên của các khoa, tổ bộ môn trong
nhà trường kiêm nhiệm lại chủ yếu đảm nhận giảng dạy lý thuyết (chủ yếu ở bộ
môn tin học và ngoại ngữ), phần giảng dạy thực hành (đặc biệt là các lớp đào tạo

-16-

liên quan đến các ngành kỹ thuật) chủ yếu phải phụ thuộc vào các giảng viên thỉnh
giảng, điều này cũng làm cho quá trình tổ chức và giảng dạy của Trung tâm khá bị
động.
2.2.7.2. Cơ sở vật chất
Toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường bao gồm cả phòng học và các thiết
bị thực hành mới chỉ phát huy hiệu suất khoảng 50% vào ban ngày, 50% còn lại và
thời gian ban đêm hầu như không sử dụng, đây là điều kiện tốt để Trung tâm có
thể tận dụng, tăng hiệu suất sử dụng và tiết kiệm chi phí cho nhà trường.
2.2.7.3 Nguồn lực tài chính
Trung tâm nghề là một bộ phận khá quan trọng của Nhà trường. Do vậy,
Trung tâm được sự hỗ trợ rất lớn về mặt tài chính từ phía Nhà trường, đảm bảo
quá trình hoạt động của Trung tâm
2.2.8. Điểm mạnh, điểm yếu của Trung tâm
2.2.8.1. Điểm mạnh
Lực lượng giảng viên của Trung tâm khá đông bao gồm các giảng viên cơ
hữu của trường và các giảng viên thỉnh giảng, với số lượng trên 50 giảng viên.
Lực lượng giảng viên trẻ rất hăng say, đầy nhiệt huyết, tận tâm, tận lực với nghề.
Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên tình nguyện của nước ngoài đến từ các nền giáo
dục tiên tiến như Úc, Anh, (tổ chức GVN) đã bổ sung và làm phong phú thêm
những kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời phát triển mạng lưới quan
hệ quốc tế của Trung tâm
Trung tâm đã xây dựng các chương trình đào tạo có chất lượng cao, gắn kết
chặt chẽ lý thuyết với thực hành
Uy tín của Trung tâm ngày càng được nâng cao, quy mô hoạt động tăng
qua các năm. Tạo được sự hợp tác, quan hệ lâu dài với nhiều doanh nghiệp trong
và ngoài nước

-17-

Chi phí học tập tại Trung tâm tương đối thấp, phù hợp với phần đa học viên
của Trung tâm là sinh viên và học sinh.
2.2.8.2. Điểm yếu
Phần lớn giảng viên của Trung tâm là các giảng viên trẻ, mặc dù rất tận
tâm, nhiệt tình trong giảng dạy. Tuy nhiên, kinh nghiệm còn nhiều hạn chế
Tuy lực lượng giảng viên của Trung tâm khá đông nhưng chỉ có một giảng
viên cơ hữu, phần lớn là các giảng viên ở các Khoa, Tổ bộ môn trong nhà trường
kiêm
Tỷ lệ giảng viên thỉnh giảng còn khá cao
Thiếu cán bộ kỹ thuật phụ trách máy móc trang thiết bị của Trung tâm, đặc
biệt là quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật vào ban đêm
Số lượng máy tính và phòng học chuyên dùng cho việc giảng dạy ngoại
ngữ còn ít
Còn khá nhiều máy móc thiết bị bị hư hỏng chưa kịp thời sữa chữa gây mất
mát, lãng phí, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị còn thấp
Trung tâm chưa thể chủ động vấn đề thu chi mà còn phụ thuộc khá lớn vào
các quyết định tài chính của Nhà trường
Các chương trình đào tạo chưa phong phú, mới chỉ tập trung vào một số
lĩnh vực truyền thống như: chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ A,B tin học,
chứng chỉ A,B ngoại ngữ, … mà chưa có các chương trình đặc thù mang tính chất
chuyên môn chuyên ngành, đặc biệt là đào tạo các kỹ năng phục vụ cho quá trình
làm việc thực tiễn
Thiếu sự kết hợp với các Khoa, Tổ bộ môn để xây dựng chương trình đào
tạo có sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa nội dung đào tạo chính quy và đào tạo
ngoại khóa.

-18-

Hoạt động Marketing chưa được chú trọng, công tác quảng bá, tuyển sinh
mới chỉ mang tính nội bộ
Nhân lực quản lý còn mỏng
Hoạt động hướng nghiệp là một lĩnh vực khá quan trọng. Tuy nhiên, lĩnh
vực này vẫn chưa được sự quan tâm đích đáng
2.2.9. Năng lực cốt lõi của Trung tâm nghề Trường cao đẳng Đức Trí
Năng lực cốt lõi của Trung tâm nghề Trường cao đẳng Đức Trí được xác
định là:


Sự tâm huyết của đội ngũ giảng viên với sự nghiệp giáo dục, đào
tạo của Nhà trường.Khả năng cải tiến sáng tạo.Mối quan hệ hợp tác lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp trong và
ngoài nước.

Khai thác năng lực cốt lõi, nhằm tận dụng được cơ hội, hạn chế thách thức,
phát huy điểm mạnh và khắc phục được điểm yếu của Trung tâm phù hợp với
mục tiêu chung của Nhà trường là nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Trong chương 2, đề tài tập trung phân tích tình hình và chiến lược hiện tại
của Trung tâm nghề trường cao đẳng Đức Trí. Giới thiệu tổng quan về trường, giới
thiệu về Trung tâm nghề, sứ mệnh, viễn cảnh cũng như các nguồn lực chủ yếu,
đánh giá tổng quan về chiến lược dẫn đạo chi phí mà Trung tâm đang theo đuổi.
Đánh giá cơ hội, thách thức cũng như điểm mạnh, điểm yếu của Trung tâm
để từ đó, đề xuất chiến lược phù hợp.
***

-19-

CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHỀ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Mục tiêu chiến lược của Nhà trường trong thời gian tới
3.2. Mục tiêu của Trung tâm
Tổ chức hoạt động đào tạo nghề theo Quy chế Tổ chức và hoạt động
Sau khóa học, người học nghề có kỹ năng thực hành, kiến thức đáp ứng
ngay yêu cầu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc tự tạo việc làm.
Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý.
Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; từng bước hiện đại hoá CSVC
Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trung tâm
đảm bảo về số lượng, chất lượng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tổ chức chiêu sinh và quản lý người học nghề, học sinh, sinh viên.
Nghiên cứu biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng nội dung phù hợp với
đối tượng và điều kiện thực tế nhưng phải đảm bảo khung giáo trình quy định;
Xây dựng thư viện của Trung tâm đồng thời xây dựng thư viện giáo trình, bài
giảng điện tử.
Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác đào tạo đảm bảo
chất lượng đúng mục đích, thiết thực hiệu quả;
3.3. Chiến lược phát triển trung tâm trong thời gian tới
3.3.1. Yêu cầu khi xây dựng chiến lược cho Trung tâm
Đảm bảo lợi ích và phục vụ mục tiêu chung của Nhà trường
Đảm bảo hoạt động đúng pháp luật và quy định của Nhà nước, chính quyền
địa phương.
Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các Phòng ban, bộ
phận trong Nhà trường, không bị chòng chéo, cản trở lẫn nhau.

-20-

Xây dựng Trung tâm nghề trở thành cầu nối giữa Nhà trường với Doanh
nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tiễn công việc đúng với
chuyên môn, chuyên ngành của mình
3.3.2. Chiến lược tập trung
Chiến lược tập trung đối với Trung tâm có nghĩa là: Trung tâm phải tạo
hình thức, chương trình đào tạo mới đáp ứng tốt nhu cầu của từng nhóm khách
hàng trong xã hội.
Hiện nay, Trung tâm mới chỉ đào tạo những chứng chỉ ngắn hạn truyền
thống một cách đại trà như các khóa đào tạo chứng chỉ A,B anh văn, chứng chỉ
A,B tin học, tin học văn phòng mà chưa có các khóa đào tạo các lĩnh vực mang
tính chuyên môn ngành nghề, đặc biệt là đào tạo các kỹ năng mềm.
Cần phải thực hiện tốt công tác phân khúc thị trường, chia thị trường ra
thành các phân khúc dựa theo các ngành đào tạo của nhà trường.
Trung tâm cần hợp tác, liên kết với các Khoa, tổ bộ môn nhằm xác định
một cách chính xác nội dung cần được đào tạo, bổ sung kiến thức thực tiễn nằm
ngoài chương trình đào tạo chính quy, đặc biệt là các kỹ năng mềm, các kỹ năng
giúp sinh viên vận dụng tốt kiến thức mang tính lý luận từ việc học chính quy áp
dụng vào thực tiễn công việc cụ thể của từng ngành.
Chiến lược này cũng cần sự liên kết, hợp tác của cả các Khoa, tổ bộ môn và
cả các tổ chức doanh nghiệp. nhằm dựa trên nhu cầu của thực tế công việc mà
Trung tâm sẽ đưa ra những hình thức và nội dung của các khóa đào tạo mới phù
hợp với từng ngành nghề cụ thể
Đặc biệt, có một số lĩnh vực có nhu cầu khá lớn nhưng rất ít được các cơ sở
đào tạo quan tâm hoặc chưa có đủ tiềm lực để thực hiện như: các kỹ năng đoàn,
hội, đội, kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoài trời (cho sinh viên ngành sư phạm,
giáo dục thể chất hay sinh viên chuyên ngành du lịch) hoặc các phần mềm tin học
ứng dụng chuyên ngành mới…